ZonMw tijdlijn Doelmatigheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Doelmatigheidsonderzoek nl-nl Wed, 12 May 2021 12:39:26 +0200 Wed, 12 May 2021 12:39:26 +0200 TYPO3 news-7258 Tue, 11 May 2021 12:45:00 +0200 Informatiebijeenkomst subsidie DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-subsidie-doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2023/ In de Open Ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek kunt u subsidie aanvragen voor financiering van onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Wilt u weten wat we beogen met doelmatigheidsonderzoek en hoe u subsidie kunt aanvragen? Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst op 17 juni over de subsidieoproep Open Ronde 2023. news-7252 Tue, 11 May 2021 08:24:58 +0200 Factsheet Voorbeelden en effecten zorgevaluatie https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/factsheet-voorbeelden-en-effecten-zorgevaluatie De Federatie Medisch Specialisten heeft een factsheet gemaakt met voorbeelden en effecten van zorgevaluatie. Met zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) verzamelen medisch specialisten continu nieuwe kennis over welke zorg voor welke patiënt effectief is. De voorbeelden in de factsheet beschrijven de kwaliteitseffecten en de kostenbesparingen door zorgevaluatie. news-7202 Mon, 10 May 2021 13:55:00 +0200 Analyse van zorgevaluaties om opstart en inclusie te helpen verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/analyse-van-zorgevaluaties-om-opstart-en-inclusie-te-helpen-verbeteren/ Het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek, onderzoek dat inzicht biedt in welke bestaande zorg het beste resultaat geeft tegen welke kosten, kan beter. Daar zijn alle partijen in het veld voor de medische specialistische zorg, verenigd in het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) het over eens. Het programma ZE&GG heeft als doel gesteld dat binnen 5 jaar iedere zorgevaluatie in Nederland binnen 3 maanden na de start kan includeren in alle deelnemende centra en dat 90% van de onderzoeken binnen de geplande tijd is afgerond. Hiertoe zijn verbeteracties ingezet en interventies aangekondigd. Om het effect van deze acties te kunnen evalueren en meten heeft ZonMw als strategisch partner van het programma ZE&GG een kwantitatieve analyse uitgevoerd.
ZonMw heeft ook een kwalitatieve analyse gemaakt. Die inventariseert hoeveel lopende en afgeronde zorgevaluaties te maken hebben gehad met problemen tijdens de inclusie- en/of opstartfase. ZonMw financiert al jarenlang doelmatigheidsonderzoek en beschikt daardoor over de juiste gegevens om deze analyses te kunnen doen.

Kwantitatieve analyse: op tijd startklaar, maar opstart- en inclusiefase langer dan gepland

Met behulp van dossieronderzoek zijn voor 146 doelmatigheidsstudies die tussen 2014 en 2020 zijn gestart relevante gegevens in kaart gebracht. Daarin is er o.a. gekeken naar de geplande en daadwerkelijke datum van goedkeuring van de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) bij de opstartfase en naar het verschil tussen de planning en realisatie van de inclusie van patiënten. De meeste studies starten zoals gepland: 61% van de studies is volgens planning startklaar en 35% van de studies begint volgens planning met includeren. Een beperkt aantal studies (7%) heeft te maken
met meer dan 6 maanden vertraging in de opstartfase. Daarnaast toont de kwantitatieve analyse aan dat 23% van de studies de inclusiefase volgens planning afrondt en 56% van de studies meer dan 6 maanden vertraging oploopt bij de afronding van de inclusiefase.

Kwalitatieve analyse: belemmeringen en problematiek bij de uitvoering van DoelmatigheidsOnderzoek

Voor de kwalitatieve analyse zijn 30 voortgangsrapportages van de lopende zorgevaluaties bekeken. Ook zijn projectleiders bevraagd over de voortgang van hun onderzoek. Aanvullend zijn er gesprekken geweest met programmamanagers bij ZonMw en andere stakeholders.
De gesignaleerde knelpunten zijn grofweg te verdelen in twee categorieën. Enerzijds zijn er opstartproblemen, die zich eenmalig voordoen. Deze opstartproblemen komen bij de studies veelvuldig voor. Echter wanneer opstartproblemen eenmaal overwonnen zijn, keren ze niet meer terug. Het gaat daarbij onder meer om het verkrijgen van METC-verklaringen, de complexe dynamiek rondom het opzetten van een multicenter studie; wijzigingen in wet- en regelgeving. Anderzijds is er sprake van problemen bij het includeren van patiënten. Die is doorgaans chronischer van aard en de problemen zijn vaak hardnekkig, moeilijker op te lossen en leiden ertoe dat een studie vertraagt en steeds meer uitloopt. Inclusieproblematiek wordt onder andere veroorzaakt door dat er te weinig tijd is op een drukke poli of omdat er concurrerende studies lopen.

Aanbevelingen

De analyses laten zien dat veel studies vertraging oplopen en de redenen voor vertraging divers en ook vaker complex zijn. Oplossingen om vertragingen te voorkomen zijn deels al ondervangen in nieuwe initiatieven van ZonMw en het Programma ZE&GG. Lopende initiatieven zijn onder andere gericht op het opzetten van een online inclusiemonitor waarin op detailniveau het verloop van zorgevaluaties in de diverse ziekenhuizen en zelfstandige klinieken gevolgd kan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een Veldnorm Zorgevaluatie die het verloop van procedures in de toetsing en tussentijdse monitoring eenvoudiger, korter en eenduidiger maakt. Om de kwaliteit van het doelmatigheidsonderzoek te verbeteren en de studies te versnellen, zijn er in het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026 twee nieuwe subsidievormen. Er is een stimuleringssubsidie voor samenwerking en methodologische ondersteuning. Ook is er financiering voor voorbereidende studies, waarmee systematische reviews, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden.

Rapportage

Rapport verloop opstart-en inclusiefase DoelmatigheidsOnderzoek

Meer informatie

]]>
news-7230 Mon, 03 May 2021 15:18:16 +0200 Implementatie special van Kwaliteit in Zorg (KiZ) verschenen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatie-special-van-kwaliteit-in-zorg-kiz-verschenen/ De nieuwste special van Kwaliteit in Zorg (KiZ) staat in het teken van implementatie en biedt een vooruitblik op het European Implementation Event 2021. Effectieve interventies vinden vaak niet vanzelf hun weg naar de zorgpraktijk. We weten inmiddels dat actieve implementatie met kennis van zaken nodig is om praktijkverbetering tot stand te brengen of te versnellen. Implementatie zelf is een vakgebied geworden met een groeiende kennisbasis. En met steeds meer in implementatie gespecialiseerde professionals. 

Sneak preview

Vandaag is er een speciaal nummer van het blad Kwaliteit in Zorg (KiZ) verschenen dat geheel in het teken staat van implementatie. Het nummer is een sneak preview van het European Implementation Event op 27 en 28 mei 2021. De EIE2021 biedt een rijk en veelzijdig programma waarin implementatieonderzoek en praktijkervaringen uit meerdere landen, sectoren, omgeving en disciplines aan bod komen. Maar liefst drie keynote speakers waaronder Dr. Erik Gerritsen en professor Jet Bussemaker geven inzicht in de ontwikkelingen rondom implementatie.

Verder bevat het blad een artikel over het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) en een artikel over jonge implementatieprofessionals (early career) en hun situatie en behoeften. Ook schrijft KiZ-lid Barbara van der Linden in haar blog over de sessies waar zij naar uit kijkt tijdens de EIE. Tenslotte is er ook een artikel opgenomen over het Zorg Evaluatie en Gepast Gebruik programma in Nederland. De organisatoren vertellen hoe dit belangrijk, op implementatie gerichte, programma is opgezet. Interessant voor iedereen die Implementatie een warm hart toedraagt.

Meer informatie, lezen en inschrijven

]]>
news-7158 Mon, 19 Apr 2021 08:43:00 +0200 Coronaonderzoek: een jaar wetenschappelijke topsport in feiten en cijfers https://covid19.zonmw.nl Vandaag lanceert ZonMw een themawebsite over haar werk in de coronacrisis. Bestuursvoorzitter Jeroen Geurts en directeur Véronique Timmerhuis vertellen over een jaar wetenschappelijke topsport. De website bevat ook feiten en cijfers en drie cases van projectleiders van ons COVID-19 programma. news-7147 Fri, 16 Apr 2021 16:32:00 +0200 Gezonde en groene leefomgeving is nodig voor een vitale samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezonde-en-groene-leefomgeving-is-nodig-voor-een-vitale-samenleving/ Een gezonde groene leefomgeving bevordert en beschermt het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van mensen. Samen met het RIVM bereiden we een programma voor. Zodat beleidsmakers met kennis, data, infrastructuur en praktische instrumenten, gezondheid meer integraal mee kunnen nemen in hun beleid rond de fysieke leefomgeving. Verbinding en samenwerking

De opdracht om het programma ‘Gezonde Groene Leefomgeving’ voor te bereiden, komt van de ministeries van VWS en LNV. Deze ministeries willen dat gezondheidsvraagstukken vanuit een breed perspectief worden aangepakt, waarbij de verschillende domeinen worden overstegen. Daarom is verbinding met en samenwerking tussen verschillende beleidssectoren en maatschappelijke actoren nodig.

Samen met landelijke en lokale belanghebbenden

Dit programma is een belangrijke impuls, want een gezonde en groene leefomgeving bevordert en beschermt de volksgezondheid. Bij de voorbereiding voor dit programma betrekken we landelijke en lokale belanghebbenden. Het resultaat dat we beogen, is kennis, data, infrastructuur en praktische instrumenten. Hiermee kunnen op landelijk, regionaal en lokaal niveau keuzes worden gemaakt om gezondheid meer integraal en volwaardig mee te nemen in het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde en groene leefomgeving is belangrijk voor een vitale samenleving. Groen omdat een gezonde en leefbare omgeving niet bestaat zonder natuur. Het is de basis van ons voortbestaan en de economie. Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Programma Gezonde Groene Leefomgeving

De ministeries van VWS en LNV stellen vandaag in een Tweede Kamerbrief dit overkoepelende programma voor. Het geeft uitvoering aan de beleidsambities in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) en in de uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De beide ministeries hebben RIVM en ons gevraagd dit programma als volgt voor te bereiden en uit te voeren aan de hand van 3 randvoorwaarden:

 • creëren van een stevige kennisbasis en kennisinfrastructuur
 • stimuleren van de ontwikkeling en gebruik van passende (beleids-) instrumenten
 • evaluatie en monitoring

We bouwen voort op eerdere resultaten. We hebben al veel kennis laten ontwikkelen in andere programma’s zoals ‘Maak ruimte voor gezondheid’. Ook loopt er door ons geïnitieerd en gefinancierd onderzoek naar microplastics en naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering.

Omgevingswet

De Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt, geeft bestuurders en beleidsmakers meer ruimte om een gezonde groene leefomgeving te ontwikkelen. De wet is erop gericht om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. De fysieke leefomgeving moet zodanig beheerd, gebruikt en ontwikkeld worden dat alle maatschappelijke functies ook op de lange termijn duurzaam vervuld kunnen worden.

ZonMw en RIVM

We willen in samenwerking met RIVM dit maatschappelijke vraagstuk agenderen en met kennis ervoor zorgen dat de leefomgeving positief kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Hoe? Door gezond gedrag te bevorderen. Denk hierbij aan bewegen, voeding, met aandacht voor gezondheidsverschillen. En door te beschermen tegen risico’s. Voorbeelden hiervan zijn klimaateffecten, zoönosen en milieu. Samen laten we kennis ontwikkelen en toepassen gericht op de gezonde leefomgeving. Zo spelen we in op maatschappelijke vragen van zowel beleidsmakers, wetenschappers, praktijkprofessionals en inwoners over gezondheidseffecten van hun leefomgeving.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-7141 Tue, 13 Apr 2021 08:46:00 +0200 Informatiebijeenkomst nieuwe subsidierondes GGH https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-subsidierondes-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis/ We willen ervoor zorgen dat de hulpmiddelengebruiker de best passende zorg in de thuissituatie krijgt. Daarvoor is onafhankelijke kennis over de doelmatigheid van deze zorg nodig. ZonMw wil deze kennis o.a. vergroten via Academische Werkplaatsen en Fellowships. Op 8 juni 2021 organiseren wij een online informatiebijeenkomst over deze nieuwe subsidierondes van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH). news-7085 Mon, 12 Apr 2021 05:45:00 +0200 Effectieve methode om draaiduizeligheid te verminderen https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/onderzoek-naar-draaiduizeligheid/ Om draaiduizeligheid bij vijftigplussers te verminderen, is het nodig de klacht actief op te zoeken door bepaalde oefeningen te doen. Deze behandeling kan veilig en kosteneffectief online worden aangeboden. Huisarts en onderzoeker Vincent van Vugt vertelt wat daar voor nodig is. Zoals het toegankelijk maken van de online behandeling, maar ook het opnemen van (draai)duizeligheid in de opleiding. news-7130 Fri, 09 Apr 2021 15:04:58 +0200 Samenwerking in de Kwaliteitscyclus https://publicaties.zonmw.nl/samenwerking-in-de-kwaliteitscyclus/ Om de kwaliteitscyclus van ‘kennisvraag – onderzoek – richtlijn’ verder te verbeteren is goede samenwerking noodzakelijk. Medewerkers van de ZonMw programma’s Doelmatigheids-Onderzoek (DO) en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut maakten nader kennis met elkaar en deelden kennis die bruikbaar is voor een vruchtbare samenwerking nu en in de toekomst. news-7105 Wed, 31 Mar 2021 17:00:00 +0200 Miljoenensteun voor veelbelovende zorg ziekenhuizen https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/03/30/miljoenensteun-voor-veelbelovende-zorg-ziekenhuizen 5 onderzoeken naar veelbelovende zorg in Nederlandse ziekenhuizen ontvangen samen ruim € 15,5 miljoen subsidie van Zorginstituut Nederland en ZonMw. Behalve onderzoekskosten, wordt de zorg betaald voor patiënten die aan de studies meedoen. De Subsidieregeling veelbelovende zorg verbetert de toegang tot veelbelovende zorg voor patiënten, met als einddoel vergoeding via de basisverzekering. news-7060 Thu, 18 Mar 2021 13:05:25 +0100 Onderzoek naar oefentherapie https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/ONDERZOEKEN_VT_pdf_Reumagazine.pdf Bewegen is belangrijk, ook voor mensen met reuma die te maken hebben met grote beperkingen in hun dagelijks leven. Door die beperkingen zijn zelfs eenvoudige activiteiten zoals jezelf verzorgen, opstaan uit een stoel of buiten een stukje lopen moeilijk. In twee grote wetenschappelijke doelmatigheidsstudies wordt nu onderzocht of langdurige oefentherapie een positief effect heeft op het functioneren in het dagelijks leven. news-7042 Fri, 12 Mar 2021 15:29:47 +0100 Prijs van duurzame Zorgprofessional 2020 voor uitvinder van herbruikbaar blaaskatheter https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/prijs-van-duurzame-zorgprofessional-2020-voor-uitvinder-van-herbruikbaar-blaaskatheter/ Bertil Blok, uroloog van het Erasmus MC, introduceerde een herbruikbaar blaaskatheter dat afval en kosten bespaart. Ook is het katheter veilig en effectief. Zijn innovatie heeft de publieksprijs gewonnen voor het beste idee of initiatief voor duurzame zorg. Deze prijs is uitgereikt door het ministerie van VWS. Bloks innovatie van de herbruikbare katheter moet zorgen voor een vermindering van tientallen miljoenen kilo’s medisch plastic per jaar. Daarnaast levert het een kostenbesparing van minstens 500 miljoen euro. Het ministerie van VWS reikt elk jaar in oktober deze prijs uit aan zorgprofessionals die het beste idee of initiatief hebben om de zorg duurzamer te maken.

Afval

Wereldwijd zijn er ongeveer 50 miljoen mensen afhankelijk van wegwerpkatheters om hun blaas goed te kunnen legen. Patiënten krijgen deze wegwerpkatheters thuis die ze 4 tot 6 keer per dag moeten vervangen, wat veel afval oplevert. In Nederland gebruiken 45.000 patiënten met blaasproblemen jaarlijks voor 75 miljoen euro aan wegwerpkatheters, een verzesvoudiging in 20 jaar tijd. In 2018 leverde dat 1,2 miljoen kilo plastic afval op.

Duurzamer en goedkoper

Gezien de grote hoeveelheid afval en de enorme kosten vond Bertil Blok dat het duurzamer en goedkoper moest. Samen met arts-onderzoekers Tess van Doorn en Sophie Berendsen introduceerde hij de herbruikbare katheter. Gezamenlijk hebben ze gezorgd voor goedkeuring voor het gebruik van herbruikbare katheters in Europa. Ze ontvingen van het Erasmus MC en van ons een startsubsidie voor een trial onderzoek onder 500 mensen. Tijdens de trial worden patiënten 1 jaar gevolgd om te zien of de herbruikbare katheter veilig en effectief is. Invoering van herbruikbare katheters zou alleen in Europa al een vermindering van tientallen miljoenen kilo’s plastic en een jaarlijkse kostenbesparing van minstens 500 miljoen euro opleveren. De herbruikbare katheter is voor mensen in landen met lage inkomens (LMIC's) een optimale en veilige manier om de blaas te legen.

ZonMw en duurzame zorg

In 2018 was dit het eerste onderzoeksproject over duurzame zorg dat we financierden. Het onderzoeksproject heeft subsidie gekregen in het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Dit programma stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie betreft zowel hulpmiddelenzorg die vergoed wordt via de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De hulpmiddelengebruiker staat centraal in het onderzoek: het gaat om zijn/haar vraag naar kennis en verbetering van de zorg.

Duurzame zorg hangt nauw samen met klimaat en milieu. We zijn aan het inventariseren hoe meer duurzaamheid in de zorg kan bijdragen aan vermindering van milieuvervuiling en negatieve klimaateffecten. In 2018 hebben we samen met 131 andere partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven, de Green Deal 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst' getekend. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Meer informatie

]]>
news-7009 Mon, 08 Mar 2021 12:34:02 +0100 Nieuw programma HTA-methodologie https://publicaties.zonmw.nl/lerende-handreiking-voor-hta-methodieken/ Hoe bewijs je dat een innovatie ook werkelijk doelmatig is? Bestaande HTA (Health Technology Assessment)-methodieken schieten soms te kort. In het programma HTA Methodologie 2021-2024 werken Zorginstituut Nederland, ZonMw én het veld samen aan verbetering en overzicht. news-6951 Mon, 08 Mar 2021 08:00:00 +0100 Professionalising data stewardship with competences, training and education https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/professionalising-data-stewardship-with-competences-training-and-education/ As part of the National Programme Open Science (NPOS), the 'Professionalising data stewardship in the Netherlands' report was recently published. This report provides arguments for urgent decisions and activities to ensure adequate data steward capacity in the Netherlands, in order to realise the ambitions for Open Science. How are Open Science and FAIR data connected?

The Dutch National Programme Open Science (NPOS) has defined 3 key areas:

 • Open Access: making all research output (articles etc.) accessible for everyone without costs
 • FAIR data: making all research data FAIR: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
 • citizen science: promoting the involvement of citizens in science programmes

Within the key area of ‘FAIR data’ the current report focuses on the people who can help to turn FAIR data into reality - namely data stewards.

What is a data steward?

Data stewardship is a catch-all term for numerous support functions, roles and activities with respect to creating, maintaining and using research data. The core responsibilities and tasks vary from policy advising and consultancy, to operational, and technical, ICT-related tasks. Unfortunately, a data steward is not yet uniformly defined as most descriptions originate from the fast evolving landscape of Open Science, research data management and FAIR data, and thus share its newness and fuzziness.

In this report data stewardship is defined as 'the responsible planning and executing of all actions on digital data before, during and after a research project, with the aim of optimising the usability, reusability and reproducibility of the resulting data' (definition put forward by DTL).

Why do we need more data stewards?

In the past years it has become clear that there is a large need for and shortage of individuals with data stewardship expertise. Furthermore, a lack of formal education and training, a lack of awareness and recognition amongst researchers and the absence of a coordinated approach all hamper the professionalisation and expansion of this profession.

How many data stewards do we need where in the organisation and with what competences?

Each research-performing institute should ask these questions. This report helps to build the foundation to answer them. It provides an overview of the current situation of data stewardship in the Netherlands. It gives specific recommendations to multiple stakeholders, so that they can move forward with advancing FAIR data stewardship in their organisation. Furthermore, it draws attention to the urgent need for nationally coordinated implementation.

What next steps can organisations take?

In the report it is recommended that:

 • the defined data stewardship and research software engineer competences will be consolidated and implemented
 • the corresponding job profiles should be formalised via national job classification systems
 • tailored training programmes matching the required competences should be defined, developed and delivered
 • a data steward skills tool should be built, which then serves as a single point of reference for up-to-date information on competences, job profiles, and training opportunities, and allows for (self-)assessment and identification of career development options

The recommendations in the report are specifically tailored to the following stakeholders in the Netherlands:

 • local research organisations, such as universities, university medical centres, universities of applied sciences, and their board members, deans and HR managers
 • umbrella organisations, such as VSNU, NFU and VH and similar representative organisations
 • research-funding organisations, such as ZonMw and NWO
 • representatives of the researcher communities, such as PNN, the networking organisation for PhD candidates, and the local Open Science communities
 • service-providing, networking and training organisations, such as DTL, SURF, LCRDM, Health-RI, and RDNL

Over 30 representatives from numerous organisations participated and endorse the report

The NPOS-F project team consisted of over 30 representatives of multiple Dutch universities, university medical centres, universities of applied sciences and service providers. In addition, major stakeholders speaking for diverse organisations such as VSNU, VH, NFU, PNN, SURF and ZonMw were involved in this project. Thanks to active involvement of these partners and the practical applicability of the recommendations, the team is convinced that the necessary decisions and activities to ensure adequate data steward capacity in the Netherlands will be implemented in the near future.

NPOS, ZonMw, Open Science and FAIR data

This end report of the NPOS-F project team ‘Professionalising data stewardship’ is part of the NPOS FAIR data programme line. Authors of the report are representatives of DTL (Dutch Techcentre for Lifesciences), DANS (Data Archiving and Networked Services), Maastricht University, GO FAIR Foundation, ZonMw and LCRDM (National Coordination Point Research Data Management).

ZonMw aims at improving the scientific and social impact of research output, including research data. To gain impact from research data, one must be able to reuse them for verification of research findings, or for future research. To this end, ZonMw requires researchers to perform research data management and stewardship (RDM), and to share their data to contribute to future, innovative research. ZonMw’s procedures for RDM aim at creating data that are findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR), and high quality research projects.

More information

 

 

 

 

 

]]>
news-6964 Thu, 25 Feb 2021 14:19:53 +0100 Vooraankondiging subsidieronde FMS kennishiaten op het gebied van behandeling COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-fms-kennishiaten-op-het-gebied-van-behandeling-covid-19/ Begin maart 2021 publiceert ZonMw de nieuwe subsidieoproep op het gebied van behandeling bij COVID-19. Oproep

Het doel van deze oproep is om kennishiaten geïdentificeerd in de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medische Specialisten (FMS) die betrekking hebben op behandelingen te beantwoorden.

Matchmakingsbijeenkomsten

Op 9, 10 en 11 maart 2021, van 17.00 tot 19.00 uur, vinden matchmakingsbijeenkomsten plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is de vorming van een consortium van verschillende relevante partijen, die vervolgens gezamenlijk een aanvraag gaan indienen.

Meer informatie

 

]]>
news-6884 Mon, 08 Feb 2021 10:09:07 +0100 Subsidieregeling veelbelovende zorg: springplank naar het basispakket https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieregeling-veelbelovende-zorg-springplank-naar-het-basispakket/ De Subsidieregeling veelbelovende zorg geniet twee jaar na de lancering in 2019 toenemende bekendheid bij ziekenhuizen. Een online informatiebijeenkomst over de regeling van Zorginstituut Nederland en ZonMw trok dinsdag 2 februari bijna 300 belangstellenden. Op dezelfde dag is de regeling opnieuw opengesteld voor een nieuwe indieningsronde van subsidieaanvragen. Jaarlijks is 69 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. In 2020 ontvingen vijf onderzoeksprojecten voor veelbelovende zorg de eerste subsidies, het hoogste toegekende bedroeg was 30 miljoen euro.

Veelbelovende zorg sneller beschikbaar

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is bevorderen dat veelbelovende zorg sneller beschikbaar komt voor patiënten via het basispakket. Dit gebeurt door het financieren van onderzoek dat de effectiviteit van een nieuwe zorgbehandeling aantoont, in vergelijking met de standaardbehandeling.

‘Stand van wetenschap en praktijk’

De Subsidieregeling veelbelovende zorg fungeert als een springplank voor veelbelovende zorg in Nederland. De regeling voorziet in een duidelijke vraag en vult een lacune in, want in de praktijk is het voor onderzoekers vaak heel lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om ook de hoge zorgkosten aan patiënten tijdens het onderzoek te financieren. De Subsidieregeling veelbelovende zorg financiert zowel de zorg- als onderzoekskosten. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen zes maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

In 2020 kregen de eerste 5 onderzoeksprojecten van consortia van ziekenhuizen subsidie toegekend. Onder andere voor onderzoek naar het op locatie produceren van CAR-T-cellen door een consortia van ziekenhuizen onder leiding van het UMCG. Deze innovatieve immuuntherapie kan levensreddend zijn voor uitbehandelde kankerpatiënten met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. In 2020 zijn ook subsidies toegekend voor onderzoek naar een patiëntvriendelijke behandeling voor mensen met een zeer ernstige depressie die een alternatief biedt voor elektroconvulsieve therapie (3,2 miljoen euro), en onderzoek naar patiëntvriendelijker zorg bij pijn op de borst (6,5 duizend euro).

Eerst projectidee, daarna subsidieaanvraag

De indieningsperiode die dinsdag 2 februari start, duurt tot dinsdag 6 april 2021 14:00 uur. Indieners moeten allereerst met een projectidee komen, dat doel en relevantie van het onderzoeksproject onderbouwd verwoordt. Op basis daarvan nodigt de onafhankelijke adviescommissie veelbelovende zorg indieners wel of niet uit om hun projectidee verder uit te werken in een subsidieaanvraag.

Meer informatie?

Lees alles over de regeling en de procedure om een aanvraag in te dienen.

]]>
news-6832 Tue, 26 Jan 2021 10:39:06 +0100 Dementiezorg: Partner in Balans erkend als effectieve interventie https://www.skipr.nl/nieuws/dementiezorg-partner-in-balans-erkend-als-effectieve-interventie/ ‘Partner in Balans’ is erkent als effectieve interventie door de erkenningscommissie ‘Langdurende ouderenzorg’ van Vilans. De ehealth-interventie is mede tot stand gekomen door financiering van ZonMw via de Medische Inspirator Prijs. Bij ZonMw-DoelmatigheidsOnderzoek is afgelopen december een klinische studie naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Partner in Balans gehonoreerd. news-6810 Tue, 19 Jan 2021 09:17:28 +0100 Wanneer werkt thuismonitoring bij hartfalen? https://www.umcutrecht.nl/nieuws/wanneer-werkt-thuismonitoring-bij-hartfalen Als patiënten met hartfalen thuis hun hartslag en bloeddruk meten, hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis. Ze kunnen de metingen online delen en bespreken met hun behandelaar. Deze zogenoemde ‘telebegeleiding’ is veelbelovend maar werkt niet altijd bij iedereen. Met subsidie vanuit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek gaat UMC Utrecht de komende twee jaar onderzoeken wanneer telebegeleiding wel en niet effectief is. news-6750 Tue, 05 Jan 2021 14:31:26 +0100 Nieuwe onderzoeken naar ggz-stoornissen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-onderzoeken-naar-ggz-stoornissen/ 6 onderzoeken starten waarin de (kosten)effectiviteit wordt onderzocht van therapieën, behandelingen of interventies in de geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeken zijn gericht op persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, depressieve-stemmingsstoornissen en stoornissen in het psychosespectrum. De projectleiders vertellen wat ze onderzoeken en waarom. Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen

Een team onder leiding van Prof. dr. Arnoud Arntz (Universiteit van Amsterdam) en Dr. Nathan Bachrach (GGZ Oost Brabant) start een onderzoek naar de behandeling met schematherapie van cluster-c persoonlijkheidsstoornissen: ‘Deze steeds meer gebruikte vorm van psychotherapie wordt vaker in groepsverband gegeven, omdat dan meer cliënten behandeld kunnen worden per therapeut, en omdat de toepassing in groepen de effecten zou versterken. Echter, het is nog niet onderzocht of groepsschematherapie werkelijk (kosten)effectief is als behandeling voor cluster-c persoonlijkheidsstoornissen ten opzichte van individuele schematherapie of een andere standaardbehandeling, en of het wel geschikt is voor iedereen. Het is denkbaar dat sommige cliënten beter af zijn met individuele schematherapie of met een andere gebruikelijke behandeling.’

In het project van Dr. Dineke Feenstra en Dr. Joost Hutsebaut (De Viersprong) start een onderzoek naar de effectiviteit van het vroegtijdig signaleren en behandelen van borderline problemen bij jongeren. Borderline-persoonlijkheidsstoornissen kunnen niet alleen tijdens maar ook na de puberteit zeer ernstige gevolgen hebben: vroegtijdig ingrijpen zou dat kunnen voorkomen. Feenstra: ‘Nu gebeurt dat vaak niet of te laat. Dat komt omdat veel hulpverleners de diagnose niet goed herkennen, mede omdat deze jongeren zich vaak melden met een reeks van andere klachten, zoals angst en depressie. Daar wordt de behandeling dan vaak eerst op gericht. In deze studie onderzoeken we een vroege-interventiebenadering, waarin de focus ligt op de persoonlijkheidsproblematiek: MBT-early. Dit is een korte behandeling, gebaseerd op Mentalization-Based Treatment (MBT). Die benadering willen we vergelijken met de reguliere behandeling die door de richtlijnen voor angst en depressie wordt voorgeschreven: cognitieve gedragstherapie (CGT). Resultaten kunnen bijdragen aan het beter afstemmen van de behandeling op de specifieke kwetsbaarheid van angstige en depressieve jongeren die meer gebaat zijn bij een directe behandeling op hun persoonlijkheidsproblemen’.

Herstelgerichte interventie voor mensen met overmatige achterdocht

In het kader van stoornissen in het psychosespectrum onderzoeken Dr. David van den Berg en Drs. Eva Tolmeijer (Vrije Universiteit Amsterdam & Parnassia Groep) de effectiviteit van Feeling Safe-NL, een nieuwe, herstelgerichte en modulaire CGT- interventie voor mensen met overmatige achterdocht. Tolmeijer: ‘Het is enorm belangrijk dat we nieuwe effectieve interventies ontwikkelen voor deze doelgroep omdat overmatige achterdocht veel voorkomt en leidt tot sociale isolatie en hopeloosheid. Feeling Safe-NL maakt gebruik van verschillende korte cognitieve gedragstherapie-modules die ieder gericht zijn op één van de belangrijkste in stand houdende factoren van overmatige achterdocht. Deze CGT-modules zijn eerder los van elkaar onderzocht en effectief gebleken in het verminderen van achterdocht en het verbeteren van het mentaal welzijn. Nu worden ze als totaalpakket aangeboden om hersteldoelen van de persoon te behalen. Parallel aan het verminderen van de probleem in stand houdende factoren samen met een psycholoog, wordt er samen met een ervaringsdeskundige gewerkt aan het in kaart brengen en inzetten van de eigen krachten. Zo worden de obstakels die het herstel in de weg staan verminderd, terwijl de draagkracht, het vertrouwen en perspectief wordt versterkt’.

Behandeling van depressie

Dr. Philip van Eijndhoven (Radboud UMC Nijmegen) en dr. Annemiek Dols (GGZinGeest en VUmc)  onderzoeken de (kosten-)effectiviteit en de bijwerkingen van elektroconvulsieve therapie (ECT) ten opzichte van andere beschikbare behandelingen. Van Eijndhoven: ‘Hersenstimulatie via elektroconvulsieve therapie (ECT) is een veilige en effectieve behandeling voor mensen met ernstige depressies, maar wordt in Nederland weinig en mogelijk te laat toegepast. Dit komt door onbekendheid van effectiviteit en positie in het behandelprotocol, de gedachte dat ECT duurder is dan andere behandelingen en het negatieve beeld rondom ECT’. In het onderzoek worden bestaande gegevens geanalyseerd en nieuwe gegevens verzameld waarmee een behandeling met ECT of met medicatie direct met elkaar vergeleken wordt. Daarnaast wordt er samen met cliënten en hun familie een informatieve website ontwikkeld om te ondersteunen in het beslissingsproces voor het ondergaan van deze behandeling die vaak ingrijpend is voor zowel cliënten als naasten.

Het onderzoek van Dr. Suzanne van Bronswijk (Maastricht University) gaat over het personaliseren van behandeladviezen voor depressie door middel van geavanceerde statistische modellen. Van Bronswijk: ‘Depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar die gemiddeld gezien even effectief zijn. De behandeleffecten verschillen echter sterk per persoon en het is moeilijk te voorspellen welke behandeling het beste werkt voor wie.’ Daarom worden in dit project nieuwe statistische modellen ontwikkeld die de behandelrespons vóór en tijdens de behandeling voorspellen. Vervolgens wordt er een gebruiksvriendelijke web-based tool ontwikkeld waarin de voorspellingen van de modellen omgezet worden in adviezen voor cliënten en behandelaren. Tenslotte wordt de effectiviteit van deze tool getest in verschillende ggz-instellingen. ‘De verwachting is dat het gebruik van persoonlijke adviezen de effectiviteit van depressiebehandeling verbetert, waardoor cliënten met kortere behandeltrajecten sneller herstellen van een depressie’.


Therapie met paarden bij autisme

In het kader van ontwikkelingsstoornissen doet Drs. Jenny den Boer (Karakter) onderzoek naar het effect van therapie met paarden bij 'uitbehandelde' jongeren met autisme. Een deel van de adolescenten met autisme blijft ernstige ontregelingen van emoties houden, ondanks langdurige behandeling. Zonder verdere behandeling is het risico op het ontwikkelen van andere ernstige aandoeningen groot en lukt het de adolescent vaak niet om als zelfstandige volwassene te leven. Den Boer: ’Therapie met paarden is mogelijk effectief voor deze groep. Doordat gedegen onderzoek hiernaar ontbreekt, is deze behandelvorm beperkt beschikbaar. We hopen dat dit onderzoek zal bijdragen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van therapie met paarden als behandeling voor autisme’.


Klinisch toegepast onderzoek

De projecten hebben een looptijd van 5 tot 7 jaar, de eerste resultaten hiervan worden in 2025 verwacht. Zij ontvingen een subsidie vanuit de eerste subsidieronde voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. In totaal worden er 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek vanuit het Onderzoeksprogramma ggz uitgezet. De tweede subsidieronde wordt januari 2021 opengesteld. In deze ronde staan de volgende categorieën centraal:
-    Angststoornissen;
-    obsessieve-compulsieve stoornissen;
-    verslavingsstoornissen;
-    gedragsstoornissen;
-    eetstoornissen.

Lees meer over ieder project

Meer informatie

]]>
news-6742 Mon, 04 Jan 2021 10:24:14 +0100 Koplopers samen met ZE&GG aan slag met implementatieagenda https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/koplopers-samen-met-zegg-aan-slag-met-implementatieagenda/ Vanuit de samenwerkende partijen uit het Hoofdlijnen akkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA) hebben zich tot nu toe 15 zelfstandige klinieken en ziekenhuizen gemeld die graag aan de slag gaan met implementatie in een rol als koploper. Deze partijen gaan in een continue leer- en verbeterproces samen uitzoeken wat er nodig is voor effectieve implementatie, welke belemmeringen er daarbij zijn en hoe die op te lossen. news-6662 Fri, 11 Dec 2020 16:34:05 +0100 Interview | Kennis verspreiden noodzakelijk om behandeling naar praktijk te brengen https://publicaties.zonmw.nl/kennis-verspreiden-noodzakelijk-om-behandeling-naar-praktijk-te-brengen/ Chronisch ZorgNet bedacht een aanpak die ervoor zorgt dat mensen met ‘etalagebenen’ de meest efficiënte behandeling krijgen. Steffie Spruijt, landelijk coördinator en Maik Sliepen, projectmedewerker Chronisch ZorgNet, vertellen hoe dat in zijn werk ging. news-6652 Thu, 10 Dec 2020 15:05:00 +0100 14 nieuwe doelmatigheidsprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/14-nieuwe-doelmatigheidsprojecten-van-start-1/ Begin december 2020 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om 3 tot 4 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. De projecten


Permanent left ventricular septal pacing versus right ventricular pacing in patients with advanced atrioventricular block: a multicenter randomized trial.
Dr. J.G.L.M. Luermans (Universiteit Maastricht)
In dit onderzoek gaat de onderzoeksgroep stimulatie van het harttussenschot vergelijken met traditionele rechter hartkamerstimulatie bij patiënten die een pacemaker moeten krijgen vanwege een te trage hartslag. Het doel is om te kijken of stimulatie van het harttussenschot bij pacemakerpatiënten de hartpompfunctie doet behouden en tot minder hartfalen leidt dan traditionele rechter hartkamer-stimulatie.

Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with medication-resistant bipolar depression
Dr. E. van Exel (GGZinGEEST)
Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS), is een nieuwe behandelmethode die met magnetische golven de hersenen stimuleert, waardoor hersengebieden kunnen worden geactiveerd of gedempt. Dit leidt tot een verbetering in de communicatie tussen de verschillende hersengebieden, waardoor depressieve verschijnselen kunnen verminderen. In deze studie onderzoekt het team of deze behandeling werkt bij patiënten met een bipolaire depressie.

Comparing Negative Pressure Wound Therapy with Instillation vs Standard wound care to treat postoperative wound infections
Dr. A.M. Eskes (Amsterdam UMC)
Wondinfecties na operaties komen regelmatig voor. Bij patiënten met een verhoogde aanwezigheid van bacteriën, door bijvoorbeeld een stoma of een fistel heeft tot 46% van de patiënten een wondcomplicatie na de operatie. Er is nu een systeem op de markt die negatieve druktherapie combineert met een vloeistof-instillatiesysteem (spoelsysteem). Het onderzoeksteam gaat bekijken of dit systeem een betere behandeling is dan de standaard wondzorg van negatieve druktherapie en/of verbandmaterialen zoals gaasverbanden.

The path towards offering timely support for people with dementia and their caregivers
Drs. S.C.E. Balvert (VU)
Partners of familieleden van mensen met dementie nemen vaak steeds meer zorgtaken op zich. Om het risico op overbelasting te verkleinen, wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wat betreft informatie en ondersteuning. Bekeken wordt of het programma ‘Eerder Erbij’ kan helpen de mantelzorgers te versterken, zodat die samen de zorg voor de partner of familielid zo lang mogelijk vol kunnen houden. Eerder Erbij biedt groepssessies voor de patiënt met vroege dementie en de mantelzorger gericht op educatie en ondersteuning. Daarnaast is het programma preventief bedoeld, om gevoelens van overbelasting in een later stadium te voorkomen.
In dit project wordt samengewerkt met het project van prof.dr. M. de Vugt (zie hieronder). Een belangrijk verschil tussen de twee interventies is dat het andere project een e-health interventie onderzoekt en dit project een face-to-face programma. Er wordt vergeleken met dezelfde controlegroep.

Trial-based effectiveness and cost-effectiveness of the Partner in Balance intervention to self-manage mild dementia via blended eHealth psycho-education and behavioural modelling for the care partner coached by a dementia care professional
Prof. dr. M. de Vugt PhD (Universiteit Maastricht)
Partners of familieleden van mensen met dementie nemen vaak steeds meer zorgtaken op zich. Om het risico op overbelasting te verkleinen, wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wat betreft informatie en ondersteuning. Bekeken wordt of de online cursus ‘Partner in Balans’ kan helpen de mantelzorgers te versterken, zodat die samen de zorg voor de partner of familielid zo lang mogelijk vol kunnen houden. Daarnaast is de cursus preventief bedoeld, om gevoelens van overbelasting in een later stadium te voorkomen.
In dit project wordt samengewerkt met het project van drs. S.C.E. Balvert (zie hierboven).
Een belangrijk verschil tussen de twee interventies is dat het andere project een “face-to-face” interventie onderzoekt en dit project een gemengd e-health programma. Er wordt vergeleken met dezelfde controlegroep.

Effect of lung ultrasound–guided fluid deresuscitation on duration of ventilation in intensive care unit patients
Prof. dr. M. Schultz (Amsterdam UMC)
Bij opname op de intensive care is vaak extra vocht nodig om de bloeddruk goed te houden. Daarnaast is vaak kunstmatige beademing nodig. Het extra vocht zorgt regelmatig voor vocht in de longen, een longoedeem. De onderzoekers testen of met behulp van een longechografie een longoedeem opgespoord kan worden en de behandeling (ontwateren) daarmee beter kan worden gestuurd en versneld. Zo zou de beademingsduur verkorten kunnen worden.

ACT your way: A Transdiagnostic treatment approach for multiple disorders in Transitional-age youth
Dr. D.H.M. Bodden (Universiteit Utrecht)
ACT your way is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Deze interventie is gericht op jongeren (15 tot 25 jaar) die zijn vastgelopen op het gebied van hun ontwikkeling of
psychische klachten hebben. Het doel van ACT is het verhogen van psychologische flexibiliteit: het vermogen om flexibel om te gaan met problemen, terwijl er actie wordt ondernomen op basis van de waarden van de patiënt. De focus op gezonde coping en het bevorderen van welzijn en kwaliteit van het leven. De onderzoekers willen weten of deze behandeling effectief is.

Does Increasing Oxygen Nurture Your Symptomatic Ischaemic Ulcer Sufficiently? (DIONYSIUS trial)
Prof. dr. R.A. van Hulst (Amsterdam UMC)
Bij mensen met suikerziekte geneest een wond aan de voet of het been soms niet, omdat de doorbloeding in de benen niet goed is. Ondanks wondzorg, dotterbehandelingen of vaatoperatie, geneest de wond soms niet. Dan is uiteindelijk een amputatie nodig. Onderzocht wordt of een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie (HZT) het risico op een amputatie vermindert. Ook wordt bekeken hoeveel behandelingen er nodig zijn om het beste effect te bereiken.

PRO-TAVI (PeRcutaneous cOronary intervention before TAVI trial)
Dr. R. Delewi MD PhD (Amsterdam UMC)
Iedereen die een transkatheter aortaklepvervanging (TAVI) moet ondergaan, krijgt vooraf een dotterbehandeling van de kransslagaders. Dit is niet zonder risico en het is de vraag of het nodig is. Deze studie vergelijkt de behandeling met en zonder dotteren voorafgaand aan een TAVI op veiligheid en kosten.

Ultrasound guided radiofrequency ablation (RFA) as treatment for hyperthyroidism caused by solitary autonomous thyroid nodules
L.N. Deden MSc (Rijnstate Ziekenhuis)
Een knobbel in de schildklier die zorgt voor teveel schildklierhormonen (toxische schildkliernodus) moet behandeld worden. De standaard behandeling met radioactief jodium zorgt bij de meeste patiënten dat het teveel aan schildklierhormonen verdwijnt. Maar bij veel patiënten gaat de schildklier te traag werken (hypothyreoïdie). In deze studie wordt onderzocht of een behandeling met radiofrequente ablatie (RFA), waarbij de schildklierknobbel wordt weggebrand, een goed alternatief is

RELEASE- HF: REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure
Dr. J.C.A. Trappenburg (UMCU)
Ziekenhuisopnames vanwege hartfalen kunnen vaak worden voorkomen door optimale medicatie, betere zelfzorg, goede voorlichting en monitoring. Zelfzorg bestaat uit juist medicijngebruik, het volgen van een dieet, genoeg beweging en het goed in de gaten houden van symptomen die kunnen duiden op verslechtering van de gezondheid. Onderzocht wordt in welke groepen patiënten met hartfalen telemonitoring wel en niet helpt en welke manieren van telemonitoring het beste werken. Telemonitoring is een technologie waarbij gezondheidsinformatie digitaal wordt uitgewisseld om zorg op afstand te ondersteunen en optimaliseren.

Self-management as a first-line treatment prior to GP consultation for men with lower urinary tract symptoms
Dr. H. van der Worp (UMCG)
Veel mannen hebben plasklachten. Zij gaan in eerste instantie naar de huisarts en krijgen daar een behandeling. Misschien is een bezoek aan de huisarts niet nodig. Met het gebruik van een online programma met adviezen kan iemand wellicht zelf zijn klachten verhelpen. In deze studie wordt onderzocht of het gebruik van zo’n online programma de zorg voor mannen met plasklachten beter maakt.

ACCEPT (ACcuracy, Cost Effectivenss of Prediction models for ovarian Tumors): a study on the cost-effectiveness of risk scoring models for the discrimination between benign or malignant ovarian tumors
Dr. P. Geomini (Máxima Medisch Centrum)
Vrouwen met een tumor aan de eierstok krijgen een echo en een bloedonderzoek. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt. Op basis van de uitkomsten wordt ingeschat of de tumor goed- of kwaadaardig is en volgt behandeling in resp. het ziekenhuis waar het onderzoek is gedaan of een oncologisch centrum. Onderzocht wordt welke manier van risico-inschatting het meest kosteneffectief is.

Evaluation of the additional effect of continuous ultrasound bladder monitoring in urotherapy for children with functional daytime urinary incontinence. The SENS-U trial
Drs. Aj. Nieuwhof-Leppink (UMCU)
Kinderen met plas- en/of blaasproblemen krijgen hiervoor vaak een blaastraining. Deze studie onderzoekt of de uitkomst van blaastraining beter wordt als de SENS-U wordt gebruikt. De SENS-U is een klein kastje dat met een pleister op de buik van het kind wordt geplakt. ln dit kastje zit een echo die voortdurend meet hoeveel plas er in de blaas van het kind zit. Als de blaas zo vol is dat het kind bijna moet plassen, gaat het kastje trillen. De SENS-U geeft dus al een sein vóórdat het kind druppeltjes plas verliest. Dit kan helpen om kinderen te leren hoe een blaas voelt die zo vol is dat het moet gaan plassen.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Nieuwe subsidieoproep

De subsidieoproep voor de Open Ronde 2023 gaat naar verwachting in het voorjaar van 2021 open. De deadline voor het indienen van projectideeën is dan in september 2021.

]]>
news-6653 Thu, 10 Dec 2020 14:45:00 +0100 Stimuleringssubsidie voor 18 doelmatigheidsprojecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-voor-18-doelmatigheidsprojecten/ Vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek hebben 18 projectgroepen een stimuleringssubsidie ontvangen. De financiering is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met stakeholders. De projecten


Impact van een web-based Caregive Mediated Exercises programma bij patienten en hun mantelzorgers na een beroerte: Voorbereidingen op een cluster gerandomiseerd onderzoek
Dr. R. Nijland (Reade)
Fysiek intensief oefenen is een belangrijk onderdeel van het revalidatietraject na een beroerte. Door meer te oefenen kan een patiënt beter bewegen en dagelijkse activiteiten weer zelf doen. Een veelbelovende manier om de hoeveelheid oefentijd te vergroten is het betrekken van familie of vrienden bij het oefenen. Wanneer de mantelzorger en de patiënt ondersteuning krijgen via een app, blijkt dat het samen oefenen, zowel in het revalidatiecentrum als later bij de patiënt thuis, goed mogelijk is.
Deze zogenaamde Caregiver Mediated Exercises (CME) wordt tijdens deze studie verder doorontwikkeld met tele-revalidatie in een online omgeving (eCME). Hierbij worden onder meer ervaringsdeskundigen betrokken.

Reanimeerbeslissingen in het ziekenhuis
Dr. E.C.T. Geijteman (Erasmus MC)
Er is geen een duidelijk kader voor wanneer er met wie in het ziekenhuis gesproken moet worden over de vraag of een patiënt wel of niet gereanimeerd moet worden. Ook wordt er nog te vaak gereanimeerd terwijl dat niet moet. Dat gaat gepaard met frustratie en verdriet onder naasten van patiënten en zorgverleners.
In totaal werken er 14 ziekenhuizen mee  aan dit onderzoek om duidelijk te krijgen wat er nodig is om veilige, effectieve en betaalbare van de reanimeerbeslissingen te nemen.

Gerichte radiotherapie voor de behandeling van Neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier
Dr. J.M. de Laat MD PhD (UMCU)
Patiënten met Neuro-endocriene tumoren (NET) van de alvleesklier die groter zijn dan 2 cm worden geopereerd. Dit soort operaties gaat vaak gepaard met een lange hersteltijd en complicaties. Daarom is het wenselijk om de gezwellen van de alvleesklier in een vroeg stadium te behandelen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat NET van de alvleesklier gevoelig zijn voor radiotherapie. Daarom gaat de onderzoeksgroep een studie doen naar MRI-geleide bestraling. Met deze nieuwe techniek kan naar verwachting een operatie worden voorkomen

Event recording bij patienten met hartkloppingen en de rol van handzame ECG-apparatuur
Dr. W.A.M. Lucassen (Amsterdam UMC)
Het is moeilijk om achter de oorzaak van hartkloppingen te komen. Wanneer iemand met deze klachten bij de huisarts is, heeft hij of zij op dat moment vaak geen hartkloppingen. Samen met mensen uit de praktijk gaat de onderzoeksgroep na hoe groot het probleem is om een juiste diagnose te stellen. Daarnaast bekijkt het team de potentiële toegevoegde waarde van het gebruik van een smartwatch ten opzichte van een event recorder om bij mensen met deze klachten een hartfilmpje (ECG, electrocardiografische opname) te maken.

Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal om de doelmatigheid van pijninterventies te vergroten
Dr. L.N.L. Zonneveld (Amsterdam UMC)
In deze studie wordt onderzocht of de slaagkans van de medisch-technische pijnbehandelingen op de poliklinieken Pijngeneeskunde groter wordt als patiënten meer regie ervaren over hun pijn en de gevolgen van hun pijn. Om meer regie te ervaren hebben zij informatie nodig over wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Ook moeten zij weten wat ze zelf kunnen doen om beter met hun pijn en de gevolgen ervan om te gaan. Tijdens het onderzoek krijgen patiënten bij het eerste poliklinische consult informatie over wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Na het eerste consult krijgen zij verdere (digitale) informatie en psychologische handvatten voor zelfmanagement. Vervolgens wordt nagegaan of deze stappen tot succesvollere patiëntenzorg leiden en of dat tegen lagere kosten is. Als dit het geval is, dan wordt de aanpak beschikbaar gesteld aan alle non-profit poliklinieken Pijngeneeskunde.

Prehabilitatie voor patiënten met de ziekte van Crohn bij een darmsparende operatie
Prof. dr. L.P.S. Stassen (Maastricht UMC+)
Ongeveer 70% van de patiënten met de ziekte van Crohn ondergaat binnen 10 jaar na diagnose een of meer darmsparende operaties. Die gaan gepaard met complicaties na de operatie en ziekenhuisopnames.
Met een prehabilitatieprogramma voorafgaand aan de operatie, kan de conditie van patiënten verbeterd worden, waardoor herstel na de operatie sneller verloopt en de kans op complicaties wordt verminderd. Dit vereist een intensieve trainingsaanpak op individueel niveau. In deze studie wordt gekeken naar welke ziektefactoren en patiëntgebonden factoren van invloed zijn op herstel na de operatie. Op basis daarvan worden prehabilitatieprogramma’s ontwikkeld en onderzocht op klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Optimaliseren van de beeldvormende diagnostiek bij patienten met een verdenking op blindedarmontsteking
Prof. dr. C. Rosman (Radboudumc)
Patiënten die vermoedelijk een blindedarmontsteking hebben krijgen op de spoedeisende hulp een echo, CT scan en/of een MRI scan. Dit zorgt voor een hoog aantal correcte diagnoses, maar heeft ook nadelen zoals een lang verblijf op de spoedeisende hulp en hoge kosten. Door gebruik te maken van scores die het risico op een blindedarmontsteking vaststellen, kan bij een deel van de patiënten een blindedarmontsteking worden uitgesloten zonder een echo, CT- of MRI scan te doen. Dit leidt naar verwachting tot verminderd zorggebruik en kan tot 10 miljoen euro per jaar besparen zonder nadelige gevolgen voor patiënten.

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformities
E. Stortelder Arts (RadboudUMC)
Kinderen met vasculaire malformaties (misvorming van de bloedvaten) moeten vaak operaties ondergaan. Dat veroorzaakt pijn, angst en stress. Het team van Stortelder Arts wil een integrale benadering van de behandeling voor deze kinderen stimuleren, zodat behandelingen veiliger worden en pijn, angst- en stressreacties kunnen worden verminderd. Hierbij willen ze Virtual Reality (VR) inzetten. Zij betrekken patiënten, behandelaars en VR ontwikkelaars bij deze studie.

Effectiviteit van gastro-enterostomie bij patiënten met alvleesklierkanker
Dr. M.W.J. Stommel (Radboudumc)
Jaarlijks ondergaan meer dan 700 patiënten een operatie (de Whipple-procedure) om kankertumoren van het hoofd van de alvleesklier te verwijderen. Deze ingrijpende standaard procedure kent een hoog risico (40-60%) op complicaties na de operatie en sterfte (2-5%). Vertraagde maaglediging is een veel voorkomende complicatie en kan mogelijk effectief verminderd worden, door naast de standaard procedure een gastro-enterostomie uit te voeren. In deze bypassoperatie wordt er een verbinding gemaakt tussen de maag en de dunne darm, waardoor voedsel beter doorgaat voor vertering. In dit project wordt samengewerkt tussen verschillende ziekenhuizen met als doel om in een grootschalige studie de klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit van de gastro-enterostomie te onderzoeken.

Een breed gedragen visie voor optimaal gebruik van patient gerapporteerde symptomen bij longkanker
Dr. C.J.G. van den Hurk (Integraal Kankercentrum Nederland)
Om de longkankerzorg te verbeteren gaat het onderzoeksteam een breed gedragen visie ontwikkelen op het verzamelen en gebruiken  van symptoomdata. In samenwerking met de verschillende stakeholders zetten zij zich in voor duurzame inzet op patiënt gerapporteerde symptomen.

Monitoren en behandeladvies op afstand bij patienten met een hartritmestoornis: de TeleCheck-AF
H.J.G.M. Crijns (Maastricht UMC+)
Patënten met een hartritmestoornis kunnen op afstand gemonitord worden en behandeladvies krijgen met behulp van een app en de eigen smartphone (de TeleCheck-AF). Zo hoeven ze tijdens de corona-crisis niet naar het ziekenhuis te komen voor een ECG en kan de zorg toch blijven doorgaan. In een multidisciplinair samenwerkingsverband wordt een studie opgezet waarmee de kosteneffectiviteit van de TeleCheck-AF vergeleken zal worden met de reguliere zorg.

Kosteneffectiviteit van de intra medullaire heup schroef versus de dynamische heupschroef bij patienten met een gebroken heup
Dr. E.M.M. van Lieshout PhD (ErasmusMC)
Jaarlijks worden ca. 20.000 patiënten met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. De heup kan op verschillende manieren breken. De meest voorkomende zijn dijbeenhalsbreuk en breuken in de verdikking van de heupkom (petrochantere fracturen). Bij een petrochantere fractuur kan de behandeling bestaan uit het plaatsen van een dynamische heupschroef (DHS) of een intra medullaire heup schroef (IMHS). De DHS wordt tot op heden in de richtlijn aanbevolen, maar in de praktijk wordt de IMHS vaker gebruikt door chirurgen. Er is echter nog weinig bekend over welke behandeling op de langere termijn de beste resultaten oplevert. Met deze subsidie zal met een groep van experts een studie opgezet worden. Die studie zal de (kosten)effectiviteit van de twee behandelingen met elkaar vergelijken.

Beter gebruik van non-invasieve en invasieve ondersteuning bij kinderen met acuut (dreigend) respiratoir falen
Dr. M. Kneyber (UMCG)
Dit project is gericht op het verkrijgen van wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van invasieve (in het lichaam) en non-invasieve ondersteuning bij kinderen met acute (dreigende) ademhalingsproblemen die worden opgenomen op een kinderintensive care in Nederland. Het doel is om de beperkte capaciteit van de kinderintensive care in Nederland beter te benutten.

Op weg naar samenwerking in de ketenzorg voor patiënten met systemische sclerose: effectieve fysiotherapie op maat in de eerste lijn
S.I.E. Liem (LUMC)
Vanwege de zeldzaamheid van systemische sclerose (SSc), een zeer ernstige vorm van reuma, ontbreekt het ook bij reumatologisch geschoolde fysiotherapeuten vaak aan specifieke kennis over en ervaring met behandeling van SSc. Om wetenschappelijk Onderzoek over de beste behandeling van mensen met SSc mogelijk te maken, wordt in dit project een samenwerkingsverband opgezet tussen multidisciplinaire behandelaars in gespecialiseerde centra en eerstelijns fysiotherapeuten.

Doelmatigheid van Welzijn Op Recept
Dr. M.R. Crone (LUMC)
Bij Welzijn op Recept (WoR) verwijst de huisarts of eerstelijnszorgverlener, patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, door naar eenwelzijnscoach. Dit project richt zich op het tot stand brengen van een samenwerkingsverband dat op een systematische wijze de effecten en de doelmatigheid van WoR gaat onderzoeken.

Samen stap voor stap vermoeidheid te lijf
Dr. C. Bode (Universiteit Twente)
In Nederland worden per jaar meer dan 50.000 mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (NAH), Vermoeidheid is één van de meest beperkende symptomen, zeker voor de patiënten die rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Alleen als patiënten worden doorverwezen naar een revalidatiecentrum is er aandacht voor deze klachten. Dat betekent dat 90% geen hulp krijgt bij het verbeteren van de vitaliteit en het verminderen van vermoeidheidsklachten. Deze patiënten proberen hulp te vinden bij diverse hulpverleners en bij patiëntverengingen. In deze studie wordt onderzocht hoe er een netwerk van hulpverleners gevormd kan worden om deze klachten op een bewezen goede manier te kunnen behandelen.

Implementatie van nieuw behandelalgoritme voor hypothalame obesitas bij kinderen met een suprasellaire tumor
Dr. H.M. van Santen MD PhD (UMCU)
Kinderen die een suprasellaire tumor (een tumor in een bepaald hersengebied) overleven, ervaren vaak een grote vatbaarheid voor ziekten door schade aan de hypothalamus (deel van de hersenen dat het autonome zenuwstelsel reguleert). Om deze vatbaarheid te verminderen is er een nieuw behandelalgoritme ontworpen. Om de doelmatigheid van het algoritme te onderzoeken is intensievere samenwerking nodig van de betrokken medisch specialisten, diëtisten en inspanningsfysiologen. In dit project wordt een effectief en duurzaam samenwerking tussen deze behandelaars opgezet.

Effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies bij patiënten met terugkerende depressie
Dr. J. Lokkerbol (Trimbos Instituut)
Er zijn meerdere effectief bewezen behandelingen zonder gebruik van medicijnen beschikbaar voor de preventie van terugkerende depressie. De vraag is welke patiënten met een hoog risico op een terugval het meeste baat hebben bij een dergelijke behandeling naast de reguliere zorg, In deze studie gaan verschillende experts uit de geestelijke gezondheidszorg samenwerken, om een algoritme te ontwikkelen voor het beter in kaart brengen van patiënten met een hoog risicoprofiel. Het doel is om behandelingen zonder medicijnen naast de reguliere zorg, beter af te stemmen op patiëntgebonden niveau en de effectiviteit hiervan te vergroten.

Stimuleringssubsidie Doelmatigheidsonderzoek

Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) is sinds dit jaar een nieuwe subsidie beschikbaar, de stimuleringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met minimaal 3 relevante stakeholders. Deze samenwerking met o.a. patiënt, ervaringsdeskundige, methodoloog en zorgverlener moet leiden tot het indienen van een projectidee of aanvraag binnen het programma DO. De stimuleringssubsidie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is €10.000,00

]]>
news-6651 Thu, 10 Dec 2020 14:31:16 +0100 Top 10 kennisvragen zorgevaluatie binnen medisch specialistische zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/top-10-kennisvragen-zorgevaluatie-binnen-medisch-specialistische-zorg/ Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) selecteerde de top 10 kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Deze kennisvragen zijn opgesteld door de 10 partijen uit het Hoofdlijnen Akkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA). Met de beantwoording van deze 10 vragen leveren we een belangrijke bijdrage aan de bewezen beste zorg voor patiënten. Subsidieronde

De HLA-partijen die een kennisvraag uit de top 10 hebben ingediend worden/zijn uitgenodigd door het programma ZE&GG om onderzoeksteams samen te stellen die een subsidievoorstel kunnen indienen.
Als strategisch partner van het programma ZE&GG heeft ZonMw hiervoor een subsidieronde op uitnodiging opengesteld.

Meer informatie

 

]]>
news-6619 Thu, 03 Dec 2020 14:54:27 +0100 Nieuwe subsidie voor studie ter voorbereiding op doelmatigheidsonderzoek: de voorbereidende studies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidie-voor-studie-ter-voorbereiding-op-doelmatigheidsonderzoek-de-voorbereidende-studies/ Binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een nieuwe subsidie beschikbaar, de voorbereidende studies. Deze subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Voorbereidende studie

De voorbereidende studie moet leiden tot het indienen van een projectidee binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek of Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit onderzoek niet uitvoerbaar of relevant is. De volgende typen voorbereidende studies komen in aanmerking voor deze subsidieronde: pilotstudie, haalbaarheids-studie, systematische review, meta-analyse.

Subsidie

De subsidie voor de voorbereidende studie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 100.000,-. De oproepen staan open tot 9 februari 2021, 14.00 uur.

Meer informatie

]]>
news-6595 Tue, 01 Dec 2020 16:06:08 +0100 Sneller van zorgevaluatie naar richtlijn: hoe krijg je dat samen voor elkaar? https://publicaties.zonmw.nl/lustrum-zonmw-projectleidersbijeenkomst-zorgevaluaties/ Het implementeren van de resultaten uit zorgevaluatie-onderzoek duurt vaak lang en blijkt lastig. Tijdens de online lustrumbijeenkomst voor projectleiders van zorgevaluaties kwam modulair onderhoud van richtlijnen aan bod, iets wat flinke tijdwinst moet opleveren. Praktijkvoorbeelden lieten zien welke rol de wetenschappelijke verenigingen kunnen spelen in het sneller implementeren van onderzoeksresultaten. news-6592 Tue, 01 Dec 2020 13:54:09 +0100 George Beusmans Wetenschapsprijs 2020 https://www.kennisnetwerkcva.nl/news_cats/george-beusmanswetenschapsprijs-2020/ De Wetenschapsprijs is gewonnen door de ECO-Stroke trial. De poster scoorde het hoogst op de criteria klinische relevantie, wetenschappelijke aanpak en rapportcijfer. De ECO-Stroke trial is een doelmatigheidsonderzoek (project 843004122) naar het effect van een poliklinische screening en zorg op maat voor emotionele en cognitieve problemen bij patiënten die thuis herstellen na een herseninfarct. news-6557 Tue, 24 Nov 2020 06:36:00 +0100 Subsidieoproep: implementatie van effectieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/ Veel bestaande effectieve interventies worden in de dagelijkse praktijk van verpleging en verzorging nog onvoldoende gebruikt. Daarom kunnen samenwerkingsverbanden van minstens een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties subsidie aanvragen voor de implementatie van effectieve interventies en de evaluatie van die implementatie. De deadline voor het indienen van projectideeën is 11 februari 2021 om 14.00 uur. news-6508 Wed, 18 Nov 2020 13:00:00 +0100 Parelprijs voor onderzoek naar levensreddende behandeling na openhartoperatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parelprijs-voor-onderzoek-naar-levensreddende-behandeling-na-openhartoperatie/ Wanneer de wond meteen vanaf het einde van een open hartoperatie wordt gespoeld met een warme zoutoplossing, is er veel minder ophoping van bloed en stolsels in de wond. Daardoor neemt bloedverlies duidelijk af met maar liefst 76%. Onderzoek

Dat toont door ZonMw gefinancierd onderzoek van dr. D.R. Koolbergen en zijn team aan. Cardio-chirurgen, intensivisten, anesthesisten en verpleegkundig personeel hebben gewerkt met hun experimentele spoelsysteem. Hun ervaringen, op basis van een uitgevoerd gebruikersonderzoek, worden gebruikt voor het automatiseren van het spoelsysteem.

Prijs

Onze algemeen directeur Véronique Timmerhuis reikte vandaag de Parel uit aan Koolbergen en zijn team voor dit innovatieve onderzoek.

]]>
news-6529 Tue, 17 Nov 2020 16:40:00 +0100 Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding? https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2020/November/wel-of-niet-opereren-bij-oudere-met-traumatische-hersenbloeding/ Wat is de beste behandeling als een oudere in het ziekenhuis belandt met een traumatische acute hersenbloeding? De samenwerkende neurochirurgen van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) in Leiden en Den Haag krijgen 1,6 miljoen euro vanuit het BeNeFIT-programma van ZonMw om samen met Belgische collega’s van het Universitair Ziekenhuis Leuven te bepalen wat het meest effectief is: vroeg opereren of initieel afwachten.