Projecten

VIMP Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland

Lopend (december 2016 - december 2017)

Dit project van het Consortium ZeGNN kent 4 onderdelen.1. Actueel houden van de Handreiking ‘Zorg voor Kwetsbare zwangeren’. Met de consortia Zuidwest en Midden Nederland wordt uitwisseling van resultaten en producten verkend. Inzet van de Handreiking bij het ontwikkelen van lesmateriaal.2. Ontwikkelen van een ACTion toolkit, gebaseerd op ervaring met implementatie van verbeterpunten uit de...

Bekijk dit project

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

Lopend (december 2016 - december 2019)

Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af, waardoor gezond gedrag en gezondheid van moeder en kind minder bevorderd wordt. De motivaties van vrouwen om geen of minder kraamzorg af te nemen, is niet eerder onderzocht. Ook de effectiviteit van kraamzorg is nooit onderzocht. Erasmus MC & Hogeschool Rotterdam onderzoeken wat bij kan dragen aan het ontwikkelen van zorg op maat door kraamzorg -al...

Bekijk dit project

Het effect van continue begeleiding tijdens de bevalling door kraamverzorgende in eerste en tweede lijn: de CC trial

Lopend (december 2016 - december 2019)

Het beschikbaar zijn van pijnstilling tijdens de bevalling is een belangrijke ontwikkeling, echter niet zonder nadelen. Bij een ruggenprik treedt in 25% van de gevallen koorts op waarbij moeder en kind via een infuus antibiotica krijgen. Internationaal is aangetoond dat continue ondersteuning door iemand anders dan de verloskundige of gynaecoloog de kans op medisch ingrijpen kleiner maakt. De...

Bekijk dit project

Kraamzorg op Maat - LIP 3.0 (LIP-project)

Lopend (december 2016 - juni 2018)

Na de bevalling krijgen bijna alle vrouwen thuis kraamzorg. Het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) dient om het aantal uren kraamzorg te indiceren en zo nodig bij te stellen. Het huidige LIP is echter niet evidence-based en ook nog nooit geëvalueerd. Dit project onderzoekt of een nieuw LIP gemaakt kan worden, dat evidence-based en doelmatig(er) is, en rekening houdt met de persoonlijke...

Bekijk dit project

Joining forces against joint risks: structured care for vulnerable families in the Southwest of the Netherlands.

Lopend (januari 2013 - augustus 2017)

In dit onderzoek is de relatie tussen kwetsbaarheid en geboorte uitkomsten, ervaren kwaliteit van zorg en de ervaren werkdruk onderzocht. Hiertoe is aan bijna 4000 zwangere vrouwen gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen en zijn interviews afgenomen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat: Bij kwetsbare zwangeren vaker BIG4 uitkomsten worden gezien. Vanwege de relatief kleine...

Bekijk dit project

Kraamzorg op maat met GIZ-methodiek

Lopend (november 2016 - augustus 2019)

In de meeste kersverse gezinnen in Nederland is er na de bevalling hulp in huis van een kraamverzorgende. Het aantal uren en dagen kraamhulp wordt vooraf bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIPK,2008). Dit gebeurt meestal in een huisbezoek tijdens de zwangerschap. Kraamzorginstellingen willen deze intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden. Het...

Bekijk dit project

SOS kraamzorg: biedt spreiding en/of onderbreking van kraamzorg, zonder uitbreiding van het aantal zorguren, gezondheidswinst voor moeder en kind tijdens en na afloop van de kraamtijd?

Lopend (december 2016 - december 2019)

Dit project richt zich op het effect van geïndividualiseerde spreiding en/of onderbreking van kraamzorguren op de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de kraamtijd. Verruiming van de tijdsspanne waarin de kraamzorg gegeven wordt is een cliëntgericht middel om de kwaliteit van kraamzorg te verbeteren en de huidige kwaliteitseisen te waarborgen. In een gerandomiseerde trial wordt bij cliënten...

Bekijk dit project

Implementatie van de resultaten van Zwangerschap en Geboorte Consortium Overijssel

Lopend (december 2016 - december 2017)

Het verspreidings- en implementatieplan (VIMP) focust zich op 3 thema's: -Betrouwbare registratie van zwangerschap en geboortegegevens In de afgelopen periode heeft het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel (ZeGO) veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van onjuistheden of onvolledigheden in de registratie van zwangerschaps- en geboortegegevens. De VIMP wordt ingezet om ons...

Bekijk dit project

Samen voor doelmatige integrale zorg voor de zwangere met diabetes gravidarum en haar kind in de regio van het GCMN: implementatie van een regioprotocol en predictiemodel.

Lopend (januari 2017 - januari 2018)

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) gaat een voorspelmodel en een regioprotocol voor zwangerschapssuikerziekte implementeren. Uit onderzoek van het GCMN (RESPECT-studie) blijkt dat een voorspelmodel beter kan inschatten welke zwangere een verhoogde kans heeft op het krijgen van zwangerschapssuikerziekte. Samen met alle verloskundig samenwerkingsverbanden is een regioprotocol...

Bekijk dit project

Vimp consortium verloskunde zob

Lopend (februari 2017 - februari 2018)

In dit VIMP-project van Consortium Zuidoost-Brabant worden twee projectresultaten uitgewerkt: 1. Het verspreiden en implementeren van vier regioprotocollen (hypertensie, vroeggeboorte, groeiachterstand en foetale bewaking). 2. Het structureel evalueren van de samenwerking na elke bevalling aan de hand van een debriefingsformulier. De regioprotocollen dragen bij aan een uniforme werkwijze en aan...

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van ontwikkelde kennis en producten voor en door Zuidwest NL

Lopend (september 2016 - december 2017)

Het Regionaal Consortium Zuidwest Nederland heeft in dit project ingezet op het verder verspreiden en implementeren van ontwikkelde kennis en producten uit het consortium. Hieruit bleek dat de praktijk behoefte had aan meer structuur rondom de zorg voor zwangeren met psychosociale problematiek en verbetering van de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals en Veilig Thuis. Op basis daarvan...

Bekijk dit project

Implementatie toolbox 'Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda'; ondersteuning van VSV's bij het organiseren van integrale zorg met de cliënt centraal.

Lopend (september 2016 - september 2017)

In aanvulling op de al bestaande toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’, is in dit implementatieproject  de website www.gezondegeboortezorg.nl én een nieuw ondersteuningsprogramma voor verloskundigesamenwerkingsverbanden ontwikkeld. De VSV’s die hieraan deelnamen hebben belangrijke, zichtbare stappen gezet in hun ontwikkeling en het programma heeft hieraan een sterke impuls...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling en implementatie risicopredictieinstrument en zorgpaden.

Lopend (september 2016 - september 2017)

De Expect studie maakt het mogelijk om voor zwangere vrouwen de kans in te schatten op complicaties. Denk hierbij aan zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, of een te groot kind. Door deze schatting wordt het mogelijk om de zwangerschapszorg nog beter af te stemmen op de individuele vrouw. Er kunnen bijvoorbeeld meer of minder echo’s uitgevoerd worden en...

Bekijk dit project

Bestendiging en doorontwikkeling successen consortium Oost NL.

Lopend (december 2016 - december 2017)

Sinds de oprichting van het geboortezorgconsortium Oost NL zo'n vier jaar geleden hebben er veel positieve veranderingen in de zorg voor moeder en kind plaatsgevonden. Naast de ontwikkeling van concrete kennis, werkprotocollen en voorlichting zijn de de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de betrokken VSV's sterk verbeterd. Het consortium Oost NL doelt op een verbetering van de zorg...

Bekijk dit project

Versterken en delen: verspreidings- en implementatie impuls vanuit het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Lopend (december 2016 - december 2017)

Het Netwerk Geboortezorg Noord West Nederland is sinds de oprichting uitgegroeid tot een sterk kennisnetwerk in de regio. Het is het grootste regionale kennisnetwerk op het gebied van de geboortezorg en er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Met de implementatie impuls willen we inzetten op het bevorderen van de implementatie van drie belangrijke aspecten van het Netwerk. 1. Organisatie van het...

Bekijk dit project

Widening scope of prenatal screening by non-invasive prenatal diagnostics (NIPD): Consequences for counseling, informed decision making, and screening policy

Afgerond (december 2012 - april 2017)

De opkomst van non-invasief prenataal testen (NIPT) zal naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het bepalen van het risico op een aangeboren afwijking bij een foetus – gaat het onder meer om chromosomale afwijkingen waarvan Down syndroom (trisomie 21) de bekendste is. Sinds kort is een DNA test beschikbaar die trisomie 21...

Bekijk dit project

Towards risk-guided integrated and tailored care;Early prediction of pregnancy complications to improve perinatal outcomes

Lopend (december 2012 - april 2019)

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de risicoselectie verbeterd kan worden door het implementeren van screeningmodellen, gebaseerd op maternale karakteristieken en serologische en echoscopische markers, voor regelmatig voorkomende complicaties: pre-eclampsie en...

Bekijk dit project

Top down opdracht voor het ontwikkelen van de Preconceptionele Indicatielijst (PIL): een multidisciplinaire richtlijn

Lopend (mei 2014 - januari 2018)

Hoewel preconceptiezorg al enige jaren de aandacht heeft van betrokken beroepsgroepen is het individuele preconceptieconsult nog steeds een relatief nieuwe vorm van zorg waarvoor tot op heden geen formele ketenafspraken zijn gemaakt. Afspraken over de inhoud van preconceptieconsulten met bijbehorende vervolgstappen en omschrijving van de geïndiceerde zorg zijn essentieel voor een goede...

Bekijk dit project

The road to an integrated CenteringPregnancy. An effect evaluation.

Lopend (december 2012 - december 2017)

Bij CenteringPregnancy (CP) wordt in plaats van de één op één controles tijdens de zwangerschap de zorg aangeboden aan een groep van tien tot twaalf zwangeren met eenzelfde zwangerschapsduur. Tijdens een sessie worden de zwangerschapscontroles (zoals de bloeddruk, groei van de baby etc.) gecombineerd met voorlichting en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. In de...

Bekijk dit project

The IUGR risk selection study (IRIS Study)

Lopend (april 2013 - april 2018)

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit voorkomen kunnen worden. Maar de echo zou ook ongerustheid kunnen veroorzaken en kunnen leiden tot onnodig medisch ingrijpen en hoge kosten. In deze studie onderzoeken we de voor- en nadelen van routine...

Bekijk dit project

The impact of transmural multiprofessional simulation-based obstetric team training on perinatal outcome and quality of care in the Netherlands

Lopend (december 2012 - januari 2018)

In Nederland worden laag-risico zwangeren in de eerste lijn begeleid en hoog-risico zwangeren in de tweede/derde lijn. Een groot deel van de zwangeren uit de eerste lijn  wordt verwezen naar de tweede/derde lijn. Communicatie en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is daarom essentieel. Deze projectstudie onderzoekt of teamtraining in simulatiesetting van alle betrokken zorgverleners...

Bekijk dit project

Prevention of Preterm Birth

Afgerond (december 2012 - december 2016)

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van perinatale sterfte in Nederland. Van alle perinatale mortaliteit en morbiditeit wordt 50-70% veroorzaakt door vroeggeboorte. Daarom is preventie van vroeggeboorte een belangrijk doel binnen de verloskunde. De meerderheid van de vroeggeboortes blijft echter onopgemerkt tot het moment dat de vroeggeboorte moeilijk of niet meer te voorkomen is. Er zijn al...

Bekijk dit project

Preconceptioneel dragerschaponderzoek Op Maat (POM): Verdere ontwikkeling en evaluatie van genetisch dragerschaponderzoek in specifieke risicogroepen

Afgerond (oktober 2013 - februari 2017)

Wat is de beste aanpak om preconceptioneel dragerschapsonderzoek onder de aandacht te brengen bij specifieke groepen die op basis van herkomst een verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke ziekte? Deze vraag is onderzocht in dit project. Het blijkt dat bekendheid met de aandoeningen en de dragerschapstesten bijdraagt aan succesvolle implementatie van...

Bekijk dit project

Preconceptiezorg innovatie: Ontwikkeling en effectiviteit van een interactief leefstijlprogramma op de smartphone

Afgerond (januari 2014 - juli 2017)

Leefstijlgewoonten en vruchtbaarheidsproblemen Voeding- en leefstijlgewoonten zijn belangrijk voor groei, ontwikkeling en de gezondheid. Echter, deze (on)gezonde gewoonten spelen ook een rol bij vruchtbaarheid, verloop van zwangerschap én gezondheid van kinderen later. In dit project zijn paren met een vruchtbaarheidsprobleem en IVF/ICSI indicatie geholpen met het aanleren van gezonde gewoonten. ...

Bekijk dit project

Ontwikkelen van strategieen ter bevordering van bereik en persoonlijke relevantie van PCZ bij toekomstige ouders in de regio Leiden

Afgerond (september 2013 - november 2016)

Preconceptiezorg draagt bij aan het bevorderen van een optimale zwangerschap(suitkomst), maar toekomstige ouders zijn moeilijk bereikbaar. Het doel van dit project was het bereik onder toekomstige ouders te verhogen, en het bevorderen van een goed geïnformeerde keuze over gezond zwanger worden. Dit is gerealiseerd in de regio Leiden, via: Lessen op ROC's door een verloskundige over soa’s,...

Bekijk dit project

MyPregn@ncy: a Personal Health Community for the pregnant woman.

Afgerond (december 2012 - december 2016)

In het project MijnZw@ngerschap kreeg iedere zwangere vrouw in de regio Nijmegen de mogelijkheid om een online persoonlijk gezondheidsdossier aan te maken. De zwangere is beheerder van haar eigen zorggroep, nodigt deelnemers uit en kan persoonlijke (medische) informatie delen. Handige communicatietools stimuleren het delen van informatie en het betrekken van alle professionals wanneer...

Bekijk dit project

De App: Gezond werken tijdens de zwangerschap

Lopend (december 2014 - maart 2018)

Ongunstige arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap zoals lichamelijk zwaar werk, werkstress, nachtdiensten en lange werkdagen kunnen invloed hebben op de kans op vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht. Deze kennis heeft geresulteerd in een NVAB Richtlijn getiteld ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’. Deze richtlijn heeft geleid tot een duidelijke verbetering in de dienstverlening...

Bekijk dit project

Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)

Afgerond (december 2012 - januari 2017)

Met het ACTion-project zijn de vaardigheden verbeterd van professionals werkzaam in de geboortezorg in Noord Nederland. Hierdoor zijn de 11 ziekenhuizen met de verloskundige groepen in staat gesteld om hun zorg te verbeteren. Deze verbeterpunten zijn aangedragen door patiënten. Door specifieke kennis met elkaar te delen, het bespreken van actuele dilemma’s, motiverende coaching en advisering...

Bekijk dit project

Improving obstetrical care by multidisciplinary team training for patient referral situations. The LOCOMOTIVE Study: Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site Team-training effectIVEness Study

Lopend (oktober 2012 - juli 2017)

In de LOCoMOTive studie (Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary Onsite Teamtraining effectiveness) wordt aandacht besteed aan samenwerking en communicatie tussen verschillende zorgverleners in de geboortezorg keten. Hierbij wordt onderzocht of teamtrainingen leiden tot betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en tot betere zorguitkomsten voor moeder en kind....

Bekijk dit project

External validity and impact of first-trimester obstetric prediction rules in the Netherlands

Lopend (december 2012 - december 2018)

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect binnen het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Het huidige systeem van risicoselectie is echter aan verbetering toe. Het is onvoldoende gebaseerd op het individuele risico van de zwangere. Het beschrijft ook niet wat de inhoud van de eerste- of tweedelijnszorg zou moeten zijn. Tenslotte draagt het weinig bij aan de vroege opsporing of...

Bekijk dit project

Evaluation of birth centre care in the Netherlands. Evaluation of the effects on quality of care, experiences of clients and caregivers, economic outcomes and implications for further implementation of birth centre care.

Afgerond (januari 2013 - december 2016)

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende. De afgelopen tijd zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend is de grote diversiteit die voortkomt uit de verschillen in ontstaansgeschiedenis en organisatie van de geboortecentra. Een overkoepelende beleidsvisie over de plaats van geboortecentra en hun mate van integratie in...

Bekijk dit project

Evaluatie Pilot ‘Babybalance’

Afgerond (oktober 2014 - november 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethische kwesties in de preconceptiezorg. E-health, (niet-)directieve counseling, nudging, en professionele verantwoordelijkheid.

Afgerond (september 2013 - december 2016)

Het aanbieden en ontvangen van preconceptiezorg biedt een belangrijke mogelijkheid om zwangerschapsuitkomsten te verbeteren (stoppen met roken, gezonder eten, foliumzuurinname). Omdat dit om veranderingen in de privésfeer vraagt, is het belangrijk preconceptiezorg op een ethisch verantwoorde manier aan te bieden. In dit project zijn daarom ethische kwesties rondom preconceptiezorg onderzocht. Hoe...

Bekijk dit project

Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden

Afgerond (januari 2014 - november 2016)

Het doel van dit project was het verbeteren van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg. We hebben interviews afgenomen bij vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en bij zorgverleners. Daarnaast hebben we communicatievaardigheden van zorgverleners geobserveerd. Vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden waren zich vaak niet bewust van preconceptiezorg, vonden het voor henzelf...

Bekijk dit project

Arbeid en gezond zwanger - maak er werk van!

Lopend (januari 2015 - juli 2017)

Binnen dit project is onderzocht welke kennis verloskundigen, gynaecologen en andere direct betrokkenen hebben over werk en zwangerschap. Hiernaast is gekeken op welke manier screening op werk gerelateerde risicofactoren aan het begin van de zwangerschap het beste kan worden gedaan. Er is een nulmeting verricht onder professionals, een wachtkamerscreening onder vrouwen en een vragenlijstonderzoek....

Bekijk dit project

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period.

Afgerond (februari 2013 - juni 2017)

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het uiterst belangrijk om te luisteren naar de ervaringen, wensen en angsten van de zwangeren/partners. Met dit onderzoek willen we de risicofactoren voor morbiditeit die gerelateerd zijn aan coördinatie en overdracht van zorg identificeren. Het onderzoek zal beginnen met een...

Bekijk dit project

Afstemmen van preconceptiezorg op de behoeften van aanstaande ouders en de mogelijkheden van zorgverleners

Afgerond (december 2013 - april 2017)

Een belangrijk vraagstuk rondom preconceptiezorg (PCZ) is hoe de bekendheid en het inzien van het belang van PCZ vergroot kan worden. Om dit te bereiken is aan aanstaande ouderparen en zorgverleners in Zeist gevraagd hoe de aanpak in de gemeente werd ervaren. Wat zijn knelpunten en waar zijn verbetermogelijkheden?Op basis van deze informatie is er campagnemateriaal ontworpen (posters, flyers,...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website