Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De blootstelling aan passief roken (het onvrijwillig meeroken van niet-rokers) is wereldwijd een enorm probleem. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep. De WHO schat dat wereldwijd circa 50% van alle kinderen wordt blootgesteld aan passief roken. De gezondheidseffecten van passief roken bij kinderen zijn groot: er komen 30-40% meer luchtweginfecties voor, de kans op klachten van astma neemt aanzienlijk toe, het risico op wiegendood is twee keer zo groot, en er is zelfs ook een toename in meningococcen septische shock. Uit eerdere studies in Nederland (PIAMA, PREVASC, RAKKER) blijkt dat zelfs 30% van de kinderen met hoog risico op astma worden blootgesteld aan passief roken. Wij hebben vastgesteld dat kinderen van 0-2 jaar oud met een eerstegraads familielid met astma 6 tot 7 keer meer kans hebben op astmaklachten dan kinderen zonder astma in het gezin. Dit onderstreept het grote belang van een effectieve interventie programma om blootstelling aan passief roken bij deze groep van kwetsbare kinderen te voorkomen. Vanuit eerder onderzoek is bekend dat het voorkomen of stoppen van blootstelling aan passief roken thuis niet eenvoudig is. Op basis van succesvolle elementen hebben wij een programma ontwikkeld om blootstelling aan passief roken thuis te stoppen. Het doel van deze studie (PREPASE studie) was om te onderzoeken wat de (kosten)effectiviteit is van het programma om passief roken te stoppen bij kinderen met een hoog risico op astma. De resultaten laten zien dat het programma niet significant effectief was om meeroken te stoppen bij kinderen met een hoog risico op astma. Het werven van gezinnen om mee te doen met de studie bleek het grootste probleem te zijn. Ouders waren zeer resistent om mee te doen met de studie. Participatie was het hoger indien ouders gemotiveerd werden door hun behandelende arts (huis-, kinder-, of jeugdarts), maar helaas hebben de artsen ook niet actief meegedaan met de studie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze belangrijkste onderzoeksvraag was om de effectiviteit te testen van een programma om meeroken te stoppen bij kinderen met een hoog risico op astma. Het programma bleek niet significant effectief te zijn in de groep als geheel, maar alleen in de subgroep van gemotiveerde ouders die het programma volledig hebben gevolgd.

Observaties uit het wervingsproces hebben aangetoond dat de meeste rokende ouders zeer resistent zijn om deel te nemen aan het onderzoek, waarschijnlijk als gevolg van het onderwerp "meeroken bij kinderen".

De participatie van ouders was hoger als ouders gemotiveerd werden door hun arts (huisarts, kinderarts of jeugdarts). Echter, helaas hebben veel artsen niet actief meegewerkt aan het onderzoek. Een vragenlijst onder 720 artsen in Limburg (kinderartsen, huisartsen en artsen van de jeugdgezondheidszorg) toonde aan dat alleen 11% van de artsen bespreken meeroken bij kinderen altijd tijdens een consult. De belangrijkste barrières waren gebrek aan tijd, gebrek aan kennis om het onderwerp te bespreken in een niet-confronterende manier, en angst om de arts-patiëntrelatie te beschadigen.

 

Deze resultaten zijn belangrijk voor de klinische praktijk. Het helpen van artsen om meeroken te bespreken in een comfortabele niet-confronterende manier lijkt momenteel zeer belangrijk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De blootstelling aan passief roken (het onvrijwillig meeroken van niet-rokers) is wereldwijd een enorm probleem. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep. De WHO schat dat wereldwijd circa 50% van alle kinderen wordt blootgesteld aan passief roken. De gezondheidseffecten van passief roken bij kinderen zijn groot: er komen 30-40% meer luchtweginfecties voor, de kans op klachten van astma neemt aanzienlijk toe, het risico op wiegendood is twee keer zo groot, en er is zelfs ook een toename in meningococcen septische shock. Uit eerdere studies in Nederland (PIAMA, PREVASC, RAKKER) blijkt dat zelfs 30% van de kinderen met hoog risico op astma worden blootgesteld aan passief roken. Wij hebben vastgesteld dat kinderen van 0-2 jaar oud met een eerstegraads familielid met astma 6 tot 7 keer meer kans hebben op astmaklachten dan kinderen zonder astma in het gezin. Dit onderstreept het grote belang van een effectieve interventie programma om blootstelling aan passief roken bij deze groep van kwetsbare kinderen te voorkomen. Vanuit eerder onderzoek is bekend dat het voorkomen of stoppen van blootstelling aan passief roken thuis niet eenvoudig is. Op basis van succesvolle elementen hebben wij een programma ontwikkeld om blootstelling aan passief roken thuis te stoppen. Met deze studie (PREPASE studie) willen wij onderzoeken wat de (kosten)effectiviteit is van het programma om passief roken te stoppen bij kinderen met een hoog risico op astma. Deze studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsing Commissie azM/UM en vindt plaats in het Maastricht Universitair Medisch Centrum te Maastricht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

*

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Achtergrond: Naast actief roken is meeroken of passief roken (PS) een groot probleem voor de samenleving. De WHO schat dat wereldwijd 40-50% van alle mensen wordt blootgesteld aan PS en dat meeroken wereldwijd verantwoordelijk is voor 600.000 doden per jaar, waarvan 31% kinderen. De economische gevolgen van PS zijn enorm: in de USA is PS verantwoordelijk voor 10 miljard dollar per jaar aan directe/indirecte medische kosten. Deze kosten zijn te vermijden. Vooral kinderen met een hoog risico op astma zijn gevoelig voor de schadelijke effecten van PS. Het is bekend dat traditionele adviezen van een dokter/verpleegkundige ('usual care') slecht opgevolgd worden. Op basis van succesvolle elementen van eerdere studies hebben wij een innovatieve, uitvoerbare, en goed te implementeren interventie ontwikkeld om PS thuis te stoppen. Een jaarlijkse besparing in Nederland van 10 miljoen euro is mogelijk.

• Doel: Het aantonen van de (kosten)effectiviteit van een innovatieve, op maat gesneden interventie om PS bij kinderen met een hoog-risico op astma te stoppen.

• Vraagstelling: Hoe groot is het effect van een nieuwe interventie gericht op het stoppen van PS bij kinderen vergeleken met 'usual care'? Wat is de kosten-effectiviteit van de interventie?

• Studie-opzet: een prospectieve gecontroleerde studie gedurende 12 maanden.

• Studiepopulatie/databronnen: 200 kinderen met een hoog risico op astma en PS expositie.

• Interventie: Een individuele, op maat gesneden, en goed te implementeren interventie gericht op het stoppen van meeroken van kinderen. Het programma omvat herhaalde contacten, aandacht voor barrières en behoeften van ouders, motiverende gespreksvoering, en confronterende counseling met terugkoppeling van de urine cotinine concentratie en de longfunctie van de kinderen.

• Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat: het stoppen van PS bij kinderen thuis. Secundair uitkomstmaten: het aantal thuis gerookte sigaretten per week, urine cotinine en longfunctie van de kinderen, luchtwegklachten, nicotine concentratie in huis, kwaliteit van leven, kosten-effectiviteit.

• Sample size berekening/data analyse: 189 kinderen zijn nodig om een interventie-effect van tenminste 20% aan te kunnen tonen (power 90%, alpha 5%, en drop-out rate 10%).

• Economische evaluatie: Een kosteneffectiviteitsanalyse vanuit maatschappelijk perspectief.

• Tijdpad: 2011 Juli: goedkeuring van ZonMW; 2011 Aug: vragenlijsten naar gezinnen; 2011 sept: start RCT; 2012 dec: einde RCT; 2013 Juli: einde van de studie.

 

 

Background: Besides active smoking, a big problem in society is second hand smoking (SHS) or passive smoking. The WHO estimates that about 40-50% of all people worldwide are exposed to SHS. Globally, SHS is estimated to cause 600,000 premature deaths annually, of which 31% are children. The economic burden of SHS is huge: in the United States, SHS is annually responsible for 10 billion dollars of direct/indirect medical costs. These costs are avoidable. Particularly children with a first degree family member with asthma are sensitive to the effects of SHS. It is known that traditional advices of doctors/nurses in 'usual care' are not very effective. However, the necessity to have an effective intervention is very high. On basis of successful elements of earlier studies, we developed an innovative, feasible, and implementable intervention towards stopping of SHS at home. An annual saving of 10 million euro’s in the Netherlands is possible.

Objective: To demonstrate the (cost)effectiveness of an innovative, individualized intervention directed towards stopping of SHS in children at risk for asthma.

Research questions: What is the effect size and cost-effectiveness of the stop SHS intervention in children at risk for asthnma compared to standard care?

Study design: A RCT during 12 months.

Study populations: 200 children at risk for asthma and SHS.

Intervention: An individualized, subject-tailored, and implementable intervention program directed towards stopping of SHS. The program includes repeated contacts, attention for barriers and needs of parents, motivational interviewing, and confrontational counselling with feed-back about the urine cotinine levels and lung function of the children.

Outcome measures: Primary outcome measure: stopping of SHS in children at home. Secondary outcome measures: number of smoked cigarettes/week at home, urine cotinine, respiratory complaints, nicotine levels at home, quality of life, cost-effectiveness and lung function.

Sample size calculation/data analysis: 189 children are necessary to demonstrate a intervention effect in stopping rate of 20% (power 90%, alpha 5%, drop-out rate 10%).

Economic evaluation: A cost-effectiveness analysis, performed from a societal perspective.

Time schedule: 2011 July: Approval by ZonMW; 2011 August: questionnaires to sthe ubjects; 2011 Sept: start of the RCT; 2012 Dec: End of the RCT; 2013 July: final report.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website