Nieuw onderzoek naar de doodswens bij ‘voltooid leven’

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de doodswens bij ‘voltooid leven’. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt gefinancierd door ZonMw. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat.

In 2016 heeft de commissie Schnabel zich gebogen over de vraag hoe de euthanasiewet zich verhoudt tot hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven voltooid achten. De commissie stelde dat de huidige wetgeving in veel gevallen ruimte biedt voor hulp bij zelfdoding. Ook een stapeling van ouderdomsklachten kan namelijk een medische grondslag zijn voor euthanasie. Het kabinet laat nu onderzoek uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.

Onderzoeksvragen

Belangrijke onderzoeksvragen zijn: hoe vaak komt het voor dat relatief gezonde mensen van 55+ geen levensperspectief meer ervaren en als gevolg daarvan een sterke doodswens hebben? Welke existentiële, sociale en medische factoren en omstandigheden spelen een rol? In hoeverre biedt de huidige euthanasiewet voor deze mensen een mogelijkheid, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een forse stapeling van ouderdomsklachten? En wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen mensen die wel en mensen die geen doodswens hebben?

Meerdere perspectieven

Projectleider Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek: “Wij vormen een sterk, multidisciplinair team van medische en geesteswetenschappelijke onderzoekers. Samen gaan wij deze specifieke doodswens onderzoeken vanuit zowel het perspectief van mensen zelf, als vanuit het medisch perspectief van huisartsen. Enerzijds willen we de beweegredenen, omstandigheden en wensen van de betreffende personen nauwkeurig in beeld brengen. Anderzijds onderzoeken we hoe huisartsen deze doodswens en de eventuele medische achtergrond ervan beoordelen. Ook willen we weten hoe vaak huisartsen deze doodswens zien in hun dagelijkse praktijk.”

Doelgroep

In het onderzoek worden 20.000 burgers van 55 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal er diepgravend kwalitatief onderzoek plaatsvinden. Ook wordt vragenlijst- en dossieronderzoek verricht onder huisartsen.

Resultaten

Aan het eind van 2019 wordt het onderzoeksrapport verwacht. Projectleider Van Wijngaarden deed eerder kwalitatief onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. Dit nieuwe onderzoek bouwt hierop voort.

Meer informatie