Op weg naar meer focus en massa in sportonderzoek

In de subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 ontving ZonMw 19 subsidieaanvragen. Samenwerkingsverbanden, zogenaamde projectconsortia, dienden voor ruim 7,6 miljoen euro aan subsidieaanvragen in. Dat is bijna 6 miljoen meer dan het beschikbare budget van 1.680.000 euro.

Tot 5 oktober jl, konden projectconsortia van onderzoekers uit het wo en hbo met een sportorganisatie en een bedrijf, lokale of regionale overheden of maatschappelijke organisaties een subsidieaanvraag indienen. Doel van de subsidieoproep is om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren.
Per aanvraag kon maximaal 420.000 euro worden aangevraagd. De aanvragen moeten passen bij minstens één van de drie thema’s uit de Kennisagenda Sport en Bewegen. De thema’s zijn ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’ en ‘De waarde(n) van sport’.

Brede doelgroepen

Veel van de ingediende aanvragen zijn thema overstijgend. Zo zijn er aanvragen ingediend op het thema ‘Beter Presteren’ en ‘Een leven lang bewegen’, maar ook op de thema’s ‘Een leven lang bewegen’ en ‘De waarde(n) van sport). Ook worden veel verschillende doelgroepen bediend. Van kinderen met een chronische ziekten en mensen die weinig of niet bewegen tot ouderen. En van talentherkenning tot olympische en paralympische sporters.

Hoe verder?

De aanvragen worden de komende periode beoordeeld. Eerst is gekeken of de aanvraag compleet en volgens de regels is ingediend. Op dit moment beoordeelt een groep onafhankelijke referenten de aanvragen op kwaliteit. Alleen de allerbeste aanvragen kunnen gehonoreerd worden passend binnen het beschikbare budget.
In februari 2018 krijgen de consortia bericht over of ze wel of niet subsidie krijgen. De gehonoreerde consortia hebben een looptijd van 2 jaar en starten uiterlijk halverwege 2018.

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

Doel van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen is om meer focus en massa in sportonderzoek te verkrijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de eerder genoemde drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en de NWA route Sport en Bewegen. Met multidisciplinair onderzoek dat binnen deze thema’s past en het benutten van data science voor sportonderzoek is het de bedoeling om de opbrengsten van de gefinancierde onderzoeksprojecten te vergroten.
Financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO/ENW), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

Meer informatie