Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stelvio trial: Onderzoek naar de effecten van bronchoscopische longvolume reductie door middel van eenrichtingsventielen in patiënten met ernstig COPD.

 

Patiënten met ernstig COPD (Chronic Obstructive Lung Disease) worden zeer beperkt in hun dagelijkse activiteiten door kortademigheid. De kortademigheid ontstaat vooral omdat COPD patiënten een te groot longvolume hebben. De huidige standaard behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD zijn niet toereikend. Voor maar een zeer kleine groep patiënten met ernstig COPD is een aanvullende behandeling in de vorm van longvolume reductie chirurgie of longtransplantatie weggelegd.

 

In de Stelvio trial is de werkzaamheid van een nieuwe, weinig belastende bronchoscopische behandeling voor patiënten met ernstig COPD onderzocht. De behandeling bestaat uit het ‘afsluiten’ van de meest aangetaste longkwab door het inbrengen van zogenaamde 'een-richtingsventielen' in de ingang van deze meest zieke longkwab via een bronchoscoop.

 

In de Stelvio trial zijn 22 patienten met ernstig COPD onderzocht. Het blijkt dat na behandeling het te grote longvolume van de patiënten afneemt na het inbrengen van de eenrichtingsventielen. Hierdoor onstaat er een meetbare en belangrijke verbetering van het functioneren van de long, waardoor de kortademigheid van de patient verbeterde. De

gemeten kwaliteit van leven en de gemeten loopafstand van de behandelde patienten na eveneens flink toe.

 

Op dit moment zijn we bezig om deze nu nog experimentele behandeling tot een reguliere ingreep te maken. Daarvoor is het nodig om in een grotere groep patienten tot een nog duidelijker antwoord op het effect van deze behandeling te komen en hierdoor ook meer ervaring met deze behandeling op te doen. Deze gegevens zullen gebruikt gaan worden om tot een reguliere vergoeding bij de ziektekosten verzekeraars te komen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten:

22 patiënten zijn 1:1 gerandomiseerd tussen actieve behandeling of controle. Baseline kenmerken: mediane FEV1 van 28% (behandel groep) en 25% (controle groep), een 6MWD van 400m (behandel groep) en 399m (controle groep), de SGRQ: 59.2 punten (behandel groep) en 58.5 punten (controle groep). Beiden groepen blijken goed vergelijkbaar.

 

Veiligheid:

Twee patiënten in de behandel groep hebben geen 6-maanden follow-up. Bij een patiënt zijn de geplaatste ventielen weer verwijderd als gevolg van een pneumothorax en bij de tweede patiënt zijn de geplaatste ventielen weer verwijderd vanwege een te dramatische volume-shift als gevolg van de behandeling. Beide patiënten zijn volledig hersteld zonder bijverschijnselen.

 

Werking:

In de behandel groep zelf is er een statistische en klinische significante verbetering te meten voor alle eindpunten: FEV1 (+120mL, p=0.038), FVC (+0.5L, p=0.05) en de 6MWD (+84m, p=0.01). Ook het RV (-1.0L), en de SGRQ (-20pts) laten een belangrijke verbetering zien. Tussen de groepen is er een statistische en klinische significante verbetering te voor de FVC: 3.1L (2.0-5.1) vs 1.9L (1.2-2.6) p=0.02 en de 6MWD: 444m (320-505) vs 354m (160-493), p=0.002. Ook hier is een belangrijke afname van het RV: 3.2L (2.3-5.0) vs 4.3L (3.3-5.6), p<0.001 te zien.

 

Conclusie:

Na slechts 22 patiënten geëvalueerd te hebben is reeds te zien dat bronchoscopische longvolumeredcutie door middel van een-richtingsventilen bij patiënten met een ernstig COPD, gekenmerkt door heterogene emfyseem verdeling, een compleet aangelegde fissuur en afwezige collaterale ventilatie zorgt voor een statistische en klinische significante verbetering in longfunctie, inspanningvermogen en kwaliteit van leven.

 

Discussie:

Deze studie is inmiddels uitgebreid naar 68 patiënten om zo een sterker gepowerde studie en dito resultaten te komen. Daarnaast krijgen we op die manier meer ervaring met de technisch aspecten van de interventie en kunnen we meer veiligheids-data verzamelen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Stelvio trial is een onderzoek naar de effecten van bronchoscopische longvolume reductie door middel van eenrichtingsventielen in patiënten met ernstig COPD.

 

Patiënten met ernstig COPD (Chronic Obstructive Lung Disease) worden ernstig beperkt in hun dagelijkse activiteiten door kortademigheid. De kortademigheid ontstaat vooral omdat COPD patiënten een te groot longvolume hebben. De huidige standaard behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD zijn niet toereikend. Voor maar een zeer kleine groep patiënten met ernstig COPD is een meer effectieve behandeling in de vorm van longvolume reductie chirurgie of longtransplantatie weggelegd.

 

In de Stelvio trial wordt de werkzaamheid van een nieuwe, weinig belastende bronchoscopische behandeling voor patiënten met ernstig COPD onderzocht. De behandeling bestaat uit het ‘afsluiten’ van de meest aangetaste longkwab door het inbrengen van eenrichtingsventielen in deze longkwab via een bronchoscoop. Het te grote longvolume van de patiënt neemt na het inbrengen van de eenrichtingsventielen af waardoor de kortademigheid zal verminderen.

Het doel van de studie is het aantonen van een beter inspanningsvermogen en een betere kwaliteit van leven na de behandeling.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 11 juni 2011 zijn we begonnen met randomistatie en behandeling van patienten voor de Stelvio trial en in de eerste 9 maanden zijn inmiddels 18 (van de 22 geplande) patienten gerandomiseerd en is de screening voor de laatste vier patienten reeds gepland. In navolging van de hiervoor uitgevoerde studie met eenrichtingsventielen (Chartis-trial), loopt ook nu de inclusie van patienten bovenverwachting goed. In Nederland is een zeer groot aantal patienten met ernstig COPD, die tot veel bereid zijn om een heel klein beetje meer lucht te krijgen om eenvoudige dagelijkse bezigheden te kunnen doen. Er is voor deze studie dan ook geen actieve werving van patienten nodig. Patienten komen op eigen verzoek of op verzoek van hun behandelend longarts bij ons terecht.

 

Omdat we door de uitkomsten van de Chartis-trial geleerd hebben welke patienten goed gaan reageren op de behandeling met eenrichtingsventielen en door deze eerdere ervaringen ook technisch steeds vaardiger worden in de behandeling van deze patienten zien we een hoger percentage patienten dan voorheen die succesvol reageerd op de behandeling met eenrichtingsventielen. Dit hoger succespercentage heeft er ook voor gezorgd dat bij een groter aantal patienten dan verwacht een pneumothorax, een te verwachten complicatie in geval van succesvolle behandeling, hebben gezien. Tot nu toe is dit bij 3 van de 15 patienten opgetreden, een aantal dat twee keer zoveel is dan wij op basis van beschikbare gegevens verwacht hadden (een trend die ook bij onze internationale partners gezien wordt). Dit heeft er toe geleid dat wij in de modelinge en schriftelijke patiënteninformatie de pneumothorax als complicatie meer benadrukken en ook uitleggen hoe een pneumothorax behandeld wordt.

 

Van een aantal patienten zijn ervaringen te lezen op:

copdlongemfyseem.yourbb.nl/viewtopic.php

www.longforum.nl/index.php

oogwerkdotnl.wordpress.com

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding voor het krijgen van een vergoeding door de zorgverzekeraars voor deze behandeling. Deze goedkeuring zal in het meest gunstige geval een jaar na beeindiging van deze studie gaan komen. Om deze periode te overbruggen en wel patienten te kunnen blijven behandelen en dus ook meer ervaring op te kunnen doen werken we ook hard aan een vervolg op, of een verlenging van dit onderzoek.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

NEDERLANDSE SAMENVATTING

DOEL

Patiënten met ernstig COPD zijn als gevolg van kortademigheid ernstig beperkt in al hun dagelijkse activiteiten. De huidige therapeutische opties als stoppen met roken, optimale medicatie, goede voeding, longrevalidatie en zuurstof zijn marginaal effectief. In een hele kleine groep patiënten met ernstig COPD is behandeling met een tweetal zeer invasieve chirurgische technieken mogelijk: longvolume reductie chirurgie (LVRS) en longtransplantatie. Recent is er echter een weinig invasieve bronchoscopische techniek ontwikkeld om longvolume reductie te kunnen uitvoeren bij ernstig COPD. Deze nieuwe techniek, ‘bronchoscopische longvolume reductie’ (BVR) door middel van één-richtingsventielen, maakt gebruik van het reduceren van het totale longvolume door afsluiting van de meest aangedane longdelen. BVR kan in patiënten met een heterogeen verdeeld emfyseem met intacte intralobulaire fissuren leiden tot een afname van de kortademigheid met een significant betere longfunctie, inspanningsvermogen en kwaliteit van leven. In deze projectaanvraag wordt de effectiviteit van BVR onderzocht en vergeleken met de huidige usual care.

STUDIE OPZET

Prospectieve, gerandomiseerde (1:1) interventiestudie met een cross-over voor de controlegroep naar actieve interventie.

STUDIEPOPULATIE

Patiënten met COPD Gold III-IV, gekenmerkt door een belangrijke mate van hyperinflatie, een heterogeen verdeeld emfyseem met intacte intralobulaire fissuren op de CT scan en meer dan 6 maanden geleden gestopt met roken.

INTERVENTIE

Bronchoscopische longvolume reductie door middel van één-richtingsventielen.

UITKOMSTMATEN

Primaire eindpunten: een klinisch significante verbetering van zowel de FVC, FEV1 als de 6-minuten looptest.

SAMPLE SIZE

Gebaseerd op onze preliminary results en op basis van gepubliceerde data zullen met een power van 80% en een 95% waarschijnlijkheid 22 patiënten gerandomiseerd moeten worden.

ECONOMISCHE EVALUATIE

De kosten van BVR vergeleken met usual care en (historische) kosten van LVRS.

TIJDPAD

De studie zal in zijn geheel worden uitgevoerd gedurende 24 maanden in de periode van Jan-2011 tot en met Dec-2012.

 

ENGLISH SUMMARY

OBJECTIVE

Patients with end-stage COPD suffer form severe dyspnea and a poor quality of life, with no current effective medical treatment. Only for a very small, highly selective group of COPD patients, very invasive surgical procedures like lung volume reduction surgery (LVRS) or lungtransplantation are available. Recently, a non-surgical bronchoscopic treatment modality called bronchoscopic lungvolume reduction (BVR) using one-way endobronchial valves to achieve lung volume reduction has come available. BVR is highly effective in a subset of patients with COPD, with heterogeneous distributed emphysema with intact intralobular fissures present on CT. In this grant application we will investigate the efficacy of BVR in patients with severe heterogeneous emphysema compared to usual care.

STUDY DESIGN

Prospective, randomized (1:1) clinical intervention trial with a crossover of the controlgroup to treatment.

STUDY POPULATION

COPD Gold stage III-IV, who stopped smoking at least 6 months ago and who have severe dyspnea despite optimal medical treatment with heterogeneous distributed emphysema with intact intralobular fissures present on CT.

INTERVENTION

Bronchoscopic longvolume reduction by using one-way endobronchial valves.

OUTCOME MEASURES

Primary endpoints: a clinical significant improvement in both the FVC and FEV1 as well as in the 6 minute walk test.

SAMPLESIZE

Based on our own preliminary results and published results, with a power of 80% and a 95% probability 22 patients will be randomized.

ECONOMIC EVALUATION

Estimation of costs of BVR compared to care as usual and (historical) costs of LVRS.

TIME SCHEDULE

The proposed study will be performed during 24 months from Jan-2011 till Dec-2012.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website