Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background / relevance for policy: In kosten-effectiviteitsanalyses worden veelal schattingen uit de literatuur gebruikt voor het bepalen van de volume component van kostenberekeningen. Met de toename van het aantal uitgevoerde kosten-utiliteitsanalyses, ondermeer ook als 'piggy-back' aan klinische trials, worden gedetailleerde kostenanalyses steeds meer van belang en is primaire dataverzameling vereist. Er bestaat echter weinig kennis over de haalbaarheid, de convergente validiteit en de vergelijkbaarheid van verschillende methoden voor het meten van zorggebruik. Inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende meetmethoden zal bijdragen aan de standaardisatie van kostenberekeningen in economische evaluaties. Objective: Het vergelijken van verschillende meetmethoden voor het bepalen van volumina van zorggebruik uit primaire databronnen voor wat betreft uitvoerbaarheid en convergente validiteit. Research question: Zowel de ontvangers als de aanbieders van zorg kunnen informatie verstrekken over zorggebruik. Naar verwachting zijn geautomatiseerde bestanden van de aanbieders meer accuraat dan gerapporteerd zorggebruik door ontvangers. Logistiek is het vaak praktischer om alle gegevens uit één bron te verkrijgen. De ontvanger zal veelal de enige bron zijn die hiervoor in aanmerking komt. De onderzoeksvragen zijn tweeledig: het vergelijken van rapportages van ontvangers (patiënten) en aanbieders (b.v. ziekenhuizen en apothekers) van zorg en het vergelijken van verschillende methoden van zelfrapportage (vragenlijst versus dagboek; face-to-face versus telefonische instructie). Geanalyseerd zal worden of verschillen in rapportage kunnen worden gerelateerd aan verschillen in leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, recall periode en het type zorg waarnaar gevraagd wordt. Study design: De data voor dit onderzoeksvoorstel zijn grotendeels verzameld in het kader van een kosten-utiliteitsanalyse voor de TME-studie (TME=Totale Mesorectale Excisie), een studie naar de waarde van pre-operatieve radiotherapie bij patiënten met endeldarmkanker. Gedetailleerde analyse en rapportage van methodologische onderzoeksvragen valt echter buiten het bereik van de kosten-utiliteitsstudie. Voor deze studie heeft een steekproef van 120 patiënten een wekelijks (0-3 maanden na operatie) en maandelijks (3-12 maanden) dagboek bijgehouden. Deze patiënten zijn gerandomiseerd tussen face-to-face en telefonische instructie. Een andere steekproef is gevraagd om 3, 6 en 12 maanden na de operatie een retrospectieve vragenlijst in te vullen. Items in de vragenlijst en het dagboek omvatten ziekenhuisopnames, huisartscontacten, bezoeken aan medisch specialisten en paramedici, thuiszorg, informele zorg, medicijngebruik, verzorgingsmaterialen, hulpmiddelen en out-of-pocket kosten. Van deze zelfrapportages zullen de betreffende items worden vergeleken met de rapportages van ziekenhuizen, apothekers en leveranciers van stomamaterialen. Study population / data sources: Patiënten met endeldarmkanker en hun zorgaanbieders. Intervention / study selection: De steekproef bestaat uit patiënten deelnemend aan de TME-studie. Outcome measurements: De meetmethoden worden op de volgende parameters vergeleken: hoeveelheid gerapporteerde zorgvolumina, response rates, kwaliteit van de antwoorden (missings, beantwoording open vragen) en praktische problemen bij de uitvoering. Data analysis: Overeenstemming tussen methoden zal bepaald worden middels correlaties en kappa's. Verschillen tussen meetmethoden zullen worden geanalyseerd m.b.v. gepaarde (binnen-persoons) en niet gepaarde (tussen-persoons) toetsen. Multivariate regressie-analyse zal worden gebruikt om de voorspellende waarde van andere variabelen voor verschillen tussen meetmethoden te analyseren. Time schedule: Mei 2001 - April 2002: aanvullende dataverzameling, data-invoer en datacontrole, analyse en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website