Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige studie vergeleek het effect van twee implementatie strategieën die gebruikt werden om in 14 ziekenhuizen in Nederland tegelijkertijd een groot aantal veranderingen in de zorg rondom gynaecologische operaties in te voeren. In 7 ziekenhuizen werden de veranderingen doorgevoerd met behulp van de “stepped strategie”, een nieuwe implementatie strategie waarbij de implementatie activiteiten intensiever werden naarmate een ziekenhuis meer behoefte had aan begeleiding. In de andere 7 ziekenhuizen werd de “doorbraak strategie” gebruikt, waarbij standaard implementatieactiviteiten werden aangeboden.

Er bleek geen verschil in effectiviteit tussen beide strategieën. In beide groepen werden de veranderingen succesvol doorgevoerd.

De stepped strategie was kosteneffectiever dan de doorbraak strategie.

De conclusie is dat bij grootschalige implementatie programma's een strategie “op maat” de voorkeur verdient boven een “one size fitts all” strategie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veertien ziekenhuizen implementeerden een "versneld herstel" perioperatief zorgprogramma bij gynaecologische operaties. Zeven ziekenhuizen ontvingen een innovatieve stapsgewijze implementatiestrategie en 7 ziekenhuizen de traditionele doorbraak implementatiestrategie.

Er werd geen verschil in hersteltijd, opnameduur, en protocol compliance geobserveerd. Het percentage patiënten dat in 3 dagen hersteld en in 5 dagen ontslagen was, verschilde niet tussen de ziekenhuizen die de stapsgewijze strategie hadden gevolgd en de ziekenhuizen die de doorbraakstrategie hadden gevolgd.

De implementatiekosten van de stapsgewijze strategie waren lager dan de kosten van de doorbraakstrategie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Summary

 

Introduction

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) programmes aim at an early recovery after major surgical trauma and consequently at a reduced length of hospitalisation. This study proposal focuses on large scale implementation of the ERAS programme in major gynaecological surgery in the Netherlands.

 

Objective

The current study compares effectiveness and costs of a stepped implementation approach with tailoring intensity of interventions to the needs of organisations to the breakthrough strategy that is usually applied in large scale improvement projects in the Netherlands.

 

Study design

A cluster randomised trial with two arms. Cluster randomisation will be applied at hospital level with the intervention group receiving the stepped strategy and the control group receiving the breakthrough strategy.

 

Participants

All Dutch hospitals that per January 2013 are authorised to perform major gynaecological surgery.

 

Intervention

The control group will receive the traditional breakthrough strategy with three learning sessions and the use of PDSA cycles for planning and carrying out local improvement activities.

The intervention group will recieve a stepped implementation strategy that is built on the assumption that hospitals widely vary in their ability to run an improvement programme. The stepped strategy comprises four levels of intensity of support, starts with generic low level activities and ends with the highest level of tailoring activities to local barriers for change. Each hospital starts with the first step and based on success of implementation the decision will be made whether a hospital needs to step up to a higher level of support.

 

Outcome measures

Length of recovery, length of postoperative hospital stay, implementation costs.

 

Data analysis

Based on a sample size calculation, 7 hospitals with on average 60 patients per hospital would be needed in each study arm to detect a difference of 20% adherence to the benchmark of a postoperative stay of 5 days or less.

 

Analysis of costs

The mean implementation costs per patient will be calculated in both study arms and will be compared by means of bootstrap analysis.

 

Time schedule

The study starts in 2013 and is planned to take 36 months.

 

 

Samenvatting

 

Inleiding

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) programma's hebben als doel om het herstel na operatie te versnellen en dientengevolge de opnameduur te verkorten. Dit studievoorstel focust op de landelijke invoering van het ERAS programma bij grote gynaecologische chirurgie.

 

Doel

Het belangrijkste doel van deze studie is om de effectiviteit en kosten van een stapsgewijze implementatiestrategie, waarbij de intensiteit van de implementatie activiteiten afgestemd wordt op de behoeften van de organisatie, te vergelijken met de doorbraakstrategie die in Nederland gewoonlijk wordt gebruikt om landelijk verbeteringen in te voeren.

 

Studieopzet

Een clustergerandomiseerde trial met twee armen. Clusterrandomisatie vindt plaats op niveau van ziekenhuis, waarbij de interventie groep de stapsgewijze strategie ontvangt en de controle groep de doorbraakstrategie.

 

Studiepopulatie

Alle Nederlandse ziekenhuizen die per januari 2013 geautoriseerd zijn om grote gynaecologische operaties uit te voeren.

 

Interventie

De controlegroep ontvangt de traditionele doorbraakstrategie met 3 leersessies en het toepassen van PDSA cyclussen om lokaal het ERAS programma te implementeren. De interventiegroep krijgt de stapsgewijze implementatiestrategie die gebaseerd is op de aanname dat ziekenhuizen variëren in hun vaardigheden om verbeteringen door te voeren en dus niet allemaal evenveel ondersteuning nodig hebben. De stapsgewijze strategie bestaat uit 4 stappen die verschillen in mate van ondersteuning. De eerste stap is het laagste niveau van ondersteuning, de vierde stap is de meest intensieve stap en biedt ondersteuning bij het afstemmen van de implementatieactiviteiten op de lokale barrières. Ieder ziekenhuis start bij de eerste stap en op basis van succes van implementatie wordt beslist of een volgende stap (een hoger niveau van ondersteuning) nodig is.

 

Uitkomstmaten

Duur van herstel, duur van opname, implementatiekosten.

 

Data-analyse

Er zijn 7 ziekenhuizen met elk gemiddeld 60 patiënten nodig in beide studiearmen om een verschil van 20% in het bereiken van de benchmark opnameduur minder of gelijk aan 5 dagen aan te tonen.

 

Economische evaluatie

De gemiddelde implementatiekosten zullen per patiënt berekend worden voor beide strategieën en vergeleken worden met behulp van een bootstrap analyse.

 

Planning

De studie zal starten in januari 2013 en zal 3 jaren in beslag nemen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website