Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond van het onderzoek Wanneer een kind nog niet is geboren, heeft hij of zij de longen nog niet nodig, omdat de zuurstofvoorziening en koolzuurafgifte via de moederkoek (placenta) plaatsvindt. Omdat de longen voor de geboorte dus feitelijk niet gebruikt worden en het bloed dus niet door de longen hoeft te stromen, wordt het via een speciaal bloedvat doorgesluisd naar de rest van het lichaam. Dit bloedvat heet de ‘ductus arteriosus’, ook wel ‘ductus Botalli' of kortweg ‘ductus’ genoemd. Direct na de geboorte is een baby afhankelijk van een goede longfunctie, aangezien zuurstofopname en koolzuurafgifte niet meer via de placenta kan plaatsvinden. Omdat een pasgeborene direct na geboorte wel afhankelijk is van de longfunctie voor de uitwisseling van zuurstof en koolzuur, moeten de longen vanaf dat moment wel goed doorbloed worden. Daarom zal de ductus onder normale omstandigheden na de geboorte vanzelf dicht gaan. Deze natuurlijke sluiting van de ductus kan uitblijven bij te vroeg geboren kinderen. Deze situatie wordt een ‘persisterende ductus arteriosus’ genoemd, afgekort PDA. In het verleden veronderstelde men dat een PDA een risicofactor is voor het optreden van ernstige complicaties bij te vroeg geboren kinderen, zoals bijvoorbeeld chronische longaandoening (‘bronchopulmonale dysplasie’), hersenbloeding, darmontsteking (‘necrotiserende enterocolitis’) en een gestoorde nierfunctie. Daarom wordt over het algemeen nog getracht de ductus te sluiten met behulp van medicijnen. Wanneer het niet lukt om met medicijnen de ductus te sluiten, kan overwogen worden de ductus met een operatie te sluiten. Er zijn recente aanwijzingen dat het actief sluiten van de PDA niet zorgt voor een afname van de genoemde ernstige complicaties. Hierdoor is er over de hele wereld veel discussie ontstaan of de PDA wel behandeld moet worden, of dat je juist afwachtend moet zijn. Deze afwachtende houding wordt op een aantal afdelingen al toegepast, maar er zijn ook nog afdelingen die de PDA snel behandelen. Geen van beide afdelingen kan met zekerheid zeggen dat zij de beste behandeling uitvoeren. Kortom, niemand weet welke manier van behandelen het beste is voor te vroeg geboren baby’s met een PDA. Deze gerandomiseerde studie wordt verricht in een samenwerkingsverband van alle Nederlandse en een aantal buitenlandse neonatale intensive care afdelingen. Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het niet geven van medicijnen om de ductus te sluiten, even goed is als het wel toedienen van deze medicatie bij te vroeg geboren kinderen (minder dan 28 weken zwangerschapsduur). Wanneer behandeling van een PDA niet nodig zal blijken te zijn, kunnen de mogelijke bijwerkingen van de medicijnen en de grote belasting van een eventuele operatie voorkomen worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie is inmiddels goed van start in 7 Nederlandse centra. De overige drie Nederlandse neonatale intensive care afdelingen zullen spoedig volgen, evenals de Belgische centra

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

Er bestaat zeer veel onduidelijkheid over de optimale behandeling van een persisterende ductus arteriosus (PDA) bij preterme kinderen, met name bij een zwangerschapsduur <28 weken. Uit studies is gebleken dat de actuele wijze van medicamenteuze en/of chirurgische behandeling van een PDA niet heeft geleid tot een afname in het risico op overlijden of ernstige neonatale morbiditeit. Dit impliceert dat deze kinderen mogelijk worden overbehandeld met potentiële iatrogene schade dientengevolge. Een afwachtend beleid ten aanzien van een PDA krijgt steeds meer belangstelling, doch eenduidige bewijsvoering ontbreekt.

HYPOTHESE

Een afwachtend beleid zonder intentie tot het actief sluiten van een PDA is niet inferieur in vergelijk met vroege sluiting ten aanzien van de gecombineerde uitkomst mortaliteit en/of necrotiserende enterocolitis (NEC) en/of bronchopulmonale dysplasie (BPD) bij vroeggeborenen met een PDA.

STUDIE OPZET

Multicenter, gerandomiseerde non-inferiority studie

STUDIEPOPULATIE

Preterme kinderen (28 weken) met een echografisch bevestigde PDA met een transductale diameter >1.5 mm.

INTERVENTIE

Afwachtend beleid ten aanzien van een PDA zonder enige intentie tot actieve sluiting.

GEBRUIKELIJKE ZORG

Conform de actuele lokale richtlijnen zal een PDA medicamenteus worden gesloten met behulp van cyclooxygenase-inhibitoren (COXi), eventueel gevolgd door een chirurgische sluiting.

UITKOMSTMATEN

De primaire uitkomstmaat is de combinatie van mortaliteit en/of NEC en/of BPD. Secundaire uitkomstmaten zijn de korte termijn gevolgen van hartfalen, optreden van ongewenste effecten gedurende ziekenhuisopname en lange-termijn gevolgen op neurologische ontwikkeling, beoordeeld op een gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar.

SAMPLE SIZE BEREKENING

Uitgaande van een a priori risico op de primaire uitkomstmaat van 35%, type I fout 5%, power 80% en non-inferiority gedefinieerd als een verschil tussen beide armen <10%, zijn 282 patiënten in beide onderzoeksarmen nodig.

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

Er wordt van uit gegaan dat een afwachtend beleid vanuit maatschappelijk oogpunt kosteneffectief zal zijn met een jaarlijkse besparing van circa €800.000 op grond van een reductie in therapeutische en diagnostische interventies.

TIJDPAD

Retrospectieve data tonen een jaarlijkse geboorte van 270 vroeggeborenen (<28 weken) met een PDA in Nederland. Uitgaande van een inclusiepercentage van 66% betekent dit met het aantal benodigde inclusies een rekrutering van patiënten gedurende 3,2 jaar (855/270).

 

OBJECTIVE

Much controversy exists about the optimal management of a patent ductus arteriosus (PDA) in preterm infants, especially in those born at a gestational age (GA) <28 weeks. Studies have shown that the actual approach with medical and/or surgical treatment of a PDA does not reduce mortality or major neonatal morbidity. This implies that this high risk population might be over-treated with an increased iatrogenic risk of adverse effects related to the used drugs and/or surgery. An expectative approach is gaining interest, although convincing evidence is still lacking.

HYPOTHESIS

An expectative management (‘watchful waiting’) is not inferior regarding the composite of mortality and/or necrotizing enterocolitis (NEC) and/or bronchopulmonary dysplasia (BPD) in comparison with an early treatment regime in preterm infants with a PDA.

STUDY DESIGN

Multicenter, randomized, non-inferiority study.

STUDY POPULATION

Preterm infants (28 weeks) with an echocardiographically confirmed PDA with a transductal diameter >1.5 mm.

INTERVENTION

Expectative PDA management is characterized as ‘watchful waiting’. No intervention is initiated with the intention to close a PDA.

USUAL CARE

A PDA is treated with cyclooxygenase-inhibitors (COXi), which is the actual standard care in preterm infants with GA<28 weeks, and if necessary surgical ligation.

OUTCOME MEASURES

The primary outcome is the composite of mortality and/or NEC and/or BPD. Secondary outcome parameters are short term sequelae of cardiovascular failure, adverse effects during the stay in the hospital and long-term neurodevelopmental consequences assessed at an corrected age of 2 years.

SAMPLE SIZE CALCULATION

With an estimated a priori risk for the primary outcome of 35%, type I error 5%, power 80% and non-inferiority, defined as a difference between the arms <10%, a sample size of 282 patients is needed in each arm.

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

It is anticipated that an expectative PDA management will be cost-effective from a societal perspective with an annual budgetary saving of about €800.000, based on reduction in medical treatments and diagnostics.

TIME SCHEDULE

Based on retrospective data, about 270 preterm infants (< 28 weeks) will be born annually with a PDA in the Netherlands. With an estimated inclusion rate of 66% the total number of included patients needed will imply recruitment during approximately 3.2 years (855/270).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website