Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met pijn in het kaakgewricht worden thans meestal conservatief behandeld met een dieet, pijnstillers, opbeetplaten en fysiotherapie. Bij patienten die geen baat hebben gehad bij deze conservatieve behandeling, wordt vaak aanvullend chirurgisch behandeld in de vorm van arthrocentesis (gewrichtspoeling). Er waren aanwijzingen dat een arthrocentesis sneller (en tegen minder kosten) tot een succesvolle behandeling zou kunnen leiden mits deze in een eerder stadium van het behandeltraject wordt toegepast, omdat hiermee het degeneratieve proces in het gewricht in een vroegtijdig stadium wordt geremd.

Deze studie liet inderdaad zien dat arthrocentesis in de onderzochte populatie doelmatiger was voor de behandeling van patiënten met een pijnlijk kaakgewricht dan conservatieve therapie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van de studie en de daarbij behorende economische evaluatie laten zien dat arthrocentesis goedkoper is en betere resultaten geeft bij patiënten met TMJ artropathie in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Het totale bedrag van de kosten in beide groepen werd voor een groot deel bepaald door de kostprijs van beide interventies, samen met de kosten van bezoeken aan de polikliniek en informele zorg. Op de primaire uitkomstmaat - de VAS pijnschaal - zagen wij een positief resultaat voor de arthrocentesis groep, net voor de QALY (Quality Adjusted Life Years).

Een nieuw inzicht is dat een snelle minimaal invasieve interventie voor pijnlijke intra-articulaire temporomandibulaire gewrichtsaandoening betere resultaten geeft dan de gebruikelijke zorg.

Wij bevelen aan om in de toekomst een implementatiestudie op te zetten als vervolg op deze studie.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met pijn in het kaakgewricht worden thans meestal conservatief behandeld met een dieet, pijnstillers, opbeetplaten en fysiotherapie. Bij patienten die geen baat hebben gehad bij deze conservatieve behandeling, wordt vaak aanvullend chirurgisch behandeld in de vorm van arthrocentesis (gewrichtspoeling) of arthroscopie. Arthrocentesis is op te vatten als een eenvoudige vorm van arthroscopie waarbij onder meer geen camera gebruikt wordt.

Er zijn aanwijzingen dat een arthrocentesis sneller (en tegen minder kosten) tot een succesvolle behandeling zou kunnen leiden mits deze in een eerder stadium van het behandeltraject wordt toegepast, omdat hiermee het degeneratieve proces in het gewricht in een vroegtijdig stadium wordt geremd.

Deze studie zal inzicht verschaffen welke therapievorm (care as usual of arthrocentesis) de doelmatigste is voor de behandeling van patiënten met een pijnlijk kaakgewricht.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het huidige project beoogt om onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van een mogelijk relevante, nieuwe ontwikkeling, te weten een vroegtijdige arthrocentese van het kaakgewricht. Het kosteneffectiviteitsonderzoek gaat voor een deel gelijk op met effectiviteitsonderzoek

Met de resultaten van de huidige studie is de kosteneffectiviteit te kwantificeren. Een logische stap is om met de gegevens van deze studie binnen Nederland een implementatietraject te starten. Doel is dat de kosteneffectieve interventie planmatig in te voeren waarmee deze een structurele plaats krijgt in de beroepspraktijk. Het project kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de behandeling van kaakgewrichtsaandoeningen. Deze resultaten zijn van belang voor patienten met kaakgewrichtspijn, kaakchirurgen, tandartsen, fysiotherapeuten die patiënten met arthropathie van het kaakgewricht behandelen.

Op dit moment loopt de studie en zijn 32 van de geplande patienten ingedeeld voor behandeling.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel kaakgewrichtsaandoeningen zijn degeneratieve processen, die niet alleen de articulerende weefsels aantasten maar waarbij uiteindelijk ook bot en omgevende weefsels zijn betrokken. Klinische symptomen zijn pijn, beperkte mondopening, gewrichtsgeluiden en problemen met kauwen. Meestal wordt conservatief behandeld met pijnstillers (NSAIDs), beetplaten en fysiotherapie, maar deze aanpak heeft slechts een beperkte mate van succes, kost veel tijd en het resultaat laat zicht slecht voorspellen. Het degeneratieve proces wordt bovendien niet direct gestopt en zal tijdens de eerste fasen van de behandeling doorgaan. Chronische gevallen, die niet reageren op conservatieve behandeling, worden vaak chirurgisch behandeld door middel van arthrocentesis (gewrichtspoeling) of arthroscopie. Arthrocentesis is op te vatten als een eenvoudige vorm van arthroscopie waarbij onder meer geen camera gebruikt wordt. Het is een snelle, minimaal invasieve en veilige procedure. Door deze interventie in een eerder stadium van de aandoening te toe te passen kan mogelijk degeneratie van de gewrichtsoppervlakken worden voorkomen. Arthrocentesis zou dan bovendien kostenbesparend kunnen werken.

- Doel: Het doel is om de werkzaamheid van arthrocentesis als initiele behandeling van arthropathieen te vergelijken met de effecten van gebruikelijke zorg.

- Studie opzet: Randomized Controlled Trial

- Studiepopulatie: Patienten met kaakgewrichtspijn (osteoartritis)

- Interventie: Patienten worden at random toegewezen aan 1 van 2 behandelarmen. Arm 1 zal een arthrocentesis krijgen en arm 2 de gebruikelijke zorg.

- Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat is pijn in het kaakgewricht (0 – 100 mm VAS). Secundaire maten zijn mondopening, kwaliteit van leven, en veranderingen van het kaakgewrichtsoppervlak.

- Sample size berekening/Data analysis: Er wordt een ‘Generalized Estimating Equations’ (GEE) model gebruikt sample-size: 92 deelnemers voor een power van 0.80.

- Economische evaluatie: een economische evaluatie van de kosten-effectiviteit is onderdeel van de studie (kostentoename per additioneel punt op de VAS). Tevens zal een kostenutiliteit analyse (in QALY) uitgevoerd worden. De economische evaluatie wordt uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief, en richt zich op de balans tussen kosten en effecten in beide armen.

- Tijdpad: Tijd nodig voor het schrijven van het protocol en goedkeuring door de METC is 3 maanden; voor inclusie, 6 maanden; voor de studie, 9 maanden en voor publicatie, 6 maanden. Totaal 2 jaar.

 

Most articular disorders of the TMJ are degenerative processes, primarily affecting the articular tissues and eventually leading to destruction of bone and surrounding structures. Common clinical symptoms are pain, a resticted mouth opening, joint sounds and problems with chewing food. The disease is usually treated conservatively with analgesic drugs (NSAIDs), oral appliances and physical therapy. Conservative treatment for degenerative joint disorders is often timeconsuming, and has unpredictable successrates. Conservative treatment does not stop the degenerative process directly and will have its influence with time. Chronic cases irresponsive to conservative care are indications for surgical intervention (viz. arthrocentesis (lavage) and artroscopy). Arthrocentesis is a simplified arthroscopy surgery without the use of a camera and intra-articular instruments and is rapid, minimally invasive and safe. Earlier indication of arthrocentesis may cease further degeneration of the articular tissues and as a matter of fact, it could be cost effective.

- Objective: The aim is to study the effectiveness of arthrocentesis as initial treatment of arthropathy as compared to usual care.

- Study design: Randomized Controlled Trial

- Study population: Patients with TMJ arthropathy

- Intervention: Patients are randomly assigned to one of two treatment arms. Patients undergo an arthrocentesis procedure (arm 1) or "care as usual" (arm 2).

- Outcome measures: Main outcome measure is pain in the TMJ (0 – 100 mm VAS). Secondary outcome measures are mandibular function, Quality of Life, and bony changes in the TMJ.

- Sample size calculation/data analysis: Statistical analysis uses ‘Generalized Estimating Equations’ (GEE) models (sample-size: 92 participants needed for a power of 0.80).

- Economic evaluation: An economic evaluation to assess the cost-effectiveness is part of the clinical study (incremental costs per additional point on the VAS). Also, a cost-utility analysis (in QALY) will be performed. The economic evaluation will be conducted from a societal perspective, comparing the balance between costs and health outcomes between patients in both arms.

- Time schedule: The time needed to create the final study protocol and approval of the METC is approx. 3 months; for inclusion of patients, 6 months; for the study and follow-up, 9 months and for publication, 6 months. Total study length is 2 years.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website