Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lage rugpijn is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Veel verschillende zorgverleners, waaronder bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen, kunnen betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt met lage rugklachten. Het is belangrijk dat deze zorgverleners met elkaar samenwerken om een eenduidig behandelplan op te stellen en de patiënt helder en compleet te kunnen begeleiden. Om deze samenwerking te stimuleren is de ‘Ketenzorgrichtlijn voor aspecifieke lage rugklachten’ (KKCZ 2010) geïmplementeerd bij huisartsen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten in de regio Amsterdam. De richtlijn is geïmplementeerd door middel van een multifaceted strategie waarbij een eHealth campagne met een interactieve website voor patiënten gecombineerd werd met multidisciplinaire nascholingen voor zorgprofessionals. De campagne was gericht op het verbeteren van de cognities en gedachten over rugpijn van de patient door middel van videoboodschappen en duidelijke tips hoe om te gaan met rugpijn. Het onderzoek toont aan dat de campagne niet direct heeft geleid tot ervaren verbeteringen in de gedachten en belevingen van de rugpijn bij de patiënt of tot meer samenwerking tussen de zorgverleners. Het aantal doorverwijzingen van de huisarts naar de 2e lijn bleef vrijwel gelijk, behalve in beperkte mate naar de neuroloog. Gemiddeld genomen leidt deze strategie vanuit een maatschappelijk perspectief wel tot een kostenbesparing per patiënt door een positief effect op productiviteit. Zowel de patiënten als de zorgprofessionals waren tevreden over de campagne en de multidisciplinaire training.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten voor patiënten met lage rugpijn

 

779 patiënten met lage rugpijn namen deel aan de implementatie studie. Daarvan werden 448 patiënten gerandomiseerd in de controlegroep en 331 aan de interventie groep. In de controlegroep had 232 van de deelnemers een betaalde baan, waarvan 121 lichamelijk zwaar werk rapporteerden. In de interventiegroep was het aantal mensen met een betaalde baan 183, waarvan 88 lichamelijk zwaar werk rapporteerden.

Na een jaar werd geen verschil over de tijd gemeten tussen de groepen in de ervaren pijn of de gedachten over rugpijn. In de controlegroep was het gemiddelde aantal verzuimdagen 2.7 (SD 18.2), in de interventiegroep was het gemiddelde aantal verzuimdagen 1.4 (SD 6.0). Gemiddeld over de tijd nam het aantal verzuimdagen in de interventiegroep ten opzichte van de controle groep af met 1.7 dagen (SD 1.2, p=0.14). Gemiddeld genomen leidt de interventie vanuit het maatschappelijke perspectief tot een kostenbesparing van 748 euro per patiënt. Daarnaast lijkt de interventie kosteneffectief voor QALY's.

 

Resultaten voor professionals in de gezondheidszorg

 

25 huisartspraktijken met 53 huisartsen namen deel aan de studie, daarnaast 19 fysiotherapie praktijken met 46 fysiotherapeuten, en 29 bedrijfsartsen. In totaal hebben 128 professionals in de gezondheidszorg deelgenomen aan de studie, en hebben 31 huisartsen, 42 fysiotherapeuten en 23 bedrijfsartsen deelgenomen aan de training. Na de analyse van de vragenlijsten waren slechts twee van de 15 items ten aanzien van kennis en houding ten opzichte van de multidisciplinaire richtlijn over lage rugklachten verbeterd in de loop der tijd. Alle andere items in de vragenlijst bleven gelijk over de tijd.

5130 consulten van huisartsen zijn gescoord op de indicatoren met betrekking tot het volgen van de multidisciplinaire richtlijn lage rugklachten. Er werd gescoord op het aantal verwijzingen voor specialistische zorg of nadere diagnostiek. Analyse toonde aan dat deze scores niet verschilden tussen de controle en de interventiegroep, behalve in beperkte mate voor wat betreft het aantal verwijzingen naar de neuroloog. Dit aantal nam meer af bij de interventiegroep

 

Ervaringen van professionals in de gezondheidszorg met de implementatie strategie

 

96 professionals vulden een vragenlijst in, en 21 professionals namen deel aan een interview. Na analyse van alle gegevens bleek dat de professionals tevreden waren over de ontvangen training en ook verwachtten dat de opgedane kennis gebruikt zou worden in hun dagelijkse praktijk. Het multidisciplinaire karakter, het rollenspel en het interactieve karakter van de opdrachten werd zeer goed ontvangen. Echter, de professionals meldden ook dat ze niet verwachtten dat de andere aspecten van de implementatiestrategie in de praktijk zouden worden gebruikt, zoals de website voor de professionals. Dit was vooral te wijten aan gebrek aan tijd.

Hoewel, de meeste professionals denken dat meer samenwerking belangrijk is, werden praktische belemmeringen gemeld voor deze samenwerking, zoals het gebrek aan tijd en geld. Ook de privacy van de patiënten werd gemeld als een belangrijke barrière, waarbij de huidige overdracht van informatie over de patiënten als tijdrovend en niet efficiënt werd gezien.

 

Ervaringen van patiënten met de implementatie strategie

 

214 patiënten vulden een vragenlijst in en 44 patiënten namen deel aan een gesprek. De implementatie strategie scoorden een gemiddelde van 7 bij de patiënten. Ongeveer 43% van de patiënten meldde de website slechts een keer te hebben bezocht. Ongeveer 88% van de patiënten die de website hadden bezocht dacht dat deze voldoende duidelijk was, en 53% meldde dat de website ook nuttig was. Uit het interview met de patiënten bleek dat zij over het algemeen tevreden waren met de inhoud van de website, maar dat deze nog meer nut zou hebben gehad wanneer deze direct na het consult met de huisarts zou zijn aangeboden. De videoboodschappen werden positief ontvangen, waarbij de patiënten aangaven dat het fijn was om van verschillende mensen te horen hoe zij omgaan met lage rugpijn. De video's waren goed te begrijpen en van goede kwaliteit. Het gebruik van social media was beperkt in deze studie, maar men was wel van mening dat dit in de toekomst van nut zou kunnen zijn wanneer deze beter geïntegreerd zou zijn in de strategie. De informatie stelden ze gerust, ze leerden nieuwe dingen, werden zich bewust van wat werkt en wat niet. Op deze wijze werd de website gezien als een soort ‘second opinion’ voor de informatie die zij via de behandelaar kregen. Echter is het belangrijk dat de website te vertrouwen is en voldoende autoriteit uitstraalt. Dit kan versterkt worden door de zorgverlener de website aan te laten raden en het gebruik ervan te stimuleren bij patiënten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

N E D E R L A N D S E S A M E N V A T T I N G

DOEL/VRAAGSTELLING

Evaluatie van de (kosten-)effectiviteit van een strategie ter verbetering van de implementatie van de richtlijn lage rugklachten (van Tulder, 2010) waardoor cognities en functionele status van patiënten met lage rugklachten en interdisciplinaire samenwerking van hulpverleners verbeteren.

 

HYPOTHESE

Een veelzijdige strategie ter verbetering van de implementatie van de richtlijn lage rugklachten zal leiden tot verbetering van cognities en functioneren van de patiënt, en tot vermindering van ineffectieve verwijzingen voor nadere diagnostiek en behandeling in de 2e lijn, en daarmee tot vermindering van medicalisatie, chroniciteit en invaliditeit.

 

STUDIE OPZET

Longitudinaal stepped wedge design

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

30 huisartspraktijken verbonden aan de VU, hun patiënten met lage rugklachten en betrokken zorgverleners.

 

INTERVENTIE

Een op de patiënt en de behandelaar gerichte implementatie strategie gebaseerd op een effectieve Australische campagne die zich richt op het verbeteren van cognities en functioneren van de patiënt met rugklachten, en op een verbeterde communicatie en samenwerking tussen hulpverleners onderling en met hun patiënten.

 

UITKOMSTMATEN

Primaire uitkomstmaten zijn cognities en functioneren van patiënten. Secundaire uitkomstmaten zijn kennis en vaardigheden t.a.v. arts- patiënt communicatie en interdisciplinaire samenwerking, reductie van aantal doorverwijzingen, participatie in werk, navolging van de richtlijn lage rugklachten door zorgverleners.

 

SAMPLE SIZE/DATA-ANALYSE

We gaan uit van 10% verbetering van cognities, gemeten met de Back Beliefs Scale, met een power van 0.80 en een alpha van 0.05. Rekening houdend met het design van de studie, en een verlies van 20% van de patiënten bij follow up betekent inclusie van 500 patiënten. Voor de data analyse wordt gebruik gemaakt van generalized estimating equations (GEE).

 

KEA

Het doel van de economische evaluatie is het bepalen en vergelijken van de totale kosten voor de implementatie strategie, en deze kosten te relateren aan de gezondheidseffecten en de directe en indirecte kosten voor patiënten met lage rugklachten. De economische evaluatie zal naast de stepped wedge studie lopen en zal vanuit het perspectief van de maatschappij worden berekend.

 

TIJDPAD

De werving van patiënten en huisartsen start vanaf januari 2013 en duurt 12 maanden. De eerste groep ontvangt in januari 2014 de interventie, elke 3 maanden start een volgende groep. De follow-up na baseline duurt 12 maanden. De laatste metingen vinden plaatsen in december 2014.

 

E N G L I S H S U M M A R Y

OBJECTIVE

Testing the (cost-)effectiveness of an implementation strategy to implement the low back pain (LBP) guideline (van Tulder, 2010) aiming at improvement of patients’ beliefs and functional status and enhancing interdisciplinary coordination.

 

HYPOTHESIS

Increased implementation of the LBP guideline through a multifaceted strategy will improve patients beliefs and functional status, and reduce ineffective diagnostic imaging & specialist consultations, leading to a decrease of medicalisation, chronicity and disability.

 

STUDY DESIGN

A longitudinal stepped wedge design

 

STUDY POPULATION(S) & DATASETS

30 GPs of connected to the VU, their LBP patients & involved health care professionals

 

INTERVENTION

A patient and professional based implementation strategy adapted from an effective Australian campaign focusing on improving beliefs and functioning of the LBP patient, and on interdisciplinary collaboration and patient communication.

 

OUTCOME MEASURES

Primary outcomes are patient beliefs and functioning. Secondary outcomes are knowledge and competence in doctor- patient communication and interdisciplinary collaboration, but also reduced number of referrals, work participation and adherence to the LBP guideline by health care professionals.

 

SAMPLE SIZE/DATA ANALYSIS

Based on an expected increase of 10% on the Back Beliefs Scale, a power of 0.80, an alpha of 0.05, and taking into account the design of the study, and a loss to follow up of 20% we need to include 500 GP patients. For the data-analysis generalized estimating equations (GEE) will be used.

 

CEA

The aim of the economic evaluation will be to determine and compare the total costs for the implementation strategy, and to relate these costs to the health effects and the direct and indirect costs for these LBP patients. The economic evaluation will be performed alongside the stepped wedge randomized trial and from a societal perspective.

 

TIME SCHEDULE

Recruitment of patients and GPs will start in January 2013 and will last 12 months. The first region of GPs will receive their intervention in January 2014, and every 3 months the next region will receive the same intervention. Follow up after baseline will be 12 months. Final measurements will take place in December 2014.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website