Subsidieaanvragen over werklozen aan het werk helpen

ZonMw ontving 23 subsidieaanvragen binnen de 2e subsidieronde van Vakkundig aan het werk. De aanvragen gaan over onderzoek naar de verschillende aanpakken van gemeenten in het domein van werk en inkomen. De vraag ‘wat werkt voor wie, waarom en wanneer’ staat centraal.

De subsidieaanvragen hebben in de eerdere projectideefase een positief advies gekregen om een volledig voorstel te schrijven. Ongeveer de helft van alle ingediende ideeën kreeg dit advies. De meeste aanvragen zijn ingediend binnen de programmalijn re-integratie. Hier is ook het meeste budget beschikbaar. Hierna volgt de programmalijn schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Ook binnen methodisch werken zijn een aantal aanvragen binnengekomen.

Samenwerking tussen gemeenten en kennisinstellingen

Gemeenten en kennisinstellingen werken nauw samen. Bij het schrijven van de aanvraag, maar ook tijdens het onderzoek. De voorgestelde onderzoeken zijn dan ook gericht op de praktijk. Voor brede verspreiding en implementatie van de resultaten in Nederlandse gemeenten is veel aandacht.

Inbreng cliënten

Samen met de Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft ZonMw de inbreng van cliënten in de beoordelingsprocedure georganiseerd. Dit draagt eraan bij dat de onderzoeksresultaten straks beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Wetenschappelijke referenten beoordelen de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek.

Meer over het kennisprogramma

Het programma heeft als doel gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert daarmee wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de VNG, het UWV en het ministerie van VWS. Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere SBCM, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), en kennisinstituut Movisie.

Meer informatie