Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profylactische bestraling van de hersenen (PCI) wordt als standaardtherapie toegepast bij patiënten met kleincellige longkanker omdat het de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen vermindert en de overleving verbetert. Deze overlevingswinst (ten opzichte van patiënten die geen PCI kregen) werd pas geobserveerd na circa 2 jaar. Gezien de aangetoonde winst van PCI bij kleincellige longkanker, richt het huidige project zich op de toevoeging van PCI (aan de standaardbehandeling) voor niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Circa 30% van de patiënten met stadium III (niet-uitgezaaide) niet-kleincellige longkanker ontwikkelt hersenmetastasen. Dit kan door de toevoeging van PCI aan de standaardbehandeling met twee derden worden verminderd. Bij deze patiënten is er echter nooit een overlevingswinst (gerelateerd aan PCI) aangetoond, mogelijk omdat de follow-up van de beschikbare studies meestal beperkt was tot ongeveer één jaar, wat te kort zou kunnen zijn om een baat te vinden en/of omdat elke individuele studie te klein is om een verschil in overleving te vinden. Omdat de winst van PCI bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker onzeker is, zowel wat betreft overleving als kosteneffectiviteit, willen we dat in dit project uitzoeken. Onze hypothese is dat de toevoeging van PCI bij stadium III niet-kleincellige longkanker zal resulteren in een verbetering van uitkomsten (o.a. overleving en doelmatigheid) ten opzichte van de huidige standaard zorg (zonder PCI). Door gebruik te maken van de individuele patiënten data met een geüpdatete follow-up uit alle gerandomiseerde studies die PCI vergeleken met observatie wereldwijd, zullen we voldoende patiënten met lange follow-up hebben om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Voorlopige resultaten laten zien dat PCI resulteert in statistisch significante winst in incidentie van hersenmetastasen en progressie vrije overleving ten opzichte van de huidige zorg (zonder PCI) voor niet-kleincellig longcarcinoom. Tevens resulteert PCI in verglijkbare kwaliteit van leven ten opzichte van de huidige zorg (impact van PCI gerelateerde bijwerkingen lijken te worden gecompenseerd door reductie in hersenmetastasen). Alhoewel er een minimale lange termijn (10 jaar) winst in overleving is, is dit niet significant en is de vraag of dit klinisch relevant is. Vanuit een kosteneffectiviteit oogpunt is de toevoeging van PCI duurder maar ook effectiever (dan de huidige zorg zonder PCI), gekeken naar de gunstige kosteneffectiviteitsratio kan worden gesteld dat PCI waar voor zijn geld levert.

 

Alhoewel de doelmatigheid van PCI voor NSCLC gunstig is, het de progressie-vrije overleving verbeterd en het aantal hersen metastasen verminderd, kan niet worden geconcludeerd dat PCI de algemene overleving (primaire eindpunt) verbeterd voor NSCLC. Dit maakt het formuleren van strikte aanbevelingen voor het gebruikt van PCI onwenselijk en daarom wordt aanbevolen om PCI voor NSCLC als een optie te overwegen, afhankelijke van patiënten voorkeuren. Hierbij is het ook van belang om subgroepen te onderscheiden met een hogere/lagere kans op neurocognitieve achteruitgang (bijvoorbeeld op basis van leeftijd).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal werden de data van 924 gerandomiseerde patiënten gepoold met een mediane follow-up van 8.1 jaren. Ondanks de geüpdatete langere follow-up en de grotere steekproefgrootte werd er geen significante winst in mortaliteitsrisico gevonden tussen de patiënten die behandeld werden met PCI ten opzichte van de huidige zorg. Wel waren de progressie-vrije overleving en de hersenmetastasen-vrije overleving statistisch significant beter bij patiënten die met PCI behandeld werden ten opzichte van patiënten zonder PCI behandeling. Verder was de proportie patiënten met minimaal één hoge graad (3 of hoger) toxiciteit laag en vergelijkbaar tussen de groep patiënten met PCI en zonder PCI. In lijn hiermee kon op basis van separate analyses van de NVALT data geconcludeerd worden dat er zowel geen statistische als klinische relevante impact van PCI was op de kwaliteit van leven van patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in vergelijking met de huidige zorg.

De kosteneffectiviteit analyses is uitgevoegd consistent met de beschrijving in de subsidie aanvraag. Een cohort partitioned survival model met 5 gezondheidstoestanden (progressie vrij, hersen metastasen, extra craniale metastasen, hersen en extra craniale metastasen en dood) is ontwikkeld gebaseerd op de individuele patiënten data van drie gerandomiseerde fase III studies (RTOG0214, Guangzhou2005 and NVALT-11, N=670). Quality-adjusted life years (QALYs) en kosten zijn geschat voor PCI en de huidige zorg zonder PCI over een levenslange tijdshorizon (maandelijkse cycle). Toekomstige effecten en kosten zijn verdisconteerd met respectievelijk 1.5% en 4.0% (in lijn met de Nederlandse farmaco-economische richtlijn). Een willingness-to-pay (WTP) drempelwaarde van €80,000 per QALY is aangehouden. Totaal verdisconteerde kosten en QALYs waren €18,821 en 3.451 voor PCI en €17,318 en 3.087 voor de huidige zorg zonder PCI. Gemiddelde incrementele kosten en QALY zijn geschat op respectievelijk €1,503 (95% CI [-13,109-18,363]) en 0.365 (95% CI [-0.237-0.939]), resulterende in een ICER van €4,122 per gewonnen QALY. De kans dat PCI kosteneffectief is voor een WTP drempelwaarde van €80,000 per QALY is 92%. Incrementele QALYs en costs werden voornamelijk beïnvloed door de progressie vrije gezondheidstoestand. Gevoeligheidsanalysen gebruikmakende van alternatieve verdelingen voor het schatten van de overleving modellen (log-normal en generalised gamma) hadden een minimale impact op de ICER. Concluderende is de toevoeging van PCI kosteneffectief ten opzichte van de huidige zorg zonder PCI. Vanuit een doelmatigheidsperspectief zou de toevoeging van PCI moeten worden overwogen voor de standaard zorg voor NSCLC. Hierbij dienen patiënten geïnformeerd te worden over de mogelijke voor- en nadelen (PCI gerelateerde bijwerkingen zoals neurocognitieve achteruitgang) en een shared decision-making proces.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profylactische bestraling van de hersenen (PCI) wordt als standaard therapie toegepast bij patiënten met kleincellige longkanker omdat het de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen vermindert en daarmee de overleving verbetert. Deze overlevingswinst (ten opzichte van patiënten die geen PCI kregen) werd pas geobserveerd na circa 2 jaar. Gezien de aangetoonde winst van PCI bij kleincellige longkanker, richt het huidige project zich op de toevoeging van PCI (aan de standaardbehandeling) voor niet-kleincellige longkanker.

Circa 30% van de patiënten met stadium III (niet-uitgezaaide) niet-kleincellige longkanker ontwikkelt hersenmetastasen. Dit kan door de toevoeging van PCI aan de standaardbehandeling met twee derden worden verminderd. Bij deze patiënten is er echter nooit een overlevingswinst (gerelateerd aan PCI) aangetoond, mogelijk omdat de follow-up van de beschikbare studies meestal beperkt was tot ongeveer één jaar, wat te kort zou kunnen zijn om een baat te vinden en/of omdat elke individuele studie te klein is om een verschil in overleving te vinden. Omdat de winst van PCI bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker onzeker is, zowel wat betreft overleving als kosteneffectiviteit, willen we dat in dit project uitzoeken.

Onze hypothese is dat de toevoeging van PCI bij stadium III niet-kleincellige longkanker zal resulteren in een verbetering van uitkomsten (o.a. overleving en doelmatigheid) ten opzichte van de huidige standaard zorg (zonder PCI).

Door gebruik te maken van de individuele patiënten data met een geüpdatete follow-up uit alle gerandomiseerde studies die PCI vergeleken met observatie wereldwijd, zullen we voldoende patiënten met lange follow-up hebben om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Voorlopige resultaten laten zien dat PCI resulteert in statistisch significante winst in incidentie van hersenmetastasen en progressie vrije overleving ten opzichte van de huidige zorg (zonder PCI) voor niet-kleincellig longcarcinoom. Tevens resulteert PCI in verglijkbare kwaliteit van leven ten opzichte van de huidige zorg (impact van PCI gerelateerde bijwerkingen lijken te worden gecompenseerd door reductie in hersenmetastasen). Alhoewel er een minimale lange termijn (10 jaar) winst in overleving is, is dit niet significant en is de vraag of dit klinisch relevant is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal werden de data van 924 gerandomiseerde patiënten gepoold met een mediane follow-up van 8.1 jaren. Ondanks de geüpdatete langere follow-up en de grotere steekproefgrootte werd er geen significante winst in mortaliteitsrisico (-10%; 95% betrouwbaarheidsinterval -24% tot 7%) gevonden tussen de patiënten die behandeld werden met PCI ten opzichte van de huidige zorg. Wel waren de progressie-vrije overleving en de hersenmetastasen-vrije overleving statistisch significant beter bij patiënten die met PCI behandeld werden ten opzichte van patiënten zonder PCI behandeling. Verder was de proportie patiënten met minimaal één hoge graad (3 of hoger) toxiciteit laag en vergelijkbaar tussen de groep patiënten met PCI en zonder PCI. In lijn hiermee kon op basis van separate analyses van de NVALT data geconcludeerd worden dat er zowel geen statistische als klinische relevante impact van PCI was op de kwaliteit van leven van patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker (in vergelijking met de huidige zorg). Resultaten met betrekking tot de kosteneffectiviteit volgen later.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL / VRAAGSTELLING

Wat is de klinische effectiviteit van profylactische hersenbestraling (PCI) toegevoegd aan de gebruikelijke zorg voor niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Wat is de impact van PCI toegevoegd aan de gebruikelijke zorg op gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven voor NSCLC in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Wat is de kosteneffectiviteit en budget impact van PCI toegevoegd aan de gebruikelijke zorg voor NSCLC in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

 

HYPOTHESE

Onze hypothese is dat het toevoegen van PCI aan de gebruikelijke zorg voor stadium III NSCLC superieur zal zijn in vergelijking met de gebruikelijke zorg, zowel op basis van de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit.

 

STUDIE OPZET

Individuele patiënten data meta-analyse op basis van geüpdatete data van gerandomiseerde fase III studies.

 

STUDIEPOPULATIE / DATABRONNEN

Stadium III NSCLC

 

INTERVENTIE

PCI toegevoegd aan de standaard chemoradiatie met of zonder chirurgie.

 

GEBRUIKELIJKE ZORG / VERGELIJKING

Concurrente of sequentiële chemoradiatie met of zonder chirurgie (behandeling met curatieve intentie)

 

UITKOMSTMATEN

De uitkomsten die worden beschouwd zijn algemene overleving, progressie vrije overleving, hersen en extracraniële metastasen, toxiciteit, kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en budget impact.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE

Gebaseerd op een gecombineerde sample van 1,462 patiënten met een minimum follow-up van 39 maanden, een mediane overleving van 24 maanden zonder PCI en een mortaliteit reductie van 20% voor patiënten die PCI ontvangen, wordt de power geschat op 99.6%. Dit zou 97.6% zijn op basis van een gereduceerde sample van 1,084 patiënten (de totale N van de 5 meest recente studies).

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE

De kosteneffectiviteit van gebruikelijke zorg voor NSCLC met en zonder PCI wordt geschat. Daarnaast worden de financiële consequenties van de toevoeging van PCI aan de gebruikelijke zorg geschat in de budget impact analyse.

 

TIJDPAD

Data voorbereidingen en analyse van kwaliteit van leven data (6 maanden), analyse van de toxiciteit, effectiviteit en kosteneffectiviteit van PCI (12 maanden), publiceren en verspreiden van resultaten (6 maanden).

 

 

OBJECTIVE(S) / RESEARCH QUESTION(S)

What is the clinical effectiveness of prophylactic cranial irradiation (PCI) added to usual care for non-small cell lung cancer (NSCLC) compared with usual care only.

What is the impact on health-related quality of life of PCI added to usual care for NSCLC compared with usual care only.

What is the cost-effectiveness and budget impact of PCI added to usual care for NSCLC compared with usual care only.

 

HYPOTHESIS

We hypothesize that adding PCI to usual care for stage III NSCLC will be clinically superior and cost-effective compared to usual care alone.

 

STUDY DESIGN

Individual patient data meta-analyses synthesizing updated data from randomized phase III trials.

 

STUDY POPULATION(S) / DATASETS

Stage III NSCLC.

 

INTERVENTION

PCI in addition to standard chemo-radiotherapy with or without surgery.

 

USUAL CARE / COMPARISON

Concurrent or sequential chemo-radiotherapy with or without surgery (treatment with curative intent).

 

OUTCOME MEASURES

Outcomes considered are overall survival, progression-free survival, brain and extracranial metastases, toxicity, quality of life, cost-effectiveness and budget impact.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION / DATA ANALYSIS

Based on a combined sample of 1,462 patients with a minimum follow-up of 39 months, a median survival of 24 months without PCI and a mortality reduction of 20% for patients receiving PCI a power of 99.6% was calculated. This would be 97.6% based on a reduced sample of 1,084 patients (total N of the 5 most recent trials).

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS / BUDGET IMPACT ANALYSIS

The cost-effectiveness of usual care with and without PCI will be assessed for NSCLC. Moreover, The budget impact analysis will estimate the financial consequences of implementing PCI in addition to usual care.

 

TIME SCHEDULE

Data preparation and analyzing quality of life data (6 months), analyzing toxicity, effectiveness and cost-effectiveness of PCI (12 months), publishing and disseminating results (6 months).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website