ZonMw tijdlijn Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Wed, 03 Mar 2021 06:33:33 +0100 Wed, 03 Mar 2021 06:33:33 +0100 TYPO3 news-6964 Thu, 25 Feb 2021 14:19:53 +0100 Vooraankondiging subsidieronde FMS kennishiaten op het gebied van behandeling COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-fms-kennishiaten-op-het-gebied-van-behandeling-covid-19/ Begin maart 2021 publiceert ZonMw de nieuwe subsidieoproep op het gebied van behandeling bij COVID-19. Oproep

Het doel van deze oproep is om kennishiaten geïdentificeerd in de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medische Specialisten (FMS) die betrekking hebben op behandelingen te beantwoorden.

Matchmakingsbijeenkomsten

Op 9, 10 en 11 maart 2021, van 17.00 tot 19.00 uur, vinden matchmakingsbijeenkomsten plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is de vorming van een consortium van verschillende relevante partijen, die vervolgens gezamenlijk een aanvraag gaan indienen.

Meer informatie

 

]]>
news-6884 Mon, 08 Feb 2021 10:09:07 +0100 Subsidieregeling veelbelovende zorg: springplank naar het basispakket https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieregeling-veelbelovende-zorg-springplank-naar-het-basispakket/ De Subsidieregeling veelbelovende zorg geniet twee jaar na de lancering in 2019 toenemende bekendheid bij ziekenhuizen. Een online informatiebijeenkomst over de regeling van Zorginstituut Nederland en ZonMw trok dinsdag 2 februari bijna 300 belangstellenden. Op dezelfde dag is de regeling opnieuw opengesteld voor een nieuwe indieningsronde van subsidieaanvragen. Jaarlijks is 69 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. In 2020 ontvingen vijf onderzoeksprojecten voor veelbelovende zorg de eerste subsidies, het hoogste toegekende bedroeg was 30 miljoen euro.

Veelbelovende zorg sneller beschikbaar

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is bevorderen dat veelbelovende zorg sneller beschikbaar komt voor patiënten via het basispakket. Dit gebeurt door het financieren van onderzoek dat de effectiviteit van een nieuwe zorgbehandeling aantoont, in vergelijking met de standaardbehandeling.

‘Stand van wetenschap en praktijk’

De Subsidieregeling veelbelovende zorg fungeert als een springplank voor veelbelovende zorg in Nederland. De regeling voorziet in een duidelijke vraag en vult een lacune in, want in de praktijk is het voor onderzoekers vaak heel lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om ook de hoge zorgkosten aan patiënten tijdens het onderzoek te financieren. De Subsidieregeling veelbelovende zorg financiert zowel de zorg- als onderzoekskosten. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen zes maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

In 2020 kregen de eerste 5 onderzoeksprojecten van consortia van ziekenhuizen subsidie toegekend. Onder andere voor onderzoek naar het op locatie produceren van CAR-T-cellen door een consortia van ziekenhuizen onder leiding van het UMCG. Deze innovatieve immuuntherapie kan levensreddend zijn voor uitbehandelde kankerpatiënten met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. In 2020 zijn ook subsidies toegekend voor onderzoek naar een patiëntvriendelijke behandeling voor mensen met een zeer ernstige depressie die een alternatief biedt voor elektroconvulsieve therapie (3,2 miljoen euro), en onderzoek naar patiëntvriendelijker zorg bij pijn op de borst (6,5 duizend euro).

Eerst projectidee, daarna subsidieaanvraag

De indieningsperiode die dinsdag 2 februari start, duurt tot dinsdag 6 april 2021 14:00 uur. Indieners moeten allereerst met een projectidee komen, dat doel en relevantie van het onderzoeksproject onderbouwd verwoordt. Op basis daarvan nodigt de onafhankelijke adviescommissie veelbelovende zorg indieners wel of niet uit om hun projectidee verder uit te werken in een subsidieaanvraag.

Meer informatie?

Lees alles over de regeling en de procedure om een aanvraag in te dienen.

]]>
news-6832 Tue, 26 Jan 2021 10:39:06 +0100 Dementiezorg: Partner in Balans erkend als effectieve interventie https://www.skipr.nl/nieuws/dementiezorg-partner-in-balans-erkend-als-effectieve-interventie/ ‘Partner in Balans’ is erkent als effectieve interventie door de erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg’ van Vilans. De ehealth-interventie is mede tot stand gekomen door financiering van ZonMw via de Medische Inspirator Prijs. Bij ZonMw-DoelmatigheidsOnderzoek is afgelopen december een klinische studie naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Partner in Balans gehonoreerd. news-6810 Tue, 19 Jan 2021 09:17:28 +0100 Wanneer werkt thuismonitoring bij hartfalen? https://www.umcutrecht.nl/nieuws/wanneer-werkt-thuismonitoring-bij-hartfalen Als patiënten met hartfalen thuis hun hartslag en bloeddruk meten, hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis. Ze kunnen de metingen online delen en bespreken met hun behandelaar. Deze zogenoemde ‘telebegeleiding’ is veelbelovend maar werkt niet altijd bij iedereen. Met subsidie vanuit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek gaat UMC Utrecht de komende twee jaar onderzoeken wanneer telebegeleiding wel en niet effectief is. news-6750 Tue, 05 Jan 2021 14:31:26 +0100 Nieuwe onderzoeken naar ggz-stoornissen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-onderzoeken-naar-ggz-stoornissen/ 6 onderzoeken starten waarin de (kosten)effectiviteit wordt onderzocht van therapieën, behandelingen of interventies in de geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeken zijn gericht op persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, depressieve-stemmingsstoornissen en stoornissen in het psychosespectrum. De projectleiders vertellen wat ze onderzoeken en waarom. Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen

Een team onder leiding van Prof. dr. Arnoud Arntz (Universiteit van Amsterdam) en Dr. Nathan Bachrach (GGZ Oost Brabant) start een onderzoek naar de behandeling met schematherapie van cluster-c persoonlijkheidsstoornissen: ‘Deze steeds meer gebruikte vorm van psychotherapie wordt vaker in groepsverband gegeven, omdat dan meer cliënten behandeld kunnen worden per therapeut, en omdat de toepassing in groepen de effecten zou versterken. Echter, het is nog niet onderzocht of groepsschematherapie werkelijk (kosten)effectief is als behandeling voor cluster-c persoonlijkheidsstoornissen ten opzichte van individuele schematherapie of een andere standaardbehandeling, en of het wel geschikt is voor iedereen. Het is denkbaar dat sommige cliënten beter af zijn met individuele schematherapie of met een andere gebruikelijke behandeling.’

In het project van Dr. Dineke Feenstra en Dr. Joost Hutsebaut (De Viersprong) start een onderzoek naar de effectiviteit van het vroegtijdig signaleren en behandelen van borderline problemen bij jongeren. Borderline-persoonlijkheidsstoornissen kunnen niet alleen tijdens maar ook na de puberteit zeer ernstige gevolgen hebben: vroegtijdig ingrijpen zou dat kunnen voorkomen. Feenstra: ‘Nu gebeurt dat vaak niet of te laat. Dat komt omdat veel hulpverleners de diagnose niet goed herkennen, mede omdat deze jongeren zich vaak melden met een reeks van andere klachten, zoals angst en depressie. Daar wordt de behandeling dan vaak eerst op gericht. In deze studie onderzoeken we een vroege-interventiebenadering, waarin de focus ligt op de persoonlijkheidsproblematiek: MBT-early. Dit is een korte behandeling, gebaseerd op Mentalization-Based Treatment (MBT). Die benadering willen we vergelijken met de reguliere behandeling die door de richtlijnen voor angst en depressie wordt voorgeschreven: cognitieve gedragstherapie (CGT). Resultaten kunnen bijdragen aan het beter afstemmen van de behandeling op de specifieke kwetsbaarheid van angstige en depressieve jongeren die meer gebaat zijn bij een directe behandeling op hun persoonlijkheidsproblemen’.

Herstelgerichte interventie voor mensen met overmatige achterdocht

In het kader van stoornissen in het psychosespectrum onderzoeken Dr. David van den Berg en Drs. Eva Tolmeijer (Vrije Universiteit Amsterdam & Parnassia Groep) de effectiviteit van Feeling Safe-NL, een nieuwe, herstelgerichte en modulaire CGT- interventie voor mensen met overmatige achterdocht. Tolmeijer: ‘Het is enorm belangrijk dat we nieuwe effectieve interventies ontwikkelen voor deze doelgroep omdat overmatige achterdocht veel voorkomt en leidt tot sociale isolatie en hopeloosheid. Feeling Safe-NL maakt gebruik van verschillende korte cognitieve gedragstherapie-modules die ieder gericht zijn op één van de belangrijkste in stand houdende factoren van overmatige achterdocht. Deze CGT-modules zijn eerder los van elkaar onderzocht en effectief gebleken in het verminderen van achterdocht en het verbeteren van het mentaal welzijn. Nu worden ze als totaalpakket aangeboden om hersteldoelen van de persoon te behalen. Parallel aan het verminderen van de probleem in stand houdende factoren samen met een psycholoog, wordt er samen met een ervaringsdeskundige gewerkt aan het in kaart brengen en inzetten van de eigen krachten. Zo worden de obstakels die het herstel in de weg staan verminderd, terwijl de draagkracht, het vertrouwen en perspectief wordt versterkt’.

Behandeling van depressie

Dr. Philip van Eijndhoven (Radboud UMC Nijmegen) en dr. Annemiek Dols (GGZinGeest en VUmc)  onderzoeken de (kosten-)effectiviteit en de bijwerkingen van elektroconvulsieve therapie (ECT) ten opzichte van andere beschikbare behandelingen. Van Eijndhoven: ‘Hersenstimulatie via elektroconvulsieve therapie (ECT) is een veilige en effectieve behandeling voor mensen met ernstige depressies, maar wordt in Nederland weinig en mogelijk te laat toegepast. Dit komt door onbekendheid van effectiviteit en positie in het behandelprotocol, de gedachte dat ECT duurder is dan andere behandelingen en het negatieve beeld rondom ECT’. In het onderzoek worden bestaande gegevens geanalyseerd en nieuwe gegevens verzameld waarmee een behandeling met ECT of met medicatie direct met elkaar vergeleken wordt. Daarnaast wordt er samen met cliënten en hun familie een informatieve website ontwikkeld om te ondersteunen in het beslissingsproces voor het ondergaan van deze behandeling die vaak ingrijpend is voor zowel cliënten als naasten.

Het onderzoek van Dr. Suzanne van Bronswijk (Maastricht University) gaat over het personaliseren van behandeladviezen voor depressie door middel van geavanceerde statistische modellen. Van Bronswijk: ‘Depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar die gemiddeld gezien even effectief zijn. De behandeleffecten verschillen echter sterk per persoon en het is moeilijk te voorspellen welke behandeling het beste werkt voor wie.’ Daarom worden in dit project nieuwe statistische modellen ontwikkeld die de behandelrespons vóór en tijdens de behandeling voorspellen. Vervolgens wordt er een gebruiksvriendelijke web-based tool ontwikkeld waarin de voorspellingen van de modellen omgezet worden in adviezen voor cliënten en behandelaren. Tenslotte wordt de effectiviteit van deze tool getest in verschillende ggz-instellingen. ‘De verwachting is dat het gebruik van persoonlijke adviezen de effectiviteit van depressiebehandeling verbetert, waardoor cliënten met kortere behandeltrajecten sneller herstellen van een depressie’.


Therapie met paarden bij autisme

In het kader van ontwikkelingsstoornissen doet Drs. Jenny den Boer (Karakter) onderzoek naar het effect van therapie met paarden bij 'uitbehandelde' jongeren met autisme. Een deel van de adolescenten met autisme blijft ernstige ontregelingen van emoties houden, ondanks langdurige behandeling. Zonder verdere behandeling is het risico op het ontwikkelen van andere ernstige aandoeningen groot en lukt het de adolescent vaak niet om als zelfstandige volwassene te leven. Den Boer: ’Therapie met paarden is mogelijk effectief voor deze groep. Doordat gedegen onderzoek hiernaar ontbreekt, is deze behandelvorm beperkt beschikbaar. We hopen dat dit onderzoek zal bijdragen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van therapie met paarden als behandeling voor autisme’.


Klinisch toegepast onderzoek

De projecten hebben een looptijd van 5 tot 7 jaar, de eerste resultaten hiervan worden in 2025 verwacht. Zij ontvingen een subsidie vanuit de eerste subsidieronde voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. In totaal worden er 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek vanuit het Onderzoeksprogramma ggz uitgezet. De tweede subsidieronde wordt januari 2021 opengesteld. In deze ronde staan de volgende categorieën centraal:
-    Angststoornissen;
-    obsessieve-compulsieve stoornissen;
-    verslavingsstoornissen;
-    gedragsstoornissen;
-    eetstoornissen.

Lees meer over ieder project

Meer informatie

]]>
news-6742 Mon, 04 Jan 2021 10:24:14 +0100 Koplopers samen met ZE&GG aan slag met implementatieagenda https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/koplopers-samen-met-zegg-aan-slag-met-implementatieagenda/ Vanuit de samenwerkende partijen uit het Hoofdlijnen akkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA) hebben zich tot nu toe 15 zelfstandige klinieken en ziekenhuizen gemeld die graag aan de slag gaan met implementatie in een rol als koploper. Deze partijen gaan in een continue leer- en verbeterproces samen uitzoeken wat er nodig is voor effectieve implementatie, welke belemmeringen er daarbij zijn en hoe die op te lossen. news-6662 Fri, 11 Dec 2020 16:34:05 +0100 Interview | Kennis verspreiden noodzakelijk om behandeling naar praktijk te brengen https://publicaties.zonmw.nl/kennis-verspreiden-noodzakelijk-om-behandeling-naar-praktijk-te-brengen/ Chronisch ZorgNet bedacht een aanpak die ervoor zorgt dat mensen met ‘etalagebenen’ de meest efficiënte behandeling krijgen. Steffie Spruijt, landelijk coördinator en Maik Sliepen, projectmedewerker Chronisch ZorgNet, vertellen hoe dat in zijn werk ging. news-6652 Thu, 10 Dec 2020 15:05:00 +0100 14 nieuwe doelmatigheidsprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/14-nieuwe-doelmatigheidsprojecten-van-start-1/ Begin december 2020 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om 3 tot 4 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. De projecten


Permanent left ventricular septal pacing versus right ventricular pacing in patients with advanced atrioventricular block: a multicenter randomized trial.
Dr. J.G.L.M. Luermans (Universiteit Maastricht)
In dit onderzoek gaat de onderzoeksgroep stimulatie van het harttussenschot vergelijken met traditionele rechter hartkamerstimulatie bij patiënten die een pacemaker moeten krijgen vanwege een te trage hartslag. Het doel is om te kijken of stimulatie van het harttussenschot bij pacemakerpatiënten de hartpompfunctie doet behouden en tot minder hartfalen leidt dan traditionele rechter hartkamer-stimulatie.

Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with medication-resistant bipolar depression
Dr. E. van Exel (GGZinGEEST)
Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS), is een nieuwe behandelmethode die met magnetische golven de hersenen stimuleert, waardoor hersengebieden kunnen worden geactiveerd of gedempt. Dit leidt tot een verbetering in de communicatie tussen de verschillende hersengebieden, waardoor depressieve verschijnselen kunnen verminderen. In deze studie onderzoekt het team of deze behandeling werkt bij patiënten met een bipolaire depressie.

Comparing Negative Pressure Wound Therapy with Instillation vs Standard wound care to treat postoperative wound infections
Dr. A.M. Eskes (Amsterdam UMC)
Wondinfecties na operaties komen regelmatig voor. Bij patiënten met een verhoogde aanwezigheid van bacteriën, door bijvoorbeeld een stoma of een fistel heeft tot 46% van de patiënten een wondcomplicatie na de operatie. Er is nu een systeem op de markt die negatieve druktherapie combineert met een vloeistof-instillatiesysteem (spoelsysteem). Het onderzoeksteam gaat bekijken of dit systeem een betere behandeling is dan de standaard wondzorg van negatieve druktherapie en/of verbandmaterialen zoals gaasverbanden.

The path towards offering timely support for people with dementia and their caregivers
Drs. S.C.E. Balvert (VU)
Partners of familieleden van mensen met dementie nemen vaak steeds meer zorgtaken op zich. Om het risico op overbelasting te verkleinen, wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wat betreft informatie en ondersteuning. Bekeken wordt of het programma ‘Eerder Erbij’ kan helpen de mantelzorgers te versterken, zodat die samen de zorg voor de partner of familielid zo lang mogelijk vol kunnen houden. Eerder Erbij biedt groepssessies voor de patiënt met vroege dementie en de mantelzorger gericht op educatie en ondersteuning. Daarnaast is het programma preventief bedoeld, om gevoelens van overbelasting in een later stadium te voorkomen.
In dit project wordt samengewerkt met het project van prof.dr. M. de Vugt (zie hieronder). Een belangrijk verschil tussen de twee interventies is dat het andere project een e-health interventie onderzoekt en dit project een face-to-face programma. Er wordt vergeleken met dezelfde controlegroep.

Trial-based effectiveness and cost-effectiveness of the Partner in Balance intervention to self-manage mild dementia via blended eHealth psycho-education and behavioural modelling for the care partner coached by a dementia care professional
Prof. dr. M. de Vugt PhD (Universiteit Maastricht)
Partners of familieleden van mensen met dementie nemen vaak steeds meer zorgtaken op zich. Om het risico op overbelasting te verkleinen, wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wat betreft informatie en ondersteuning. Bekeken wordt of de online cursus ‘Partner in Balans’ kan helpen de mantelzorgers te versterken, zodat die samen de zorg voor de partner of familielid zo lang mogelijk vol kunnen houden. Daarnaast is de cursus preventief bedoeld, om gevoelens van overbelasting in een later stadium te voorkomen.
In dit project wordt samengewerkt met het project van drs. S.C.E. Balvert (zie hierboven).
Een belangrijk verschil tussen de twee interventies is dat het andere project een “face-to-face” interventie onderzoekt en dit project een gemengd e-health programma. Er wordt vergeleken met dezelfde controlegroep.

Effect of lung ultrasound–guided fluid deresuscitation on duration of ventilation in intensive care unit patients
Prof. dr. M. Schultz (Amsterdam UMC)
Bij opname op de intensive care is vaak extra vocht nodig om de bloeddruk goed te houden. Daarnaast is vaak kunstmatige beademing nodig. Het extra vocht zorgt regelmatig voor vocht in de longen, een longoedeem. De onderzoekers testen of met behulp van een longechografie een longoedeem opgespoord kan worden en de behandeling (ontwateren) daarmee beter kan worden gestuurd en versneld. Zo zou de beademingsduur verkorten kunnen worden.

ACT your way: A Transdiagnostic treatment approach for multiple disorders in Transitional-age youth
Dr. D.H.M. Bodden (Universiteit Utrecht)
ACT your way is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Deze interventie is gericht op jongeren (15 tot 25 jaar) die zijn vastgelopen op het gebied van hun ontwikkeling of
psychische klachten hebben. Het doel van ACT is het verhogen van psychologische flexibiliteit: het vermogen om flexibel om te gaan met problemen, terwijl er actie wordt ondernomen op basis van de waarden van de patiënt. De focus op gezonde coping en het bevorderen van welzijn en kwaliteit van het leven. De onderzoekers willen weten of deze behandeling effectief is.

Does Increasing Oxygen Nurture Your Symptomatic Ischaemic Ulcer Sufficiently? (DIONYSIUS trial)
Prof. dr. R.A. van Hulst (Amsterdam UMC)
Bij mensen met suikerziekte geneest een wond aan de voet of het been soms niet, omdat de doorbloeding in de benen niet goed is. Ondanks wondzorg, dotterbehandelingen of vaatoperatie, geneest de wond soms niet. Dan is uiteindelijk een amputatie nodig. Onderzocht wordt of een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie (HZT) het risico op een amputatie vermindert. Ook wordt bekeken hoeveel behandelingen er nodig zijn om het beste effect te bereiken.

PRO-TAVI (PeRcutaneous cOronary intervention before TAVI trial)
Dr. R. Delewi MD PhD (Amsterdam UMC)
Iedereen die een transkatheter aortaklepvervanging (TAVI) moet ondergaan, krijgt vooraf een dotterbehandeling van de kransslagaders. Dit is niet zonder risico en het is de vraag of het nodig is. Deze studie vergelijkt de behandeling met en zonder dotteren voorafgaand aan een TAVI op veiligheid en kosten.

Ultrasound guided radiofrequency ablation (RFA) as treatment for hyperthyroidism caused by solitary autonomous thyroid nodules
L.N. Deden MSc (Rijnstate Ziekenhuis)
Een knobbel in de schildklier die zorgt voor teveel schildklierhormonen (toxische schildkliernodus) moet behandeld worden. De standaard behandeling met radioactief jodium zorgt bij de meeste patiënten dat het teveel aan schildklierhormonen verdwijnt. Maar bij veel patiënten gaat de schildklier te traag werken (hypothyreoïdie). In deze studie wordt onderzocht of een behandeling met radiofrequente ablatie (RFA), waarbij de schildklierknobbel wordt weggebrand, een goed alternatief is

RELEASE- HF: REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure
Dr. J.C.A. Trappenburg (UMCU)
Ziekenhuisopnames vanwege hartfalen kunnen vaak worden voorkomen door optimale medicatie, betere zelfzorg, goede voorlichting en monitoring. Zelfzorg bestaat uit juist medicijngebruik, het volgen van een dieet, genoeg beweging en het goed in de gaten houden van symptomen die kunnen duiden op verslechtering van de gezondheid. Onderzocht wordt in welke groepen patiënten met hartfalen telemonitoring wel en niet helpt en welke manieren van telemonitoring het beste werken. Telemonitoring is een technologie waarbij gezondheidsinformatie digitaal wordt uitgewisseld om zorg op afstand te ondersteunen en optimaliseren.

Self-management as a first-line treatment prior to GP consultation for men with lower urinary tract symptoms
Dr. H. van der Worp (UMCG)
Veel mannen hebben plasklachten. Zij gaan in eerste instantie naar de huisarts en krijgen daar een behandeling. Misschien is een bezoek aan de huisarts niet nodig. Met het gebruik van een online programma met adviezen kan iemand wellicht zelf zijn klachten verhelpen. In deze studie wordt onderzocht of het gebruik van zo’n online programma de zorg voor mannen met plasklachten beter maakt.

ACCEPT (ACcuracy, Cost Effectivenss of Prediction models for ovarian Tumors): a study on the cost-effectiveness of risk scoring models for the discrimination between benign or malignant ovarian tumors
Dr. P. Geomini (Máxima Medisch Centrum)
Vrouwen met een tumor aan de eierstok krijgen een echo en een bloedonderzoek. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt. Op basis van de uitkomsten wordt ingeschat of de tumor goed- of kwaadaardig is en volgt behandeling in resp. het ziekenhuis waar het onderzoek is gedaan of een oncologisch centrum. Onderzocht wordt welke manier van risico-inschatting het meest kosteneffectief is.

Evaluation of the additional effect of continuous ultrasound bladder monitoring in urotherapy for children with functional daytime urinary incontinence. The SENS-U trial
Drs. Aj. Nieuwhof-Leppink (UMCU)
Kinderen met plas- en/of blaasproblemen krijgen hiervoor vaak een blaastraining. Deze studie onderzoekt of de uitkomst van blaastraining beter wordt als de SENS-U wordt gebruikt. De SENS-U is een klein kastje dat met een pleister op de buik van het kind wordt geplakt. ln dit kastje zit een echo die voortdurend meet hoeveel plas er in de blaas van het kind zit. Als de blaas zo vol is dat het kind bijna moet plassen, gaat het kastje trillen. De SENS-U geeft dus al een sein vóórdat het kind druppeltjes plas verliest. Dit kan helpen om kinderen te leren hoe een blaas voelt die zo vol is dat het moet gaan plassen.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Nieuwe subsidieoproep

De subsidieoproep voor de Open Ronde 2023 gaat naar verwachting in het voorjaar van 2021 open. De deadline voor het indienen van projectideeën is dan in september 2021.

]]>
news-6653 Thu, 10 Dec 2020 14:45:00 +0100 Stimuleringssubsidie voor 18 doelmatigheidsprojecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-voor-18-doelmatigheidsprojecten/ Vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek hebben 18 projectgroepen een stimuleringssubsidie ontvangen. De financiering is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met stakeholders. De projecten


Impact van een web-based Caregive Mediated Exercises programma bij patienten en hun mantelzorgers na een beroerte: Voorbereidingen op een cluster gerandomiseerd onderzoek
Dr. R. Nijland (Reade)
Fysiek intensief oefenen is een belangrijk onderdeel van het revalidatietraject na een beroerte. Door meer te oefenen kan een patiënt beter bewegen en dagelijkse activiteiten weer zelf doen. Een veelbelovende manier om de hoeveelheid oefentijd te vergroten is het betrekken van familie of vrienden bij het oefenen. Wanneer de mantelzorger en de patiënt ondersteuning krijgen via een app, blijkt dat het samen oefenen, zowel in het revalidatiecentrum als later bij de patiënt thuis, goed mogelijk is.
Deze zogenaamde Caregiver Mediated Exercises (CME) wordt tijdens deze studie verder doorontwikkeld met tele-revalidatie in een online omgeving (eCME). Hierbij worden onder meer ervaringsdeskundigen betrokken.

Reanimeerbeslissingen in het ziekenhuis
Dr. E.C.T. Geijteman (Erasmus MC)
Er is geen een duidelijk kader voor wanneer er met wie in het ziekenhuis gesproken moet worden over de vraag of een patiënt wel of niet gereanimeerd moet worden. Ook wordt er nog te vaak gereanimeerd terwijl dat niet moet. Dat gaat gepaard met frustratie en verdriet onder naasten van patiënten en zorgverleners.
In totaal werken er 14 ziekenhuizen mee  aan dit onderzoek om duidelijk te krijgen wat er nodig is om veilige, effectieve en betaalbare van de reanimeerbeslissingen te nemen.

Gerichte radiotherapie voor de behandeling van Neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier
Dr. J.M. de Laat MD PhD (UMCU)
Patiënten met Neuro-endocriene tumoren (NET) van de alvleesklier die groter zijn dan 2 cm worden geopereerd. Dit soort operaties gaat vaak gepaard met een lange hersteltijd en complicaties. Daarom is het wenselijk om de gezwellen van de alvleesklier in een vroeg stadium te behandelen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat NET van de alvleesklier gevoelig zijn voor radiotherapie. Daarom gaat de onderzoeksgroep een studie doen naar MRI-geleide bestraling. Met deze nieuwe techniek kan naar verwachting een operatie worden voorkomen

Event recording bij patienten met hartkloppingen en de rol van handzame ECG-apparatuur
Dr. W.A.M. Lucassen (Amsterdam UMC)
Het is moeilijk om achter de oorzaak van hartkloppingen te komen. Wanneer iemand met deze klachten bij de huisarts is, heeft hij of zij op dat moment vaak geen hartkloppingen. Samen met mensen uit de praktijk gaat de onderzoeksgroep na hoe groot het probleem is om een juiste diagnose te stellen. Daarnaast bekijkt het team de potentiële toegevoegde waarde van het gebruik van een smartwatch ten opzichte van een event recorder om bij mensen met deze klachten een hartfilmpje (ECG, electrocardiografische opname) te maken.

Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal om de doelmatigheid van pijninterventies te vergroten
Dr. L.N.L. Zonneveld (Amsterdam UMC)
In deze studie wordt onderzocht of de slaagkans van de medisch-technische pijnbehandelingen op de poliklinieken Pijngeneeskunde groter wordt als patiënten meer regie ervaren over hun pijn en de gevolgen van hun pijn. Om meer regie te ervaren hebben zij informatie nodig over wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Ook moeten zij weten wat ze zelf kunnen doen om beter met hun pijn en de gevolgen ervan om te gaan. Tijdens het onderzoek krijgen patiënten bij het eerste poliklinische consult informatie over wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Na het eerste consult krijgen zij verdere (digitale) informatie en psychologische handvatten voor zelfmanagement. Vervolgens wordt nagegaan of deze stappen tot succesvollere patiëntenzorg leiden en of dat tegen lagere kosten is. Als dit het geval is, dan wordt de aanpak beschikbaar gesteld aan alle non-profit poliklinieken Pijngeneeskunde.

Prehabilitatie voor patiënten met de ziekte van Crohn bij een darmsparende operatie
Prof. dr. L.P.S. Stassen (Maastricht UMC+)
Ongeveer 70% van de patiënten met de ziekte van Crohn ondergaat binnen 10 jaar na diagnose een of meer darmsparende operaties. Die gaan gepaard met complicaties na de operatie en ziekenhuisopnames.
Met een prehabilitatieprogramma voorafgaand aan de operatie, kan de conditie van patiënten verbeterd worden, waardoor herstel na de operatie sneller verloopt en de kans op complicaties wordt verminderd. Dit vereist een intensieve trainingsaanpak op individueel niveau. In deze studie wordt gekeken naar welke ziektefactoren en patiëntgebonden factoren van invloed zijn op herstel na de operatie. Op basis daarvan worden prehabilitatieprogramma’s ontwikkeld en onderzocht op klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Optimaliseren van de beeldvormende diagnostiek bij patienten met een verdenking op blindedarmontsteking
Prof. dr. C. Rosman (Radboudumc)
Patiënten die vermoedelijk een blindedarmontsteking hebben krijgen op de spoedeisende hulp een echo, CT scan en/of een MRI scan. Dit zorgt voor een hoog aantal correcte diagnoses, maar heeft ook nadelen zoals een lang verblijf op de spoedeisende hulp en hoge kosten. Door gebruik te maken van scores die het risico op een blindedarmontsteking vaststellen, kan bij een deel van de patiënten een blindedarmontsteking worden uitgesloten zonder een echo, CT- of MRI scan te doen. Dit leidt naar verwachting tot verminderd zorggebruik en kan tot 10 miljoen euro per jaar besparen zonder nadelige gevolgen voor patiënten.

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformities
E. Stortelder Arts (RadboudUMC)
Kinderen met vasculaire malformaties (misvorming van de bloedvaten) moeten vaak operaties ondergaan. Dat veroorzaakt pijn, angst en stress. Het team van Stortelder Arts wil een integrale benadering van de behandeling voor deze kinderen stimuleren, zodat behandelingen veiliger worden en pijn, angst- en stressreacties kunnen worden verminderd. Hierbij willen ze Virtual Reality (VR) inzetten. Zij betrekken patiënten, behandelaars en VR ontwikkelaars bij deze studie.

Effectiviteit van gastro-enterostomie bij patiënten met alvleesklierkanker
Dr. M.W.J. Stommel (Radboudumc)
Jaarlijks ondergaan meer dan 700 patiënten een operatie (de Whipple-procedure) om kankertumoren van het hoofd van de alvleesklier te verwijderen. Deze ingrijpende standaard procedure kent een hoog risico (40-60%) op complicaties na de operatie en sterfte (2-5%). Vertraagde maaglediging is een veel voorkomende complicatie en kan mogelijk effectief verminderd worden, door naast de standaard procedure een gastro-enterostomie uit te voeren. In deze bypassoperatie wordt er een verbinding gemaakt tussen de maag en de dunne darm, waardoor voedsel beter doorgaat voor vertering. In dit project wordt samengewerkt tussen verschillende ziekenhuizen met als doel om in een grootschalige studie de klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit van de gastro-enterostomie te onderzoeken.

Een breed gedragen visie voor optimaal gebruik van patient gerapporteerde symptomen bij longkanker
Dr. C.J.G. van den Hurk (Integraal Kankercentrum Nederland)
Om de longkankerzorg te verbeteren gaat het onderzoeksteam een breed gedragen visie ontwikkelen op het verzamelen en gebruiken  van symptoomdata. In samenwerking met de verschillende stakeholders zetten zij zich in voor duurzame inzet op patiënt gerapporteerde symptomen.

Monitoren en behandeladvies op afstand bij patienten met een hartritmestoornis: de TeleCheck-AF
H.J.G.M. Crijns (Maastricht UMC+)
Patënten met een hartritmestoornis kunnen op afstand gemonitord worden en behandeladvies krijgen met behulp van een app en de eigen smartphone (de TeleCheck-AF). Zo hoeven ze tijdens de corona-crisis niet naar het ziekenhuis te komen voor een ECG en kan de zorg toch blijven doorgaan. In een multidisciplinair samenwerkingsverband wordt een studie opgezet waarmee de kosteneffectiviteit van de TeleCheck-AF vergeleken zal worden met de reguliere zorg.

Kosteneffectiviteit van de intra medullaire heup schroef versus de dynamische heupschroef bij patienten met een gebroken heup
Dr. E.M.M. van Lieshout PhD (ErasmusMC)
Jaarlijks worden ca. 20.000 patiënten met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. De heup kan op verschillende manieren breken. De meest voorkomende zijn dijbeenhalsbreuk en breuken in de verdikking van de heupkom (petrochantere fracturen). Bij een petrochantere fractuur kan de behandeling bestaan uit het plaatsen van een dynamische heupschroef (DHS) of een intra medullaire heup schroef (IMHS). De DHS wordt tot op heden in de richtlijn aanbevolen, maar in de praktijk wordt de IMHS vaker gebruikt door chirurgen. Er is echter nog weinig bekend over welke behandeling op de langere termijn de beste resultaten oplevert. Met deze subsidie zal met een groep van experts een studie opgezet worden. Die studie zal de (kosten)effectiviteit van de twee behandelingen met elkaar vergelijken.

Beter gebruik van non-invasieve en invasieve ondersteuning bij kinderen met acuut (dreigend) respiratoir falen
Dr. M. Kneyber (UMCG)
Dit project is gericht op het verkrijgen van wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van invasieve (in het lichaam) en non-invasieve ondersteuning bij kinderen met acute (dreigende) ademhalingsproblemen die worden opgenomen op een kinderintensive care in Nederland. Het doel is om de beperkte capaciteit van de kinderintensive care in Nederland beter te benutten.

Op weg naar samenwerking in de ketenzorg voor patiënten met systemische sclerose: effectieve fysiotherapie op maat in de eerste lijn
S.I.E. Liem (LUMC)
Vanwege de zeldzaamheid van systemische sclerose (SSc), een zeer ernstige vorm van reuma, ontbreekt het ook bij reumatologisch geschoolde fysiotherapeuten vaak aan specifieke kennis over en ervaring met behandeling van SSc. Om wetenschappelijk Onderzoek over de beste behandeling van mensen met SSc mogelijk te maken, wordt in dit project een samenwerkingsverband opgezet tussen multidisciplinaire behandelaars in gespecialiseerde centra en eerstelijns fysiotherapeuten.

Doelmatigheid van Welzijn Op Recept
Dr. M.R. Crone (LUMC)
Bij Welzijn op Recept (WoR) verwijst de huisarts of eerstelijnszorgverlener, patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, door naar eenwelzijnscoach. Dit project richt zich op het tot stand brengen van een samenwerkingsverband dat op een systematische wijze de effecten en de doelmatigheid van WoR gaat onderzoeken.

Samen stap voor stap vermoeidheid te lijf
Dr. C. Bode (Universiteit Twente)
In Nederland worden per jaar meer dan 50.000 mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (NAH), Vermoeidheid is één van de meest beperkende symptomen, zeker voor de patiënten die rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Alleen als patiënten worden doorverwezen naar een revalidatiecentrum is er aandacht voor deze klachten. Dat betekent dat 90% geen hulp krijgt bij het verbeteren van de vitaliteit en het verminderen van vermoeidheidsklachten. Deze patiënten proberen hulp te vinden bij diverse hulpverleners en bij patiëntverengingen. In deze studie wordt onderzocht hoe er een netwerk van hulpverleners gevormd kan worden om deze klachten op een bewezen goede manier te kunnen behandelen.

Implementatie van nieuw behandelalgoritme voor hypothalame obesitas bij kinderen met een suprasellaire tumor
Dr. H.M. van Santen MD PhD (UMCU)
Kinderen die een suprasellaire tumor (een tumor in een bepaald hersengebied) overleven, ervaren vaak een grote vatbaarheid voor ziekten door schade aan de hypothalamus (deel van de hersenen dat het autonome zenuwstelsel reguleert). Om deze vatbaarheid te verminderen is er een nieuw behandelalgoritme ontworpen. Om de doelmatigheid van het algoritme te onderzoeken is intensievere samenwerking nodig van de betrokken medisch specialisten, diëtisten en inspanningsfysiologen. In dit project wordt een effectief en duurzaam samenwerking tussen deze behandelaars opgezet.

Effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies bij patiënten met terugkerende depressie
Dr. J. Lokkerbol (Trimbos Instituut)
Er zijn meerdere effectief bewezen behandelingen zonder gebruik van medicijnen beschikbaar voor de preventie van terugkerende depressie. De vraag is welke patiënten met een hoog risico op een terugval het meeste baat hebben bij een dergelijke behandeling naast de reguliere zorg, In deze studie gaan verschillende experts uit de geestelijke gezondheidszorg samenwerken, om een algoritme te ontwikkelen voor het beter in kaart brengen van patiënten met een hoog risicoprofiel. Het doel is om behandelingen zonder medicijnen naast de reguliere zorg, beter af te stemmen op patiëntgebonden niveau en de effectiviteit hiervan te vergroten.

Stimuleringssubsidie Doelmatigheidsonderzoek

Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) is sinds dit jaar een nieuwe subsidie beschikbaar, de stimuleringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met minimaal 3 relevante stakeholders. Deze samenwerking met o.a. patiënt, ervaringsdeskundige, methodoloog en zorgverlener moet leiden tot het indienen van een projectidee of aanvraag binnen het programma DO. De stimuleringssubsidie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is €10.000,00

]]>
news-6651 Thu, 10 Dec 2020 14:31:16 +0100 Top 10 kennisvragen zorgevaluatie binnen medisch specialistische zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/top-10-kennisvragen-zorgevaluatie-binnen-medisch-specialistische-zorg/ Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) selecteerde de top 10 kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Deze kennisvragen zijn opgesteld door de 10 partijen uit het Hoofdlijnen Akkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA). Met de beantwoording van deze 10 vragen leveren we een belangrijke bijdrage aan de bewezen beste zorg voor patiënten. Subsidieronde

De HLA-partijen die een kennisvraag uit de top 10 hebben ingediend worden/zijn uitgenodigd door het programma ZE&GG om onderzoeksteams samen te stellen die een subsidievoorstel kunnen indienen.
Als strategisch partner van het programma ZE&GG heeft ZonMw hiervoor een subsidieronde op uitnodiging opengesteld.

Meer informatie

 

]]>
news-6619 Thu, 03 Dec 2020 14:54:27 +0100 Nieuwe subsidie voor studie ter voorbereiding op doelmatigheidsonderzoek: de voorbereidende studies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidie-voor-studie-ter-voorbereiding-op-doelmatigheidsonderzoek-de-voorbereidende-studies/ Binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een nieuwe subsidie beschikbaar, de voorbereidende studies. Deze subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Voorbereidende studie

De voorbereidende studie moet leiden tot het indienen van een projectidee binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek of Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit onderzoek niet uitvoerbaar of relevant is. De volgende typen voorbereidende studies komen in aanmerking voor deze subsidieronde: pilotstudie, haalbaarheids-studie, systematische review, meta-analyse.

Subsidie

De subsidie voor de voorbereidende studie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 100.000,-. De oproepen staan open tot 9 februari 2021, 14.00 uur.

Meer informatie

]]>
news-6595 Tue, 01 Dec 2020 16:06:08 +0100 Sneller van zorgevaluatie naar richtlijn: hoe krijg je dat samen voor elkaar? https://publicaties.zonmw.nl/lustrum-zonmw-projectleidersbijeenkomst-zorgevaluaties/ Het implementeren van de resultaten uit zorgevaluatie-onderzoek duurt vaak lang en blijkt lastig. Tijdens de online lustrumbijeenkomst voor projectleiders van zorgevaluaties kwam modulair onderhoud van richtlijnen aan bod, iets wat flinke tijdwinst moet opleveren. Praktijkvoorbeelden lieten zien welke rol de wetenschappelijke verenigingen kunnen spelen in het sneller implementeren van onderzoeksresultaten. news-6592 Tue, 01 Dec 2020 13:54:09 +0100 George Beusmans Wetenschapsprijs 2020 https://www.kennisnetwerkcva.nl/news_cats/george-beusmanswetenschapsprijs-2020/ De Wetenschapsprijs is gewonnen door de ECO-Stroke trial. De poster scoorde het hoogst op de criteria klinische relevantie, wetenschappelijke aanpak en rapportcijfer. De ECO-Stroke trial is een doelmatigheidsonderzoek (project 843004122) naar het effect van een poliklinische screening en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct. news-6557 Tue, 24 Nov 2020 06:36:00 +0100 Subsidieoproep: implementatie van effectieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/ Veel bestaande effectieve interventies worden in de dagelijkse praktijk van verpleging en verzorging nog onvoldoende gebruikt. Daarom kunnen samenwerkingsverbanden van minstens een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties subsidie aanvragen voor de implementatie van effectieve interventies en de evaluatie van die implementatie. De deadline voor het indienen van projectideeën is 11 februari 2021 om 14.00 uur. news-6508 Wed, 18 Nov 2020 13:00:00 +0100 Parelprijs voor onderzoek naar levensreddende behandeling na openhartoperatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parelprijs-voor-onderzoek-naar-levensreddende-behandeling-na-openhartoperatie/ Wanneer de wond meteen vanaf het einde van een open hartoperatie wordt gespoeld met een warme zoutoplossing, is er veel minder ophoping van bloed en stolsels in de wond. Daardoor neemt bloedverlies duidelijk af met maar liefst 76%. Onderzoek

Dat toont door ZonMw gefinancierd onderzoek van dr. D.R. Koolbergen en zijn team aan. Cardio-chirurgen, intensivisten, anesthesisten en verpleegkundig personeel hebben gewerkt met hun experimentele spoelsysteem. Hun ervaringen, op basis van een uitgevoerd gebruikersonderzoek, worden gebruikt voor het automatiseren van het spoelsysteem.

Prijs

Onze algemeen directeur Véronique Timmerhuis reikte vandaag de Parel uit aan Koolbergen en zijn team voor dit innovatieve onderzoek.

]]>
news-6529 Tue, 17 Nov 2020 16:40:00 +0100 Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding? https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2020/November/wel-of-niet-opereren-bij-oudere-met-traumatische-hersenbloeding/ Wat is de beste behandeling als een oudere in het ziekenhuis belandt met een traumatische acute hersenbloeding? De samenwerkende neurochirurgen van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) in Leiden en Den Haag krijgen 1,6 miljoen euro vanuit het BeNeFIT-programma van ZonMw om samen met Belgische collega’s van het Universitair Ziekenhuis Leuven te bepalen wat het meest effectief is: vroeg opereren of initieel afwachten. news-6483 Tue, 10 Nov 2020 16:32:47 +0100 Studie gaat uitwijzen wie bij kniebandletsel baat heeft bij operatie… en wie beter op zijn plaats is bij de fysiotherapeut https://amazingerasmusmc.nl/actueel/studie-gaat-uitwijzen-wie-bij-kniebandletsel-baat-heeft-bij-operatie/ De afdeling Orthopedie en Sportgeneeskunde van het Erasmus MC gaat een studie doen naar de behandeling van letsel aan de voorste kruisband in de knie. In deze zogeheten ROTATE-studie zal men reeds in een vroeg stadium kunnen bepalen welke patiënten een operatieve reconstructie van de kruisband nodig hebben, en welke voldoende zijn gebaat bij behandeling door de fysiotherapeut. news-6482 Tue, 10 Nov 2020 14:20:16 +0100 Onderzoek naar effecten en kosten van paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-effecten-en-kosten-van-paramedische-herstelzorg-bij-covid-19-patienten/ Onder leiding van het Radboud UMC gaat een multidisciplinaire onderzoeksgroep onderzoeken wat de effecten en kosten van paramedische herstelzorg zijn voor mensen die herstellen van een COVID-19 infectie in Nederland. Deze zorg kan bestaan uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie. Hiervoor heeft ZonMw €800.000 subsidie beschikbaar gesteld. Het onderzoek richt zich op de fysieke, psychische en mentale uitkomsten na eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten in de herstelfase.  

Helpt paramedische herstelzorg de gezondheidstoestand te verbeteren?

De onderzoekers verwachten dat de gezondheidstoestand van patiënten met COVID-19 zal verbeteren na een paramedische behandeling, waardoor deze personen beter fysiek, psychisch en mentaal functioneren en weer mee kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast wordt onderzocht of er factoren zijn die de effectiviteit van de paramedische herstelzorg kunnen beïnvloeden. Verder geven de bevindingen patiënten en hun naasten als ook behandelaars en verwijzers inzicht wat zij kunnen verwachten van paramedische herstelzorg.

Over het onderzoek

In het onderzoek worden patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en een paramedicus bezoeken, over de tijd worden gevolgd. De onderzoekers bestuderen hiervoor in het verleden verzamelde gegevens van mensen die al eens een paramedische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daarnaast worden nieuwe patiënten gevolgd met behulp van vragenlijsten. Samen met professionals, patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers is daarvoor een specifieke vragenlijst ontwikkeld. Tevens gaan de onderzoekers patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers interviewen over hun ervaringen ten aanzien van paramedische zorg.

Vergoeding van paramedische herstelzorg

Sinds 18 juli 2020 wordt paramedische zorg voor patiënten met COVID-19 tijdelijk vergoed via de basisverzekering. Dit gebeurt via een voorwaardelijke toelating, omdat er nog geen bewijs is dat paramedische gezondheidszorg bij patiënten met COVID-19 effectief is.

Meer informatie

]]>
news-6470 Tue, 10 Nov 2020 08:00:00 +0100 Onderzoeksresultaten sneller toepassen in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksresultaten-sneller-toepassen-in-de-praktijk/ Door lopend onderzoek zoveel mogelijk te koppelen aan de bijbehorende medisch-specialistische richtlijnen, kan nieuwe kennis sneller in een richtlijn worden opgenomen en eerder worden toegepast in de praktijk. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en ZonMw werken daarin sinds 2014 intensief samen. Eerder was er al een koppeling gemaakt tussen de onderzoeken uit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek en de richtlijnen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. Nu wordt ook inzichtelijk gemaakt welke onderzoeksresultaten daadwerkelijk zijn opgenomen in een richtlijn.

Dankzij deze koppeling kunnen de richtlijnen gemakkelijker door de wetenschappelijke verenigingen onderhouden worden. Bij nieuw wetenschappelijk bewijs hoeft een richtlijn niet steeds volledig herzien te worden, maar alleen die modules die aanpassing behoeven. Met dit modulair onderhoud wordt een flinke tijdswinst behaald. Ook kennisagenda’s van de wetenschappelijke verenigingen spelen een belangrijke rol bij richtlijnonderhoud. In deze agenda’s beschrijven en prioriteren de wetenschappelijke verenigingen hun meest dringende kennislacunes. De verbinding van kennisagenda’s, onderzoeksprogrammering en richtlijnenonderhoud zorgt ervoor dat toepassing van kennis uit doelmatigheidsonderzoek in de zorgpraktijk wordt gestimuleerd.

Symposium Zorgevaluatie

De koppeling tussen onderzoek en richtlijnen komt op 13 november ook aan bod tijdens één van de workshops van het symposium Zorgevaluatie. Aanmelden is nog mogelijk. Meer informatie over het programma.

De overzichten

]]>
news-6395 Thu, 22 Oct 2020 15:04:46 +0200 Programma TopZorg: resultaten uit een geslaagd experiment https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-topzorg-resultaten-uit-een-geslaagd-experiment/ Het programma TopZorg is bijna afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd. Voor een periode van 4 jaar is de combinatie van topspecialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gesubsidieerd in 3 niet-academische ziekenhuizen. Een mooi moment om een aantal projectresultaten uit te lichten. Resultaten

In verschillende blogs blikken projectleiders terug op de resultaten waar ze het meest trots op zijn. Ze delen wat goed en minder goed verliep en laten zien wat de toegevoegde waarde van het project is geweest voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Vervolg TopZorg

Een programmabrede evaluatie heeft de maatschappelijke meerwaarde van het programma TopZorg aangetoond en er toe bijgedragen dat het programma wordt voortgezet. Dit vervolg is het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Het programma TZO richt zich op het continueren en verbeteren van topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Hierbij is expliciet aandacht voor de bekostigingsproblematiek en de structurele borging van de topspecialistische functies.

Meer informatie

]]>
news-6380 Thu, 22 Oct 2020 14:57:00 +0200 Subsidieoproep uitkomstgericht organiseren en betalen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitkomstgericht-organiseren-en-betalen-binnen-de-medisch-specialistische-zorg/ Voor de best passende zorg hebben de patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Daarom kunnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra nu subsidie aanvragen voor het experimenteren met meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 1 december 2020 om 14.00 uur. news-6348 Tue, 13 Oct 2020 13:28:28 +0200 Nieuwe subsidieoproep BeNeFIT https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-benefit/ ZonMw stelt voor de tweede keer een subsidieoproep open samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro. De deadline voor het indienen van een projectidee is 14 januari 2021 om 14.00 uur. > Bekijk hier de subsidieoproep

Vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies

De BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen.

Betere patiëntenzorg

De doelmatigheid van bestaande interventies in de gezondheidszorg wordt nog onvoldoende in klinische studies vergeleken (bv. vergelijking tussen medicatie en operatie, of tussen wel en niet opereren). Bovendien is veel onderzoek niet praktijkgericht, waardoor de resultaten niet onmiddellijk bruikbaar zijn in de dagelijkse medische praktijk. Vergelijkende, praktijkgerichte studies dragen bij tot een betere patiëntenzorg en een efficiënter gebruik van publieke middelen.

Van elkaar leren en elkaar versterken

ZonMw en KCE Trials bundelden 3 jaar geleden de krachten onder de benaming ‘BeNeFIT’. Vele vragen zijn immers relevant voor de gezondheidszorg in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd en kunnen onderzoekers en de financierende overheidsorganisaties elkaar versterken en van elkaar leren.

In de eerste subsidieronde werden vijf projecten gehonoreerd.

]]>
news-6299 Tue, 06 Oct 2020 11:20:08 +0200 Subsidie voor de-implementatie in de wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-implementatie-onnodige-zorghandelingen-in-de-wijkverpleging/ Onderzoeksorganisaties of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die ervaring hebben met de-implementatie van zorghandelingen, kunnen nu subsidie aanvragen voor het toepassen, evalueren en aanpassen van bestaande de-implementatie methodieken. Ervaring in de praktijk van verpleging en verzorging én kennis van de wijkverpleging is een voorwaarde. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 15 december 2020 (14.00 uur). news-6267 Thu, 01 Oct 2020 15:45:34 +0200 Ruim 750.000 euro van ZonMw ZE&GG voor Follow-up AIS https://www.orthopeden.org/nieuws/ruim-750-000-euro-van-zonmw-ze-gg-voor-follow-up-ais De vraag uit de NOV-onderzoeksagenda naar de follow-up van scoliose-patiënten wordt uitgewerkt met behulp van subsidie uit het ZE&GG programma (project 10330022010004). Het doel van deze studie is om bij patiënten met AIS de (kosten-)effectiviteit van verminderde radiologische controle te evalueren. Er bestaan grote verschillen tussen Nederlandse scoliosecentra en frequente röntgencontrole lijkt samen te hangen met verhoogd risico op kanker. news-6227 Thu, 24 Sep 2020 12:47:45 +0200 € 30 miljoen subsidie voor UMCG-onderzoek naar veelbelovende kankerbehandeling https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/09/24/car-t-cellen-veelbelovende-zorg Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontvangt subsidie van Zorginstituut Nederland en ZonMw voor onderzoek naar de werking van ‘in huis’ geproduceerde CAR T-cellen. Deze innovatieve immuuntherapie kan levensreddend zijn voor uitbehandelde kankerpatiënten met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. De behandeling lijkt ook kansrijk voor patiënten met andere vormen van kanker, bij wie reguliere behandelingen niet werken. news-6201 Fri, 18 Sep 2020 08:11:56 +0200 Overzicht subsidies doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/overzicht-subsidies-doelmatigheidsonderzoek/ Wilt u subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek? In dit overzicht vindt u de subsidiemogelijkheden in de komende periode. Tijdpad
Subsidieronde  Programma  Planning
Voorbereidende studies  DO en GGH Oproeptekst online: eind november 2020
Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: 26 januari 2021
Open rondes:
Onderzoek naar
effectiviteit en kosten
 DO en GGH Oproeptekst online: voorjaar 2021
Deadline indienen projectideeën: medio september 2021
Second call  BeNeFIT Oproeptekst online: medio oktober 2020
Deadline indienen projectideeën: medio januari 2021
1e ronde 2021  Veelbelovende 
 zorg
Openstelling indienen projectideeën: medio februari 2021
Deadline indienen projectideeën: medio april 2021
Gerichte ronde  ZE&GG Oproeptekst online: begin december 2020
Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: begin mei 2021

Meer informatie

]]>
news-6146 Tue, 08 Sep 2020 15:19:35 +0200 Jaarplan programma ZE&GG https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/jaarplan-zegg-verder-op-weg-naar-structurele-inbedding-van-zorgevaluatie-en-gepast-gebruik/ Het programma ZE&GG heeft zijn Jaarplan 2020 – 2021 gepubliceerd. ZonMw is strategisch partner en voert in samenwerking met het programma ZE&GG de subsidierondes uit voor het evaluatieonderzoek. Tevens brengt ZonMw haar expertise in bij andere acties van het programma ZE&GG. news-6090 Mon, 31 Aug 2020 08:47:45 +0200 Open Access: meer impact van onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/open-access-meer-impact-van-onderzoek/ Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Tijdens de coronapandemie is meer dan ooit gebleken dat dit belangrijk is. Artsen en patiënten bijvoorbeeld zoeken naar informatie over de behandeling van COVID-19. Om de impact van kennis te verder vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access. Wat verandert er? Beter onderzoek en meer impact door Open Access

Het snel en toegankelijk delen van publicaties en data (Open Access) helpt de wetenschap, de gezondheidszorg en het onderwijs vooruit. Artsen, patiënten, beleidsmakers en praktijkprofessionals kunnen meteen gebruik maken van de meest recente inzichten en data. De kwaliteit van onderzoek en data verbetert omdat collega’s meteen mee kunnen kijken en experimenten kunnen reproduceren in hun eigen lab. En onderzoekers kunnen beter samenwerken, nationaal en internationaal. Het wordt ook eerder duidelijk wat wel en niet werkt zodat onderzoek bijgesteld of gestopt kan worden. Het is grotendeels aan Open Access publicaties te danken geweest dat snel aangetoond kon worden dat de werking en veiligheid van chloroquine en hydroxychloroquine als behandeling voor COVID-19-patiënten onvoldoende is. Jeroen Geurts, voorzitter van het bestuur van ZonMw: “De coronapandemie heeft extra scherp gemaakt waarom Open Access publiceren van belang is”.

Implementatie van Plan S

Al sinds 2013 verplicht ZonMw onderzoekers om alle publicaties die voortkomen uit onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is, Open Access beschikbaar te stellen. Uit een onderzoek van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) blijkt dat dit in 2018 al lukte voor 60% van de publicaties. ZonMw wil deze stijgende lijn sterker doorzetten. Medio 2019 heeft ZonMw zich achter Plan S voor Open Access geschaard. Dit plan is opgesteld door cOAlition S, een samenwerkingsverband van internationale subsidieverstrekkers, met als doel om 100% Open Access te bereiken. ZonMw gaat, net als NWO, dit jaar de richtlijnen van Plan S implementeren.

Direct 100% Open Access vanaf 1 januari 2021

De principes van Plan S gelden voor alle subsidieoproepen die ZonMw publiceert vanaf 1 januari 2021. In vergelijking met 2020 scherpt ZonMw de richtlijnen dus verder aan. In de praktijk komt het er onder andere op neer dat er gratis toegang is tot de publicaties en er geen embargotermijn is tussen de datum van publicatie in een tijdschrift en de vrije toegankelijkheid van de publicatie online. Ook wordt publiceren mogelijk onder een open Creative Commons licentie waardoor resultaten verspreid/hergebruikt kunnen worden en wordt gericht op het behoud van auteursrechten door auteurs of hun instituten.

Drempels op de weg

Veel onderzoekers publiceren al Open Access maar nog niet in alle gevallen en ook niet altijd ‘direct’. De implementatie van Plan S zal dus voor onderzoekers van ZonMw-projecten kansen bieden maar ook drempels opwerpen. Onderzoekers lopen er onder andere tegenaan dat er voor Open Access publiceren soms hoge bedragen betaald moet worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt, onder meer door landelijke afspraken van universiteiten met uitgevers. Ook ZonMw kijkt naar mogelijkheden om hier oplossingen voor te vinden. Rob Diemel, ZonMw coördinator Open Science: ”ZonMw wil Open Access stimuleren via meerdere routes, waarbij projectleiders zelf een keuze kunnen maken. Zo kunnen aanvragers in nieuwe rondes vanaf 2021 in hun projectbegroting budget opnemen voor publicatie via de zogeheten volledig gouden route (direct gratis en voor iedereen toegankelijke publicatie). Ook faciliteren we de groene route door onderzoekers toegang te bieden tot een wereldwijd veelgebruikt repository. Dit leidt tot snellere verspreiding van onderzoeksresultaten en biedt de onderzoekers meer zichtbaarheid.”

Open Access om kennis in de maatschappij te benutten

Ondanks dat de transitie van publiceren achter betaalmuren naar Open Access een lastig proces is, ziet Jeroen Geurts ook dat onderzoekers Open Access steeds meer omarmen: “Onderzoekers voelen natuurlijk ook de noodzaak om hun bevindingen maatschappelijk te laten benutten. Je ziet bij de COVID-19 onderzoeksprogramma’s dat er heel veel expertise is in Nederland om de negatieve effecten, medisch en niet-medisch, van COVID-19 tegen te gaan. Snelle toegang tot elkaars onderzoek en daar gebruik van kunnen maken, is voor onderzoekers, zeker wanneer ze werken in een race tegen de klok, van levensbelang.”

Erkennen en waarderen

Open Access vraagt ook om een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Het is belangrijk dat onderzoekers worden gewaardeerd om de kwaliteit van hun onderzoek en het belang ervan voor wetenschap en/of maatschappij, en niet om omstreden indicatoren zoals de journal impact factor en H-index. Daarom worden de principes van DORA (Declaration on Research Assessment) vanaf 2021 toegepast in de beoordeling en selectie van ZonMw-subsidieaanvragen. Dat moet leiden tot een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers.

Verplichten maar ook informeren en faciliteren

In de loop van 2020 zal ZonMw vooral bezig zijn om de richtlijnen van Plan S te implementeren en onderzoekers en projectteams te informeren en adviseren over het Open Access publiceren van hun onderzoek. Ook zal het ZonMw Open Access-team deze implementatie faciliteren door de richtlijnen in de processen op te nemen en de ZonMw-medewerkers goed voor te bereiden op deze veranderingen, zodat zij aanvragers kunnen helpen. Op de ZonMw-website is alle informatie te vinden en uiteraard kan iedereen die vragen heeft, terecht bij de medewerkers van het Open Access-team.

Meer informatie

]]>
news-6089 Sat, 29 Aug 2020 09:51:45 +0200 Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden – en vijf andere opmerkelijke coronastudies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-hardloopwedstrijden-coronaproof-worden-en-vijf-andere-opmerkelijke-coronastudies/ In de Volkskrant verscheen vandaag een artikel waarin 6 van onze projecten over corona worden uitgelicht. Wij delen hier de links naar project- en programmapagina's voor meer achtergrondinformatie. In het artikel van de Volkskrant Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden – en vijf andere opmerkelijke coronastudies worden de voortgang en resultaten van 6 ZonMw-projecten over het coronavirus (COVID-19) besproken.

Hieronder vindt u per project dat wordt besproken de vindplaats op onze website.

Projecten

Meer informatie

]]>
news-6069 Wed, 26 Aug 2020 09:00:00 +0200 Maatschappelijke effecten COVID-19 onder de loep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maatschappelijke-effecten-covid-19-onder-de-loep/ Binnenkort starten in ieder geval 20 nieuwe onderzoeksprojecten om antwoord te krijgen op de vraag wat het effect is van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij. Van 11 andere projecten zijn aanvullende administratieve stappen nodig voordat een besluit kan worden genomen over definitieve honorering. De onderzoeken richten zich op de impact van de genomen maatregelen, op de veerkracht van de samenleving en op de economische gevolgen voor de samenleving. Door de snelle start en de korte looptijd van de projecten kunnen deze onderzoeken op korte termijn relevante kennis opleveren. Effectiviteit en impact van maatregelen

De projecten die binnen dit thema starten, kijken naar de effectiviteit en impact van de genomen maatregelen en strategieën in reactie op de coronacrisis. Van onderzoek naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers tot onderzoek naar het effect van de genomen maatregelen op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak. Of van onderzoek naar de lessen die we uit de maatregelen van andere Europese landen kunnen halen tot onderzoek naar voorkeuren voor het uitrollen van COVID-apps in Nederland.

Menselijke veerkracht in de samenleving

Binnen dit thema richt onderzoek zich voornamelijk op groepen die tijdens de coronacrisis op sociaal en maatschappelijk gebied meer dan anderen geraakt worden door de gevolgen van de genomen maatregelen. Zo wordt onderzoek gedaan naar onderwijsachterstand bij kansarme (basisschool)leerlingen en wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe kwetsbare groepen die zijn ontstaan (zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren). Maar ook wordt er gekeken naar de mentale en fysieke langetermijneffecten van oud-COVID-19-patiënten en zorgmedewerkers.

Gevolgen en oplossingen voor economie

Onderzoek naar de economische veerkracht richt zich op de doorwerking van de crisis in verschillende sectoren van de economie, arbeidsmarkteffecten en steunmaatregelen. Een onderzoek richt zich bijvoorbeeld op het versterken van regionaal-economische structuur, met als doel op lange termijn de nationale economische weerbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op banken en de financiële stabiliteit in Europa.

COVID-19 Programma

Meer informatie over de gestarte projecten vindt u binnenkort op de website van ZonMw. Deze onderzoeken starten in het kader van een groot actie- en onderzoeksprogramma dat ZonMw in samenwerking met NWO in mei heeft opgezet rondom het nieuwe coronavirus. Projecten die onderzoek doen naar diagnostiek, behandeling en preventie van het coronavirus startten vorige maand. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar in welke mate en op welke wijze sectoren in regio’s geraakt worden door de coronacrisis en wat de verschillen verklaart in weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s.

Meer informatie

]]>