Thema Vluchtelingen

Jongen met mentale probelmen op bank
Ieder kind ontwikkelt zich op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden, spraak en
taal. Risicofactoren en beschermende factoren beïnvloeden die ontwikkeling. Zo hebben kinderen van asielzoekers en vluchtelingen door hun vluchtverleden meer gezondheidsrisico’s dan kinderen zonder migratieachtergrond.
Bij vluchtelingenkinderen is er bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen en ongunstige voedingsgewoonten. De JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg van vluchtelingenkinderen. Ze vervult een belangrijke rol in vroegsignalering van problemen, korte interventies, doorverwijzing en het bevorderen van zelfredzaamheid.

Resultaten uitgelicht

Kan ik een groepsgerichte aanpak inzetten bij vluchtelingen?

De groepsbijeenkomsten van CenteringParenting bieden ouders in een asielzoekerscentrum sociale steun. En daar ontbreekt het voor hen nogal eens aan. Het invoeren van een cultureel aangepaste CenterParenting lijkt haalbaar in deze setting.

Zo ga jij aan de slag

Er zijn 2 CenterParenting-versies ontwikkeld: één voor moeders met kinderen tussen 0 en 2 jaar (babygroep) en één voor moeders met kinderen tussen 2 en 4 jaar (peutergroep). Beide versies bestaan uit 4 maandelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur. De groepsgerichte aanpak biedt je als JGZ-professional ruimte om naast de fysieke gezondheid ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin te bespreken

> Bekijk in de informatiefolder wat CenterParenting kan doen

Afbeelding

Hoe realiseer ik een beter afgestemde ondersteuning aan vluchtelingengezinnen?

Veel kinderen uit vluchtelingengezinnen hebben een zorgachterstand en trauma’s door de situatie in hun thuisland. Eenmaal in Nederland vinden ouders het bovendien lastig hun weg te vinden in onze maatschappij en het Nederlandse zorgsysteem. Hoe kan de JGZ deze gezinnen goed op weg helpen?

Zo ga jij aan de slag

Je kunt vluchtelingengezinnen in een vroeg stadium ondersteunen door beter samen te werken met bestaande pedagogische initiatieven. De handreiking ‘Vluchtelinggezinnen samen op weg helpen – tips voor gemeenten en JGZ’ bevat goede voorbeelden die je kunnen inspireren. Ga aan de slag met de suggesties voor (groeps)voorlichting, leefstijlbevordering en een handreiking voor toeleiding naar zorg.

> Ga aan de slag met de handreiking

Afbeelding

Alle resultaten

Zorg voor vluchtelingen

Welke behoeften en ervaringen hebben vluchtelingenkinderen en hun ouders rond preventieve zorg door de JGZ? Wat werkt volgens ouders, jeugdigen en professionals? En welke nieuwe, veelbelovende initiatieven zijn er voor vluchtelingen kinderen en hun ouders? De resultaten van dit project bieden inzicht en geeft handvatten.

Zo benut je de uitkomsten van dit project

De resultaten van het project zijn verwerkt in een rapport, waarvan het slothoofdstuk ingaat op hoe je zelf als gemeente, organisatie of professional aan de slag kunt met nieuwe of veelbelovende initiatieven voor vluchtelingenkinderen en ouders. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in de eindrapportage, te vinden op de ZonMw-site.

Aanpak

Dit project heeft werkzame elementen beschreven van 3 innovatieve praktijken in de JGZ voor vluchtelingenkinderen. Jeugdigen, ouders, professionals en jeugdprofessionals zijn geïnterviewd over hun ervaringen. De potentiële succesfactoren die daaruit naar voren kwamen, zijn getoetst aan de literatuur.

Resultaten

De werkzame elementen van innovatieve JGZ-ondersteuning zijn uitgezocht bij 3 interventies: JGZ voor nieuwkomers in het Schakelcollege Tilburg, JGZ-nurse practioners op het consultatiebureau en Standaard huisbezoek vluchtelingengezinnen. Voorbeelden van succesfactoren zijn: zo snel mogelijk contact leggen, outreachend werken en een systeemgerichte aanpak. Ook zijn de autonomie van de professional en korte lijnen met samenwerkingspartners van groot belang. Deze werkzame elementen komen overeen met wat er bekend is uit de literatuur. Denk aan het zorgen voor laagdrempelig en persoonlijk contact, cultuursensitief werken en een outreachende aanpak. De werkzame elementen en suggesties voor vervolgstappen zijn samengevat in een eindrapport.

Uitvoerende

Verwey-Jonker Instituut
ZonMw-project: 736300003, Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen

Opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen

De groepsbijeenkomsten van CenteringParenting (CPa) bieden ouders in een asielzoekerscentrum (azc) sociale steun. En daar ontbreekt het voor hen nogal eens aan. Het invoeren van (cultureel aangepaste) CPa-interventies lijkt haalbaar in een azc.

Zo benut je de uitkomsten van dit project

Er zijn 2 CPa-versies ontwikkeld: een voor ouders met kinderen tussen 0 en 2 jaar (babygroep) en een voor moeders met kinderen tussen de 2 en 4 jaar (peutergroep). Beide versies bestaan uit 4 maandelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur. De groepsgerichte aanpak van CPa biedt je als JGZ-professional ruimte om naast de fysieke gezondheid ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin te bespreken. Bekijk wat CenterParenting kan doen in de informatiefolder.

Aanpak

Voor een goede implementatie is het nodig systematisch te analyseren of CPa geschikt is voor de doelgroep en welke implementatieactiviteiten nodig zijn. Deze analyse – en het opstellen van een implementatieadvies – zijn in dit project uitgevoerd in samenspraak met asielzoekers, professionals en andere experts.

Resultaten

Het project heeft inzicht gegeven in de ervaringen van JGZ-professionals en ouders van jonge kinderen binnen de gezinslocatie van het azc in Katwijk. Het invoeren van een cultuur-sensitieve variant van CPa voor moeders lijkt haalbaar en kan een goede aanvulling zijn op de huidige werkwijze met individuele face-to-face contactmomenten. De procesevaluatie laat zien dat deelnemers professionals de groepsgerichte aanpak als positief ervaren. Het blijkt mogelijk de kernelementen van CPa intact te houden bij implementatie voor deze doelgroep. Observaties en interviews met deelnemers tonen aan dat vooral het regelmatige contact met hulpverleners en de daarin door deelnemers ervaren zorgzaamheid, belangrijke bevorderende factoren zijn voor succesvolle implementatie.

Uitvoerende

TNO
ZonMw-project: 736300001, Implementatie van een groepsgerichte aanpak binnen het azc: een pilotonderzoek

Samenwerken in de zorg voor vluchtelingen

Welke behoeften en ervaringen hebben vluchtelingenkinderen en hun ouders rond preventieve zorg door de JGZ? Wat werkt volgens ouders, jeugdigen en professionals? En welke nieuwe, veelbelovende initiatieven zijn er voor vluchtelingen kinderen en hun ouders? De resultaten van dit project bieden inzicht en geeft handvatten.

Zo benut je de uitkomsten van dit project

De resultaten van het project zijn verwerkt in een rapport, waarvan het slothoofdstuk ingaat op hoe je zelf als gemeente, organisatie of professional aan de slag kunt met nieuwe of veelbelovende initiatieven voor vluchtelingenkinderen en ouders. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in de eindrapportage, te vinden op de ZonMw-site.

Aanpak

Dit project heeft werkzame elementen beschreven van 3 innovatieve praktijken in de JGZ voor vluchtelingenkinderen. Jeugdigen, ouders, professionals en jeugdprofessionals zijn geïnterviewd over hun ervaringen. De potentiële succesfactoren die daaruit naar voren kwamen, zijn getoetst aan de literatuur.

Resultaten

De werkzame elementen van innovatieve JGZ-ondersteuning zijn uitgezocht bij 3 interventies: JGZ voor nieuwkomers in het Schakelcollege Tilburg, JGZ-nurse practioners op het consultatiebureau en Standaard huisbezoek vluchtelingengezinnen. Voorbeelden van succesfactoren zijn: zo snel mogelijk contact leggen, outreachend werken en een systeemgerichte aanpak. Ook zijn de autonomie van de professional en korte lijnen met samenwerkingspartners van groot belang. Deze werkzame elementen komen overeen met wat er bekend is uit de literatuur. Denk aan het zorgen voor laagdrempelig en persoonlijk contact, cultuursensitief werken en een outreachende aanpak. De werkzame elementen en suggesties voor vervolgstappen zijn samengevat in een eindrapport.

Uitvoerende

Verwey-Jonker Instituut
ZonMw-project: 736300003, Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen

Veel kinderen uit gevluchte gezinnen hebben een zorgachterstand en trauma’s door de situatie in hun thuisland. Eenmaal in Nederland vinden ouders het bovendien lastig hun weg te vinden in onze maatschappij en het Nederlandse zorgsysteem. Hoe kan de JGZ gevluchte gezinnen goed op weg helpen?

Zo benut je de uitkomsten van dit project

Je kunt vluchtelingengezinnen in een vroeg stadium ondersteunen door beter samen te werken met bestaande pedagogische initiatieven. De handreiking Vluchtelinggezinnen samen op weg helpen – tips voor gemeenten en JGZ bevat goede voorbeelden die je kunnen inspireren. Ga aan de slag met de suggesties voor (groeps)voorlichting, leefstijlbevordering en een handreiking voor toeleiding naar zorg. Lees in een interview met de projectleider meer over de mogelijkheden.

Aanpak

Er zijn veel lokale initiatieven om vluchtelingengezinnen te ondersteunen. Drie verschillende initiatieven van ouderondersteuning werden onderzocht. Dit project heeft onderzocht hoe de JGZ kan samenwerken met deze initiatieven. Ook is bekeken wat de werkzame elementen zijn in die samenwerking. Zowel ouders als professionals is gevraagd naar ervaringen en hun tevredenheid.

Resultaten

Nieuwkomersgezinnen spreken vaak nog slecht Nederlands en hebben weinig sociale contacten. Ook zonder concrete hulpvraag kunnen ouders hulp gebruiken bij het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Ouders zijn erg blij met de ondersteuning vanuit de JGZ. Ze kennen én gebruiken daardoor veel meer voorzieningen die belangrijk zijn voor hun kinderen. De ondersteuning moet wel kort na vestiging van het gezin starten. Werkzame elementen van een effectieve gezamenlijke opvoedondersteuning zijn: de taal van het gezin spreken, vraaggericht werken, flexibel zijn in je aanpak, en mogelijkheden hebben om eventueel te verwijzen naar meer hulp. Gemeenten wordt geadviseerd regie te voeren ten aanzien van het bij elkaar brengen van ketenpartners -zoals JGZ, wijkteams, welzijnswerk en huisartsen- en een stimulerende rol spelen in het versterken van het outreachend en een groepsgericht werken en waar nodig extra inzet te financieren.

Uitvoerende

Pharos
ZonMw-project: 736300004, Versterking Innovatie in de JGZ: Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen

Interviews

Afbeelding
Portret Ingrid Brokx

Interview met de expert

Kinderen die met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Veel ouders hebben een zeer beperkt netwerk, weten niet bij welke zorginstellingen ze terecht kunnen en vinden het lastig om hulp te vragen. De JGZ ondersteunt deze gezinnen zodat zij hun leven gezond en veilig voort kunnen zetten.
Afbeelding
Portret rouke Sondeijker en drs. Joke van Wieringen

Interview met de onderzoekers

Veel ouders en kinderen die gevlucht zijn hebben meer hulp nodig dan de standaard-ondersteuning die de JGZ biedt. Frouke Sondeijker en Joke van Wieringen vertellen over hun projecten waarbij de JGZ extra ondersteuning biedt. Outreachend werken en snel contact leggen, bij voorkeur in de eigen taal, zijn belangrijke elementen.

Aan de slag met de waaier

JGZ-waaier
1 / 1

Wil je meer praktische handvatten op dit en andere thema's binnen de JGZ?
Met de fysieke waaier ga je gemakkelijk zelf aan de slag met innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools die je helpen bij jouw werk.  Om zo je vakmanschap te versterken. Wil je hem ook doorbladeren?

Bestel de waaier nu kosteloos!