Projecten

HTA Methodologie Ronde 1: Methodologie voor waardebepaling van incrementeel ontwikkelende medische technologie (MedTech)

Samenvattingen van toegekende projecten:

 • Exploratory, participatory and adaptive modeling to inform the use of innovative medical technology: the case of MR-guided radiotherapy
  Veel medische technologie kan in verschillende patiëntengroepen worden ingezet, met verschillende doelen en verschillende waarde. Een belangrijke vraag is dan ook, hoe de technologie zo waardevol mogelijk kan worden ingezet? In dit project wordt onderzoek gedaan naar bruikbaarheid en toegevoegde waarde van technologie-specifiek modelleren. Deze nieuwe benadering is verkennend, participatief (in afstemming met betrokkenen) en adaptief (vooruitlopend op veranderingen over tijd).

  De technologie-specifieke benadering wordt toegepast op de MR-Linac, die de traditionele versneller combineert met MRI beelden om tumoren preciezer te bestralen. Stapsgewijs wordt een plan van aanpak gemaakt met een uitgebreide procesevaluatie. De verwachting is dat deze nieuwe benadering zorgt voor beter gebruik van nieuwe, vaak dure medische technologie, en daarmee zorgvuldiger gebruik van beperkte middelen. Ook kan het leiden tot snellere toegang tot nieuwe technologie voor die patiënten die er het meeste baat bij hebben.

  Projectnummer: 10580012210015
  Projectleider: J.P.C. Grutters, Radboud UMC
   
 • A framework to facilitate the indirect comparison of biomarker-based treatment strategies in precision medicine
  Bij precisiegeneeskunde worden beslissingen afgestemd op individuele patiëntenkenmerken. Doelgerichte geneesmiddelen grijpen bijvoorbeeld aan op één specifieke tumormutatie. Het selecteren van patiënten voor deze doelgerichte therapieën wordt gedaan op basis van moleculaire tests. Deze tests detecteren mutaties in enkele genen of in het volledige genoom. De vraag naar genoom-brede testen stijgt, omdat steeds meer doelgerichte therapieën op de markt komen. Op basis van studies naar het effect van de nieuwe test op patiëntenuitkomsten wordt besloten of de test geïmplementeerd wordt. Echter, ontwikkelingen bij doelgerichte therapie voor kanker gaan zo snel dat het onmogelijk is om deze studies uit te voeren. Het doel is om een methodologisch instrument te ontwikkelen om beslissingen over de implementatie van brede testen te ondersteunen. Dit zal ontwikkeld worden met behulp van vragenlijsten en expertbijeenkomsten. Ook wordt hierbij samengewerkt met eindgebruikers zoals het Zorginstituut.

  Projectnummer: 10580012210016
  Projectleider: J.A.A.G. Damen, UMC Utrecht
   
 • Ethical appraisal of AI-driven MedTech for trustworthy AI – development of a participatory, patient-centric methodology and toolbox
  De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie (KI) kunnen deze verlichten. KI doet zijn intrede in de zorg, maar wordt beperkt geïmplementeerd o.a. door gebrek aan bewijs van veiligheid, rechtvaardig gebruik en effectiviteit, maar ook door het ontbreken van methodologie en praktische tools om tot betrouwbare en ethische producten te komen. KI brengt namelijk specifieke uitdagingen met zich mee op ethisch vlak, waarvoor uitbreiding van wet- en regelgeving vanuit de EU al onderweg is.

  De patiëntgerichte participatieve methodologie en tools zijn bedoeld om conform de aankomende wetgeving de ethische waarden structureel en op uniforme wijze te wegen en waar conflicten ontstaan oplossingen aan te reiken voor aanpassingen. Dit wordt gedaan voor KI-gedreven medische hulpmiddelen, die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn en bedoeld zijn voor verschillende groepen patiënten en van de diagnose- tot aan de palliatieve fase.

  Projectnummer: 10580012210019
  Projectleider: I. Vajda, Patiëntenfederatie
   
 • WhyMBA: Why and when to use the Model-Based Approach to evaluate clinical effects of radiotherapy techniques?
  Radiotherapie is een deel van behandeling voor meer dan 60% van de kankerpatiënten. Recent zijn nieuwe bestralingstechnieken geïntroduceerd, zoals protonentherapie en MR-Linac. De ‘gouden standaard’ methode om effectiviteit en veiligheid van nieuwe behandelingen te evalueren is via een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT). Een alternatief voor de RCT is de modelgebaseerde evaluatiemethode, waarvoor nog verdere methodologische ontwikkeling nodig is. Dit project zal met klinische data alsook via computersimulaties inventariseren wanneer de modelgebaseerde methode geschikt is voor evaluatie van nieuwe radiotherapeutische technieken. Ook worden richtlijnen opgesteld die bijdragen aan betere inzet van de modelgebaseerde opzet, alsook de kwaliteit van deze studies. Zo kan informatie over behandeleffecten eerder beschikbaar komen en nieuwe technieken mogelijk eerder worden geïntroduceerd in de klinische praktijk alsook vergoed door zorgverzekeraars, ten bate van de patiënt.

  Projectnummer: 10580012210025
  Projectleider: E. Schuit, UMC Utrecht
   
 • Estimating the (cost-)effectiveness of e-health application in mental health using real-world data
  Medische technologieën, zoals e-Health interventies voor psychische klachten, worden continue doorontwikkeld. In de afgelopen jaren heeft dit tot verbeteringen in de Nederlandse gezondheidszorg geleid, maar ook tot hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat de kosteneffectiviteit van medische technologieën goed wordt onderzocht. Om vertekende resultaten te voorkomen wordt dit idealiter gedaan in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Echter, door de snelheid waarmee medische technologieën worden doorontwikkeld, is dit vaak onmogelijk. “Real-world data” biedt hiervoor een oplossing, maar het is onduidelijk hoe omgegaan moet worden met steeds andere versies van de medische technologie in de analyses. Samen met GGZ inGeest wordt daarom een methode ontwikkeld waarmee de kosteneffectiviteit van medische technologieën op valide wijze kan worden onderzocht. Ook zal een tool ontwikkeld worden zodat andere onderzoekers de ontwikkelde methode gemakkelijk kunnen gebruiken.

  Projectnummer: 10580012210010
  Projectleider: J.M. van Dongen, Vrije Universiteit
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website