Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige diagnostische strategie, waarin alle patiënten met een ongelijk gehoorverlies een MRI ondergaan, kost €4,5 miljoen per jaar. Het lijkt doelmatig om het aantal MRI’s te reduceren om kosten te besparen, omdat slechts 3,1% van alle gescreende patiënten een brughoektumor heeft. Er is echter geen 100% accurate test voor handen die kan helpen om de juiste patiënten te selecteren voor MRI, en op dit moment zijn de consequenties van een fout negatieve diagnose (bijv. qua kosten en kwaliteit van leven) niet bekend.

Van de brughoektumoren die na diagnose gevolgd worden met herhaaldelijke MRI’s, vertoont slechts 36,3% groei die tot behandeling leidt. Deze “monitoringsstrategie” kost gemiddeld €7.925 per patiënt. Er zijn verschillende alternatieve scanschema’s die mogelijk kosteneffectiever zijn dan het huidige schema.

Het is aan de beroepsgroep om een besluit te nemen over de te volgen strategieën (diagnostiek en monitoring), waarbij de potentiële kostenbesparing in ogenschouw genomen dient te worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige diagnostische strategie, waarin alle patiënten met een ongelijk gehoorverlies een MRI ondergaan, kost €4,5 miljoen per jaar. Het lijkt doelmatig om het aantal MRI’s te reduceren om kosten te besparen, omdat slechts 3,1% van alle gescreende patiënten een brughoektumor heeft. Er is echter geen 100% accurate test voor handen die kan helpen om de juiste patiënten te selecteren voor MRI, en op dit moment zijn de consequenties van een fout negatieve diagnose (bijv. qua kosten en kwaliteit van leven) niet bekend.

Van de brughoektumoren die na diagnose gevolgd worden met herhaaldelijke MRI’s, vertoont slechts 36,3% groei die tot behandeling leidt. Deze “monitoringsstrategie” kost gemiddeld €7.925 per patiënt. Er zijn verschillende alternatieve scanschema’s die mogelijk kosteneffectiever zijn dan het huidige schema.

Het is aan de beroepsgroep om een besluit te nemen over de te volgen strategieën (diagnostiek en monitoring), waarbij de potentiële kostenbesparing in ogenschouw genomen dient te worden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

 

In Nederland ondergaan alle patiënten met asymmetrisch gehoorverlies (AG) of unilaterale audiovestibulaire symptomen (UAS) een MRI onderzoek om een brughoektumor (vestibulair schwannoom (VS)) uit te sluiten. Deze tumor komt echter maar bij 3.1% van de mensen voor in deze groep; de opbrengst van een dergelijke MRI is dus relatief laag. De geschatte jaarlijkse kosten voor deze diagnostische MRI’s bedragen € 2,26 miljoen (exclusief kosten voor het consult bij de arts). Alleen een VS die reeds bij ontdekking groot is, wordt meteen behandeld. De meerderheid van de patiënten met een gediagnosticeerde VS komt in een zogenaamd “wait and scan” protocol waarbij jaarlijks een MRI uitgevoerd wordt om te zien of de tumor groeit. Uiteindelijk wordt slechts bij 25% van de VS met een “wait and scan” beleid groei gezien, waardoor alsnog een behandeling geïndiceerd is. Bij de overige patiënten blijft de tumor stabiel en deze behoeft dus nooit behandeling. De gemiddelde kosten per patiënt voor een dergelijk “wait and scan” beleid zijn €4,663. Zowel in het diagnostisch, als in het “wait and scan” traject van VS zouden minder MRI’s gemaakt hoeven worden, wanneer het mogelijk is om een nauwkeurigere selectie te maken tussen patiënten met een hoog en laag risico op een (groeiende) VS.

Het doel van deze studie is: 1) een (kosten-)effectieve diagnostische strategie ontwikkelen voor het diagnosticeren van VS; 2) een (kosten-)effectieve “wait and scan” strategie ontwikkelen voor patiënten met een bewezen VS.

Wanneer het mogelijk blijkt om twee multivariabele modellen te ontwikkelen voor beide klinische aspecten, willen we deze resultaten implementeren door middel van een (inter)nationale richtlijn.

 

Methode

 

Tot op heden hebben we 3 trajecten doorlopen:

1) We hebben een systematische literatuurstudie uitgevoerd om reeds bestaande (non-imaging) diagnostische mogelijkheden tot screening van VS in kaart te brengen. Deze informatie draagt bij aan de ontwikkeling van een multivariabel diagnostisch model.

2) We hebben de klinische gegevens en MRI gegevens verzameld van alle patiënten die tussen 2005 en 2015 een MRI ondergingen vanwege AG of UAS in het Radboudumc. Deze data gebruiken we om een multivariabel diagnostisch model te maken.

3) We hebben een zogenaamde headroom analyse uitgevoerd, waarin we de ruimte voor verbetering (uitgedrukt in kosten en effecten) binnen het diagnostisch en het “wait and scan” traject berekend hebben.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

 

1) De resultaten van deze systematische literatuurstudie laten zien dat er momenteel geen nauwkeurige diagnostische protocollen beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden als screenende test voorafgaand aan MRI. De kwaliteit van alle geïncludeerde studies bleek ook matig te zijn.

2) In totaal zijn 2215 patiënten van 16 jaar en ouder, verwezen door de huisarts met AG of UAS, geïncludeerd. Momenteel werken we aan het diagnostische multivariabele model.

3) Indien we alleen een diagnostische MRI zouden uitvoeren bij patiënten met een VS of andere belangrijke pathologie kan €256 per patiënt (€2,8 miljoen per jaar) bespaard worden (hier zijn de kosten voor het consult bij de KNO-arts in meegenomen). Binnen het “wait and scan” traject kunnen we €1816 per patiënt gedurende de hele levensduur (of €0,6 miljoen per jaar over alle VS patiënten) besparen wanneer we alleen een MRI verrichten bij patiënten met een groeiende VS, waarvoor een behandel indicatie bestaat. Deze getallen benadrukken het belang van het optimaliseren van het diagnostisch en “wait and scan” proces bij patiënten met een VS. We wilden, behalve over de kosten, ook graag uitspraken doen over de effectiviteit van nieuwe diagnostische en follow-up processen. In werkelijkheid zal een nieuw diagnostisch en follow-up beleid, net als het huidige beleid, ook leiden tot fout positieve en fout negatieve uitslagen. Daarom hebben we gepoogd uit te zoeken wat het effect zou zijn van dergelijke uitslagen op de kwaliteit van leven van patiënten. Omdat er tot op heden weinig onderzoek gedaan is naar de kwaliteit van leven van patiënten met een VS, was deze vraag moeilijk te beantwoorden. Om het effect van de invoer van een nieuw diagnostisch en follow-up traject in de toekomst te kunnen evalueren is over dit onderwerp meer informatie nodig. Daarom zullen we binnenkort vragenlijsten verspreiden om een indruk te krijgen van de kwaliteit van leven van patiënten met een VS in het Radboudumc.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Summary

Background: Currently, all patients with asymmetrical hearing impairment (AHI) or unilateral audiovestibular symptoms (UAS) undergo an expensive MR examination to exclude a vestibular schwannoma (VS). We expect that a newly developed diagnostic and monitoring strategy might reduce the number of MR examinations with at least 30%, leading to minimum cost savings of €5,3 million per year.

Objectives: To assess 1) the most (cost-)effective diagnostic strategy in patients at risk for VS; and 2) the most (cost-)effective monitoring strategy in patients diagnosed with VS.

Study design: Diagnostic, prognostic and decision analytical modeling in two available cohorts.

Study population: All patients visiting our hospital with AHI/UAS (n=2500) and diagnosed with VS (n=700) between 1998 and 2013.

Outcome measures: For the diagnostic strategy the relevant outcomes are: 1.1) proportion of false negatives (i.e. patients with VS not diagnosed as such) and 1.2) proportion of false positives (i.e. patients receiving an unnecessary MR examination).For the monitoring strategy the relevant outcomes are: 2.1) proportion of false negatives (i.e. patients needing treatment, missed with the new strategy); 2.2) delay time of treatment; and 2.3) proportion of false positives (i.e. patients receiving an unnecessary MR examination).

Sample size and data analysis: The frequently used rule of thumb suggests “ 10 events per candidate predictor, i.e. 5 independent variables can be studied in our multivariable model, which is assumed enough. Prediction models derived from multivariate regression analyses result in nomograms distinguishing 3 categories: low, intermediate and high risk groups. With these categories a decision rule will be created. These decision models assess the 5 clinically relevant outcomes described above.

Cost-effectiveness/budget impact analysis: Incremental cost-effectiveness ratios and net monetary benefits are calculated for different decision rules, informing which diagnostic and monitoring strategy represent most value for money. A budget impact analysis assesses the financial consequences of reducing the number of MR examinations in the diagnostic and monitoring pathways of patients suspected of/with a VS in the Netherlands.

Time schedule: November 2014 – October 2017; 36 months.

 

Samenvatting

Achtergrond: In Nederland ondergaan alle patiënten met asymmetrisch gehoorverlies (AG) of unilaterale audiovestibulaire symptomen (UAS) een MR onderzoek om een brughoektumor (vestibulair schwannoom (VS)) uit te sluiten. De hypothese is dat een betere diagnostische en monitoringsstrategie het aantal MR onderzoeken met tenminste 30% kan reduceren, resulterend in een besparing van minimaal €5,3 miljoen per jaar.

Doel: Het ontwikkelen van 1) een (kosten)-effectieve diagnostische strategie voor het opsporen van patiënten met een VS; en 2) een (kosten)-effectieve monitoringsstrategie voor patiënten met een bewezen VS.

Studie opzet: Een diagnostische en een prognostische studie resulterend in 2 besliskundige modellen.

Studie populatie: Alle patiënten met AG/UAS (n=2500) en een brughoektumor (n=700) die ons ziekenhuis bezochten tussen 1998 en 2013.

Uitkomstmaten: Voor de diagnostische strategie zijn de relevante uitkomsten: 1.1) percentage vals negatieven (patiënten met een VS die gemist worden) en 1.2) percentage vals positieven (patiënten die een onnodig MR onderzoek gehad hebben).

Voor de monitoringsstrategie zijn de relevante uitkomsten: 2.1) percentage vals negatieven (patiënten die behandeling nodig hebben, maar gemist worden; 2.2) de extra tijd tot behandeling; en 2.3) percentage vals positieven (patiënten die een onnodig MR onderzoek gehad hebben).

Sample size berekening en data analyse: De vaak gebruikte vuistregel gaat uit van 10 patiënten met de uitkomst per bestudeerde variabele, dwz 5 onafhankelijke variabelen in het multivariate model. Dit model resulteert in nomogrammen waarbij 3 risicogroepen onderscheiden worden: laag, gemiddeld en hoog risico. Op basis van deze risicoprofielen wordt een besliskundig model gemaakt. Dit beslismodel geeft inzicht in de 5 hierboven beschreven klinisch relevante uitkomstmaten. Het uiteindelijke optimale afkappunt wordt bediscussieerd met de patiëntenorganisatie en andere experts uit het veld.

Kosteneffectiviteitsanalyse en budget impact analyse:

De besliskundige modellen geven inzicht in de meest kosteneffectieve diagnostische en monitoringsstrategie. Incrementele kosteneffectiviteitsratio’s met 95% betrouwbaarheidsinterval worden berekend. Een budget impact analyse geeft inzicht in de financiële consequenties van het reduceren van het aantal MR onderzoeken binnen het diagnostische en monitoringstraject van patiënten verdacht voor of met een VS.

Tijdpad: november 2014 – oktober 2017; 36 maanden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website