Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Optimale patiëntgerichte zorg en kwaliteit van leven zijn belangrijke aspecten van zorg in de laatste levensfase. In dit onderzoek bestuderen wij de effecten van de Advance Care Planning (ACP), een geformaliseerd proces van communicatie over zorgwensen in de laatste levensfase. Verder onderzoeken wij ook de kosteneffectiviteit van ACP. We zullen een cluster gerandomiseerde studie uitvoeren bij ouderen die in Nederlandse verzorgingshuizen wonen of thuiszorg ontvangen. In de interventiegroep krijgen ouderen de gebruikelijke zorg en het programma Respecteren van Keuzes ® aangeboden, een gestructureerde benadering van ACP. De controlegroep krijgt alleen de gebruikelijke zorg aangeboden. Deelnemers in beide groepen worden onderzocht tijdens de start van de studie (2014) en na 12 maanden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn acht medewerkers van Laurens opgeleid tot ‘gespreksondersteuner’ die inmiddels bijna 140 gesprekken over ACP hebben gevoerd met de cliënten en hun naasten (twee gesprekken per persoon). De gespreksondersteuners zijn erg enthousiast over zowel de training als over het daadwerkelijk voeren van de interventiegesprekken. Bovendien reageren ook cliënten en de naasten over het algemeen positief en enthousiast op de gesprekken. Ze vinden het fijn om uitgebreid over hun wensen ten aanzien van toekomstige medische behandelingen te praten. Vaak delen cliënten hun positieve ervaringen over de gesprekken met teamleiders en overige medewerkers van Laurens, die op hun beurt ook enthousiast raken over het onderwerp.

Het onderzoeksteam verwacht dat de inclusieperiode in oktober 2014 wordt afgerond.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S)

End-of-life care involves high costs, but frequently fails in providing optimal patient centred care and quality of life. In the US, Advance Care Planning (ACP), a formalised process of communication about care preferences, has resulted in better patient outcomes and significant cost savings. In the Netherlands, interest in ACP is increasing, but data on cost-effectiveness are lacking. We aim to assess cost-effectiveness of ACP in older patients residing in Dutch care homes.

 

HYPOTHESIS

ACP will lead to better patient activation and quality of life in the intervention group compared to the control group, while reducing health care costs.

 

STUDY DESIGN

A multicentre cluster RCT

 

STUDY POPULATION(S)/DATASETS

Older residents of care homes will be offered ACP and usual care (n=85) or usual care only (n=85).

 

INTERVENTION

The Respecting Choices Model involves a coordinated approach to ACP. Trained facilitators empower individuals to reflect on their care preferences, to discuss these with relatives and professionals, to appoint a surrogate decision-maker, and to document care wishes.

 

OUTCOME MEASURES

Primary: Patient Activation (PAM), quality of life (SF-12) and cost-effectiveness of ACP.

Secondary: satisfaction with care, use of medical care during 12 months, assignment of proxy decision-maker and advance directive.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

To find a clinical relevant difference of at least 0.5 SD in the PAM with 0.9 power (alpha 0.05) 85 individuals are needed per study arm. We will include 7 care homes per arm and 12 or 13 older individuals per care home.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

Cost-effectiveness of ACP will be assessed from a health care perspective one year post-intervention. We will calculate the incremental cost-effectiveness ratio; the difference in costs divided by the average change in effectiveness of ACP compared to usual care. The budget impact analysis will investigate the likely impact of ACP versus usual care on center level, on national health plan budgets and on assurance level.

 

TIME SCHEDULE

Start: 1 June 13

Inclusion participants: 1 Sept 13 – 1 March 14.

Interviews about outcome measures: at inclusion and after 12 months: 1 Sept 13 – 1 March 15.

Medical file analyses: 1 Sept 14 – 1 March 15.

Cost-effectiveness analyses and report: finalized by 1 June 2015.

 

-----------

DOEL/VRAAGSTELLING

Zorgkosten in de laatste levensfase zijn hoog maar leiden niet altijd tot een optimale kwaliteit van leven en optimale patiënt gerichte zorg. Advance Care Planning (ACP) is een geformaliseerd proces van communicatie over zorgwensen en heeft in de VS geleid tot betere ‘patient outcomes’ en significante kostenbesparingen. In Nederland neemt de interesse in ACP toe maar gegevens over de kosten-effectiviteit ontbreken. We zullen de kosten-effectiviteit van ACP onderzoeken in Nederlandse verzorgingshuizen.

 

HYPOTHESE

ACP leidt tot betere “patient activation” en kwaliteit van leven in de interventiegroep versus de controle groep, tegen afnemende kosten.

 

STUDIE OPZET

Een multicentre cluster RCT

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

Bewoners van verzorgingshuizen die ACP en ‘standaard zorg’ (n=85) of alleen ‘standaard zorg’ (n=85) krijgen aangeboden.

 

INTERVENTIE

Het ‘Respecting Choices Model’ behelst een gecoördineerde benadering van ACP. Getrainde gespreksleiders stimuleren ouderen over hun wensen ten aanzien van medische behandeling na te denken, deze te bespreken met naasten en behandelaars en schriftelijk vast te leggen, en om een proxy aan te wijzen die zo nodig namens hen beslissingen kan nemen.

 

UITKOMSTMATEN

Primair: Patient Activation (PAM), Kwaliteit van leven (SF-12) en kosten-effectiviteit van ACP.

Secundair: tevredenheid met zorg, gebruik van medische zorg tijdens 12 maanden na inclusie, vastleggen van wilsverklaring en vertegenwoordiger.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

Om een klinisch relevant verschil te vinden van een 0,5 SD in de PAM bij een power van 0,9 (alpha 0,05) moeten 85 ouderen worden geincludeerd per studie-arm. Dit betekent 7 verzorgingshuizen per studie-arm en 12 of 13 ouderen per huis.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

De kosteneffectiviteit wordt geanalyseerd vanuit een gezondheidszorg perspectief. De incrementele kosteneffectiviteit ratio wordt berekend, gedefinieerd als het verschil in totale medische kosten en effecten van ACP vergeleken met de ‘standaard zorg’. De budget impact analyse onderzoekt de verwachte betaalbaarheid van ACP vanuit het verzorgingshuis-, nationale gezondheidszorg budget- en verzekeringsperspectief.

 

TIJDPAD

Start: 01-06-13.

Inclusie deelnemers: 01-09-13 tot 01-03-14.

Interviews over uitkomstmaten: bij inclusie en na 12 maanden; 01-09-13 tot 01-03-15.

Analyse medische dossiers: 01-09-14 tot 01-03-15.

Kosten-effectiviteitsanalyses en rapportage: afgerond per 01-06-2015.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website