Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond/Beleidsrelevantie. Nu meer resultaten van kosteneffectiviteitsstudies beschikbaar komen, is het belangrijk om de bruikbaarheid van budgetallocatiemodellen te onderzoeken. Deze modellen beschrijven het probleem van een beslisser die een beperkte hoeveelheid middelen moet verdelen over een gegeven aantal beschikbare programma's/interventies. Hiermee kunnen beslissers de informatie uit individuele kosteneffectiviteits-studies combineren met epidemiologische gegevens en hun eigen (budgettaire) beperkingen en preferenties. Toepassingen van budgetallocatiemodellen zijn schaars. Studies gebruiken veelal meteen de standaard beslis-regels van kosteneffectiviteit en slaan de formulering van een budgetallocatieprobleem met optimaliteitscriterium en beperkingen over. Dit betekent dat impliciet vrij restrictieve veronderstellingen t.a.v. het onderliggende budget-allocatiemodel worden gemaakt. Wanneer in de praktijk niet aan deze veronderstellingen is voldaan gelden de beslisregels niet langer. Daarom is het nodig om aandacht te besteden aan varianten van budgetallocatiemodellen met minder restrictieve veronderstellingen. Doel. Het ontwerpen en analyseren van varianten van een budgetallocatiemodel voor een drietal praktische problemen, namelijk tijdgebonden budgetten, onderlinge beïnvloeding van programma's, en onzekerheid over de kosten en effecten van programma's. Nagaan wat de toegevoegde waarde is van dergelijke modellen ten opzichte van de informatie uit individuele kosteneffectiviteitsanalyses bij het ondersteunen van beslissers in hun allocatie-beslissingen. Onderzoeksvraag 1) Hoe ziet een mathematisch programmeringsmodel ten behoeve van de allocatie van middelen over behandelingen eruit wanneer: · budgetten tijdgebonden zijn, vanwege beperkingen op het budget dat beschikbaar is in een bepaalde periode, · uitkomsten van behandelingen elkaar onderling beïnvloeden, bijvoorbeeld omdat het al dan niet invoeren van een preventief programma het aantal patienten dat in aanmerking komt voor een curatief programma beïnvloedt, · kosten en effecten van programma's onzeker zijn? 2) Zijn voor deze modelvarianten beslisregels af te leiden en zo ja, hoe beoordelen beleidsmakers (de resultaten van) deze beslisregels ? Studie-opzet 1) Een additionele (een Medlinesearch is al verricht) literatuurstudie ter identificatie van toepassingen van budget-allocatiemodellen. 2) Constructie van een drietal mathematische programmeringsmodellen, één voor elk van de drie onderwerpen uit de onderzoeksvraag. Voor tijdgebonden budgetten en voor programma's die elkaar beïnvloeden zal een dynamische variant worden ontworpen. Voor de analyse van onzekerheid zal een stochastisch model worden gebruikt. Steeds zal de analyse worden geïllustreerd aan de hand van een toepassing bij astma/COPD. 3) Indien mogelijk: Combinatie van de dynamische en stochastische benadering tot één model. Nadruk op de illustratieve toepassing bij astma/COPD. Modelvarianten zullen voor een aantal optimaliteitscriteria die zijn beoordeeld op relevantie door een panel van beleidsmakers, worden doorgerekend. De uitkomsten van deze voorbeeldmodellen zullen worden voorgelegd aan het panel. Tijdschema Maand 1-3: literatuurstudie, Maand 4: Keuze optimaliteitscriteria m.b.v. panel van beleidsmakers. Maand 5-10: dynamisch model t.b.v. analyse tijdgebonden budgetten en onderlinge invloed programma's, Maand 11-16: stochastisch model t.b.v. analyse onzekerheid, Maand 17-18: Voorleggen resultaten voorbeeldmodellen aan panel, Maand 19-21: (Indien mogelijk) combineren van beide modellen, Maand 22-24: eindrapportage en conclusies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website