Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel/vraagstelling

Het verminderen van de incidentie van het postoperatief delier bij kwetsbare ouderen opgenomen voor oncologische chirurgie. De interventie bestaat uit een medebehandeling door een team gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde en gericht op delierpreventie en een optimaal postoperatief functioneel herstel.

 

De primaire uitkomstmaat is het optreden van een postoperatief delier. Dit wordt bepaald met behulp van de Delirium Observation Screening Scale (DOS) en de criteriumdiagnose van de DSM-IV.

Door een vermindering van de incidentie en/of de ernst van het delier verwachten wij in de interventiegroep een positief effect op de afhankelijkheid van zorg bij ontslag, gemeten met de Care Dependency Scale. Wij verwachten ook een toename van belangrijke determinanten van kwaliteit van leven gemeten met de Physical en Mental Component Summary measure van de SF-36 op het moment van ontslag en na 3 maanden follow-up.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voorafgestelde doelstellingen van dit project zijn gerealiseerd. Deze resultaten van deze studie beantwoorden de vooraf gestelde vragen nl : heeft het betrekken van een geriatrisch team bij de perioperatieve zorg van kwetsbare ouderen die een operatie ondergaan vanwege een solide maligniteit effect op het optreden van het postoperatieve delier. Dit lijkt echter op basis van deze resultaten niet zo te zijn, maar hierbij dienen een aantal kanttekeningen te worden gemaakt. De belangrijkste is een lage incidentie van het delier in de hele onderzoekspopulatie. Binnen deze studie wordt een absolute reductie in delier incidentie van 5% a 6% gezien. Wij kunnen deze uitslag niet generaliseren omdat het niet significant is. Het betrouwbaarheidsinterval van het gevonden verschil is 95%CI= -0,13 tot 0,03 of tussen 13% reductie tot 3% verhoging van de incidentie. De resultaten geven meer inzicht in de incidentie van het delier binnen een hoog-risico populatie belangrijke oorzakelijke factoren daarbij en bieden als dusdanig aanknopingspunten voor betere structurering van delierplreventie in de praktijk. Door het toepassen van delierpreventie bij een nog selectiever gekozen populatie (nl de kwetsbare oudere die een grote chirurgische ingreep zal ondergaan) kunnen middelen effectiever worden ingezet en beleid effectiever worden gerealiseerd. De kosten-effectiviteits analyse liet zien dat de extra kosten die met de interventie geïnvesteerd worden relatief laag zijn (€3 tot €12 per extra procent delier- vrije patiënten).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Doel/vraagstelling

Het verminderen van de incidentie van het postoperatief delier bij kwetsbare ouderen opgenomen voor oncologische chirurgie. De interventie bestaat uit een medebehandeling door een team gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde en gericht op delierpreventie en een optimaal postoperatief functioneel herstel.

Studie opzet

Het betreft een prospectief gerandomiseerde studie

Studiepopulatie

In deze studieopzet worden patiënten ouder dan 65 jaar, die een operatie ondergaan vanwege een solide maligne tumor, perioperatief door een specialistisch team voor ouderengeneeskunde medebehandeld. Met behulp van de Groninger Frailty Indicator zullen patiënten met een score groter dan 3 worden geselecteerd en na screening worden gevraagd te participeren. De verwachting is dat deze kwetsbare ouderen een hoog risico op een postoperatief delier hebben en tevens baat hebben bij de medebehandeling.

Interventie

In nauwe samenwerking met de chirurg en anesthesioloog zal het geriatrische team een

geprotocoleerde bijdrage leveren aan het behandelplan tijdens de opname gericht op delierpreventie en optimaal functioneel herstel. De geriater zal de supervisor zijn van het geriatrisch team.

Uitkomstmaten De primaire uitkomstmaat is het optreden van een postoperatief delier. Dit wordt bepaald met behulp van de Delirium Observation Screening Scale (DOS) en de criteriumdiagnose van de DSM-IV. We verwachten een afname in de incidentie van het postoperatieve delier in deze hoog-risico groep. Door een vermindering van de incidentie en/of de ernst van het delier verwachten wij in de interventiegroep een positief effect op de afhankelijkheid van zorg bij ontslag, gemeten met de Care Dependency Scale. Wij verwachten ook een toename van belangrijke determinanten van kwaliteit van leven gemeten met de Physical en Mental Component Summary measure van de SF-36 op het moment van ontslag en na 3 maanden follow-up.

Economische evaluatie

Wij kijken naar directe en indirecte kosten gedurende de ziekenhuisopname. Het is bekend dat het doormaken van een delier de kosten van een opname met ongeveer 25% doen toenemen. De kosten van de interventie bestaan primair uit de consultatie-liaison activiteiten van het team ouderengeneeskunde.

 

Steekproefomvang

Aangenomen dat de incidentie van het delier 30% is en dat er een absolute reductie zal optreden van 15 % zijn 2x133 patiënten noodzakelijk om een power van 80 % te bereiken. Er wordt rekening gehouden met een uitval percentage van 10%.

Tijdpad

De studie zal 36 maanden in beslag nemen. De eerste 3 maanden zijn nodig om de geriatrische teams te laten functioneren zoals noodzakelijk. In de daarop volgende 30 maanden zullen patiënten worden geïncludeerd in de 3 deelnemende centra. De data analyse zal de laatste 3 maanden in beslag nemen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het totaal nemen 3 centra deel aan deze studie; Universitair Medisch Centrum Groningen, Medisch Centrum Leeuwarden en het Diakonessenhuis te Leiden.

Inclusie tot 18 dec 2008:

Totaal: 123

Nog te includeren: 290-123= 167

Kwaliteitsmonitoring van de in het centrale databestand ingevoerde onderzoeksgegevens heeft plaatsgevonden.

Verder zijn er geen interim-analyses op de data gepland of gedaan zodat daar nu nog geen resultaten over bekend zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Objective/research question

Comparison of occurrence of delirium in frail elderly cancer patients selected with the Groningen Frailty Indicator and treated by usual care or with a geriatric liaison intervention in the perioperative period.

 

Study design

Multicenter prospective randomized clinical trial.

 

Study population

Patients over 65 years of age undergoing surgery for a solid tumor will be assessed using the Groningen Frailty Indicator (GFI). Patients with a GFI greater than 3 are most likely to experience adverse events postoperatively and a poor outcome after discharge.

 

Intervention

The patients will be assessed by a geriatric team preoperatively and monitored during hospital stay. This geriatric team will contribute to the individual care plan during hospital stay. Multi-component interventions will be focused on best-supportive care and prevention of delirium. The geriatrician will be the supervisor of the geriatric team.

 

Outcome measures

The primary outcome will be the incidence of delirium (measured with the Delirium Observation Screening Scale and the DSM-IV criteria) up to 10 days postoperatively. Secondary outcomes are:

" Return to the pre-operative living situation within 3 months postoperatively.

" The Physical and Mental Component Summary measures of the SF-36.

" Complications during hospital stay including mortality.

" Care Dependency Scale at discharge

" Percentage of patients receiving adjuvant treatment.

" Direct health care and non-health care costs during hospital stay will be used as economic indicators.

 

Power/data analysis

The incidence of delirium in our population is assumed 30%. We expect to find an absolute reduction of 15 %. Group sample sizes of 2x133 to achieve 80% power to detect a difference of 0.15 with a significance level of 0.05.

 

Time schedule

Inclusion phase 1: 3 months

During the first 3 months all patients above 65 years will be assessed with the Groningen Frailty Indicator. For the patients with an index greater or equal to 3 the geriatric liaison teams will be organized and the necessary steps to make the work of the teams comparable will take place.

Inclusion phase 2: 3-33 months

In this period the randomization of the patients with a high level of frailty will take place.

Analysis phase and preparing of manuscripts: 33-36 months

 

Samenvatting

 

Doel/vraagstelling

Het verminderen van de incidentie van het postoperatief delier bij kwetsbare ouderen opgenomen voor oncologische chirurgie. De interventie bestaat uit een medebehandeling door een team gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde en gericht op delierpreventie en een optimaal postoperatief functioneel herstel.

 

Studie opzet

Het betreft een prospectief gerandomiseerde studie

 

Studiepopulatie

In deze studieopzet worden patiënten ouder dan 65 jaar, die een operatie ondergaan vanwege een solide maligne tumor, perioperatief door een specialistisch team voor ouderengeneeskunde medebehandeld. Met behulp van de Groninger Frailty Indicator zullen patiënten met een score groter dan 3 worden geselecteerd. De verwachting is dat deze kwetsbare ouderen een hoog risico op een postoperatief delier hebben en tevens baat hebben bij de medebehandeling.

 

Interventie

In nauwe samenwerking met de chirurg en anesthesioloog zal het geriatrische team een geprotocoleerde bijdrage leveren aan het behandelplan tijdens de opname gericht op delierpreventie en optimaal functioneel herstel. De geriater zal de supervisor zijn van het geriatrisch team.

 

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is het optreden van een postoperatief delier. Dit wordt bepaald met behulp van de Delirium Observation Screening Scale (DOS) en de criteriumdiagnose van de DSM-IV.

We verwachten een afname in de incidentie van het postoperatieve delier in deze hoog-risico groep. Door een vermindering van de incidentie en/of de ernst van het delier verwachten wij in de interventiegroep een positief effect op de afhankelijkheid van zorg bij ontslag, gemeten met de Care Dependency Scale. Wij verwachten ook een toename van belangrijke determinanten van kwaliteit van leven gemeten met de Physical en Mental Component Summary measure van de SF-36 op het moment van ontslag en na 3 maanden follow-up.

 

Steekproefomvang

Aangenomen dat de incidentie van het delier 30% is en dat er een absolute reductie zal optreden van 15 % zijn 2x133 patiënten noodzakelijk om een power van 80 % te bereiken.

 

Economische evaluatie

Wij kijken naar directe en indirecte kosten gedurende de ziekenhuisopname. Het is bekend dat het doormaken van een delier de kosten van een opname met ongeveer 25% doen toenemen. De kosten van de interventie bestaan primair uit de consultatie-liaison activiteiten van het team ouderengeneeskunde.

 

Tijdpad

De studie zal 36 maanden in beslag nemen. De eerste 3 maanden zijn nodig om de geriatrische teams te laten functioneren zoals noodzakelijk. In de daarop volgende 30 maanden zullen patiënten worden geïncludeerd in de 3 deelnemende centra. De data analyse zal de laatste 3 maanden in beslag nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website