Nieuwe onderzoeken rond veilig opgroeien van start

In september en november 2018 starten 2 nieuwe onderzoeken rond veilig opgroeien. Eén van deze projecten brengt in kaart wat de werkzame elementen van de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) in Friesland zijn en of deze werkwijze positieve uitkomsten voor de gezinnen oplevert. Het andere project onderzoekt hoe een onafhankelijk vertrouwenspersoon een structurele plek kan krijgen in de ketensamenwerking bij de aanpak van kindermishandeling.

Veelbelovende multidisciplinaire werkwijze

Bij de aanpak van kindermishandeling is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit de zorg- en justitieketen en ouders, kinderen en hun netwerk essentieel. MDA++ Friesland heeft een veelbelovende multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld, waarin afspraken over regie, rol- en taakverdeling en afstemming centraal staan. Naast de specifieke werkzame elementen van de werkwijze, wordt ook onderzocht of er een afname van geweld en een toename van veiligheid bereikt worden. Het doel van het project is tot overstijgende inzichten te komen die ook voor andere regio’s en samenwerkingsverbanden relevant zijn. 

De stem van het kind in de keten

Kinderen hebben recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Dit recht heeft echter geen structurele plek in de ketensamenwerking bij de aanpak van (vermoedens van) kindermishandeling. In aanpalende werkvelden en bij afzonderlijke ketenpartners zijn daar wel al goede voorbeelden van te vinden. Aan de hand van deze good-practices en via actieonderzoek wordt nagegaan hoe de stem van het kind in de gehele keten geborgd kan worden. Wat is daarvoor nodig? Hoe kan het werken met vertrouwenspersonen dit ondersteunen? Wat zijn voorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren hierbij? De verwachting is dat het positioneren van de stem van het kind de ketensamenwerking verbetert en dat professionals meer een gemeenschappelijk doel en ‘gezamenlijke’ cliënt ervaren. Dat komt uiteindelijk de kinderen ten goede.

Veilig opgroeien 

De 2 projecten worden gefinancierd binnen het programma Veilig opgroeien. Dit programma bestaat op dit moment uit een deelprogramma kindermishandeling en een deelprogramma over slachtoffers van loverboys. Het deelprogramma kindermishandeling startte in 2016 en heeft sindsdien 12 onderzoeken gefinancierd. In 2018 is daar een aanvullende opdracht over zorg voor slachtoffers van loverboys als deelprogramma aan toegevoegd.

Openstaande subsidieronde Loverboys: deadline 25 september 12.00 uur

Binnen het programma Veilig opgroeien is op 30 juli 2018 een subsidieoproep geplaatst over Effectonderzoek opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het doel is de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over hun eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. De resultaten van het onderzoek dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. 
De oproep bestaat uit twee onderdelen: 
  • A) Onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys. 
  • B) Onderzoek dat de praktijk ondersteunt in het opzetten en/of verder inrichten van een trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys. 
Er kan voor beide delen 1 aanvraag gehonoreerd worden met elk een maximaal aan te vragen bedrag van € 500.000 euro.

Meer informatie