Actieonderzoek ‘Lerend Transformeren’ binnen het jeugddomein

Professionals en organisaties in het jeugddomein ondersteunen in een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie door middel van actieonderzoek naar het ondersteuningsaanbod. Dat staat centraal in het recent gestarte project ‘Lerend Transformeren’.
Het project levert kennis op over de werkzaamheid van het ondersteuningsaanbod waarmee praktijkorganisaties hun medewerkers kunnen toerusten voor de transformatie binnen het jeugddomein, het ‘Nieuwe Werken’. Het project is onderdeel van het programma Effectief werken in de jeugdsector.

Werken aan transformatie

Na de transitie is het nu tijd om te transformeren; met elkaar de zorg inhoudelijk vernieuwen. Ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector ervan kan profiteren. Het gaat om ondersteuningsaanbod op het niveau van zowel uitvoering als management en beleid.

Actieonderzoek

In 15 organisaties, representatief voor de zorg voor jeugd, wordt met actieonderzoek nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. De actieonderzoeken groeperen zich per transformatiedoel. Het streven is per transformatiedoel 3 praktijkorganisaties deel te laten nemen. In elke praktijkorganisatie wordt een actieonderzoeksgroep opgezet met daarin een actieonderzoeker, lijnverantwoordelijke en cliënt. Elk transformatiedoel wordt geleid door afgevaardigden van 5 academische werkplaatsen. Alle actieonderzoeksgroepen vormen een leergemeenschap en komen regelmatig samen in leerwerksessies en masterclasses. De betrokken brancheverenigingen en kennisinstituten maken deze kennis toegankelijk voor alle professionals betrokken bij de zorg voor jeugd.

Transformatiedoelen en deelnemende academische werkplaatsen

  1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. (Deelnemende academische werkplaats: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth 2.0)
  2. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen. (Deelnemende academische werkplaats: Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd)
  3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. (Deelnemende academische werkplaats: Academische Werkplaats InsideOut)
  4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. (Deelnemende academische werkplaats: Academische Werkplaats Risicojeugd)
  5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten. (Deelnemende academische werkplaats: Transformatie Werkplaats Gezin aan Zet)

Meer informatie