Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Coach2Move strategie is een fysiotherapeutische aanpak voor de behandeling van ouderen met mobiliteitsproblemen. Deze aanpak heeft een specifieke focus op het vergroten van lichamelijke activiteit en zelfmanagment. Kenmerken zijn:

1. uitgebreide intake van 60 minuten om de hulpvraag helder te krijgen, inzicht in wensen en behoeften en de bevorderende en beperkende factoren op het gebied van lichamelijke activiteit (fysiek, psychologisch en omgeving)

2. het stellen van prioriteiten in de fysiotherapeutische diagnose: wat moet ik weten en meten voor mijn interventie?

3. prioriteiten stellen in de behandeling

4. shared decision making t.a.v. betekenisvolle behandeldoelen gericht op het vergroten van lichamelijke activiteit.

5. coachen op zelf-management en zelfvertrouwen

6. focus op betekenisvolle activiteiten in de thuissituatie waarbij ook familie/ vrienden en/of andere zorgverleners worden ingeschakeld.

7. een interventie gebaseerd op 3 profielen met een vooraf gedefinieerd aantal behandelingen.

8. regelmatige terugkoppeling naar de oudere in hoeverre de bedoelde uitkomsten ook gerealiseerd worden (bv. mate van activiteit, loopafstand).

Integraal onderdeel van de Coach2Move strategie is verder dat er in elke fase van het proces nagegaan wordt of consultatie van of samenwerking met een andere discipline gewenst is. Door goed klinisch te redeneren is de geriatriefysiotherapeut die behandeld volgens de Coach2Move strategie in staat om daarin een signalerende functie uit te voeren.

 

In deze studie is een Randomized Controlled Trial (RCT) uitgevoerd waarbij de Coach2Move strategie, gegeven door een geriatriefysiotherapeut is vergeleken met reguliere fysiotherapie. Er hebben 13 fysiotherapiepraktijken, verspreid over Nederland, meegedaan aan dit onderzoek. Bij iedere praktijk was 1 geriatriefysiotherapeut werkzaam die geschoold was in de Coach2Move strategie en 1 algemeen fysiotherapeut die reguliere fysiotherapie gaf. Ouderen (>70 jaar) met mobiliteitsproblemen mochten, ongeacht de aanwezigheid van meerdere aandoeningen, deelnemen aan deze studie en zijn op basis van toeval ingedeeld bij de coach2move groep of de reguliere fysiotherapie groep. Metingen vonden plaats voorafgaand aan de fysiotherapeutische behandeling, na 3 maanden en na 6 maanden door een onderzoeksmedewerker die niet op de hoogte was van groepsindeling. Uitkomstmaten waren: lichamelijke activiteit, kwetsbaarheid, mobiliteit, kwaliteit van leven en zorgkosten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie hebben in totaal 130 ouderen deelgenomen verdeeld over 13 fysiotherapie praktijken: 64 in de interventiegroep en 66 in de controle groep. De gemiddelde leeftijd bedroeg 78.5 jaar, 73 % was vrouw en ongeveer 75 % had een lage SES. Het gemiddeld aantal comorbiditeiten was hoger in de Coach2Move groep dan de reguliere fysiotherapie groep (7.3 versus 6.3) en ongeveer 22% van de patienten had een operatie ondergaan voor aanmelding. De patienten die zich aanmelden in de fysiotherapie praktijk hebben dus veelal te maken met multimorbiditeit.

 

De resultaten van deze studie laten zien dat de ouderen die behandeld zijn volgens de Coach2Move strategie na 6 maanden meer lichamelijk actief zijn (gemiddeld 18 minuten per dag) en minder kwetsbaar zijn (0.03 punten op een schaal van 0-1) dan ouderen die reguliere fysiotherapie hebben gehad. De toename in het percentage patienten dat meer dan 30 minuten per dag fysiek actief is met matige intensiteit, was ten op zichte van de uitgangssituatie op 6 maanden dubbel zo groot in de Coach2Move groep (35%) in vergelijking tot de reguliere fysiotherapie groep (18%). Beide groepen verbeteren significant in mobiliteit. Er zijn geen verschillen gevonden in val incidenten maar het percentage patienten dat te maken kreeg met ernstige incidenten (bezoek aan het ziekenhuis of eerste hulp, tijdelijk verblijf of opname in verpleeghuis of verzorgingstehuis) of overleed was significant groter in de groep behandeld met reguliere fysiotherapie dan in de Coach2Move groep: 22% versus 8%. Het gemiddeld aantal behandelingen fysiotherapie was significant lager in the Coach2Move groep (11)dan in de reguliere fysiotherapie groep (17).

 

 

Opvallend is dat de Coach2Move groep ook na de fysiotherapeutische behandeling een verbetering (of behoud) van lichamelijke activiteit, mobiliteit en kwetsbaarheid laat zien met minder behandelsessies. Er is dus sprake van een duurzaam effect.

 

Daarnaast blijken de totale zorgkosten in de Coach2Move groep (eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, thuiszorg, zorg in een verzorgings- of verpleeghuis, pijnmedicatie en hulpmiddelen) lager te zijn in de Coach2Move groep dan in de reguliere fysiotherapie groep bij een grotere verbetering van de quality adjusted life years (QALYs). Geconcludeerd kan worden dat de Coach2Move strategie kosten-effectiever is dan reguliere fysiotherapie bij de behandeling van kwetsbare ouderen met mobiliteitsproblemen.

 

Conclusie: Ouderen met mobiliteitsproblemen zijn in staat op een veilige manier hun activiteiten niveau te verbeteren in hun eigen leefomgeving en de kwetsbaarheid vermindert daardoor. De patient gerichte aanpak bleek bovendien de kosten effectiviteit te verbeteren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vraagstelling

Is bij zelfstandig wonende ouderen met mobiliteitsproblemen een probleem georiënteerde coachingsinterventie door de Geriatrie fysiotherapeut (Coach2move) effectiever om de lichamelijke activiteit, mobiliteit en gezondheidstoestand te verhogen dan gebruikelijke fysiotherapeutische zorg? Is deze interventie ook kostenbesparend?

 

Studie opzet

Gerandomiseerde, gecontroleerde pragmatische trial in 7 praktijken, waar een Geriatrie fysiotherapeut (GPT) Coach2move aanbiedt en een algemeen fysiotherapeut (PT) gebruikelijke zorg. Patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria, worden na informed consent gemeten door de geblindeerde onderzoeker, dan gerandomiseerd toegewezen aan de GPT of PT en voor follow-up gemeten na 3 en 6 maanden.

 

Studiepopulatie

Zelfstandig wonende ouderen > 70 jaar, die zich melden bij de fysiotherapeut met een hulpvraag op het gebied van mobiliteit en/of lichamelijke activiteit. Exclusie criteria: kan < 5 meter lopen (hulpmiddelen toegestaan); in de palliatieve fase van een ziekte; begrijpt instructies niet (MMSE < 14); ernstige degeneratieve neurologische aandoening of cardiovasculaire contra-indicatie voor inspanning; < 4 weken FT behandeling in de afgelopen 6 maanden.

 

Interventie

Coach2move verschilt van gebruikelijke FT op de volgende punten: algoritme gestuurde diagnose, focus op verhogen van lichamelijke activiteit en zelfmanagement, gebruik van interventieprofielen, planmatige samenwerking met andere (in)formele zorgverleners en Master niveau van de GPT.

 

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaat: mate van lichamelijke activiteit (LAPAQ), secundaire uitkomstmaten: kwaliteit van leven (SF-36), mobiliteit (TUG), loopsnelheid (6MWT), Elderly Mobility Scale (EMS), kwetsbaarheid (Frailty Index), ervaren vermoeidheid (NRS), Patiënt Specifieke Klachten (PSK) en globaal ervaren effect van de behandeling (GPE).

 

Samplesize berekening/data analyse

Inclusie: 1 jaar, 2x 75 patiënten = 10-12 per (G)PT (powerberekening: 2x60 patiënten). Uitkomsten worden geanalyseerd volgens het ‘intention-to-treat’ principe met ANCOVA gebruik makend van een linear mixed model.

 

Economische evaluatie

In de kosten-effectiviteitsanalyse wordt op basis van kostendagboekjes (patiënt en informele zorgverlener) het verschil in directe kosten berekend en gerelateerd aan het effect op de kwaliteit van gezondheidsstatus.

 

Tijdpad

Maand

<0: CMO aanvraag, werving FT praktijken

0-3: organisatie van de studie, scholing van de GPTs

3-15: inclusie patiënten

6-21: data verzameling en analyse

18-24: analyse en rapportage

 

Summary

Objective

Is in community-dwelling elderly with mobility problems a problem-oriented coaching-intervention (Coach2move) by a physiotherapist specialized in Geriatrics more effective to improve physical activity, mobility and health status than usual care physiotherapy? Is this intervention also cost-effective?

 

Study design

A pragmatic randomized controlled trial in 7 practices, in which a physiotherapist specialized in Geriatric physiotherapist (GPT) provides Coach2move, and a general physiotherapist (PT) usual care. Patients fulfilling the inclusion criteria, will be tested by a blinded researcher, and after informed consent randomly assigned to either the GPT or PT, and tested again at 3 and 6 months.

 

Population

Elderly (living independent), who consult the PT practice because of mobility and/or physical activity problems. Exclusion criteria: unable to understand instructions (MMSE <14); walks < 5 meters (walking aid allowed); palliative phase of illness; severe degenerative neurological illness or contraindication for exercise training; < 4 weeks physiotherapy during the last 6 months.

 

Intervention

Coach2move differs from usual PT care by algorithm based diagnostics, a patient-centered plan, focus on physical activity and self management, predefined intervention profiles, systematic collaboration with (in)formal caregivers, and a master degree of the GPT.

 

Outcome measures

Primary outcome: physical activity level (LAPAQ). Secondary outcomes: quality of life (SF-36), mobility as measured by Timed Up and Go test (TUG) walking speed (6MWT), and Elderly Mobility Scale (EMS), level of frailty (Frailty Index), perceived fatigue (NRS), patient specific complaints (PSC) and global perceived effect (GPE).

 

Sample size/ Data analysis

Inclusion: 1 year, 2x75 patients, 10-12 patients per (G)PT (power calculation: 2x 60). The ‘intention-to-treat’ analysis will be done by applying ANCOVA using linear mixed models.

 

Economic evaluation

A cost-effectiveness analysis will be done by based on cost diaries (patient and informal caregiver) comparing (G)PT and other healthcare costs in relation to the effect on quality of health status.

 

Planning

Months

<0: permission Ethical Committee, recruitment of practices

0-3: organization of the study, education of GPTs

3-15: patient inclusion

6-21: data sampling

18-24: analysis and reporting

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website