Professionals en Onderwijs

Een integrale aanpak van herstelgerichte zorg vraagt om de juiste kennis en een interdisciplinaire samenwerking tussen specialisten en generalisten. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te borgen, is het zinvol huidige en toekomstige professionals goed toe te rusten. Hoe dat kan worden ingevuld staat tijdens dit thema centraal. Bekijk hieronder ZonMw-projecten die daartoe handvatten bieden

'Keuzedeel' Verward Gedrag

Over dit project

In veel opleidingen komt verward gedrag in het curriculum voor, maar de sociaal werker leert niet hoe de verpleegkundige met verward gedrag omgaat en de verpleegkundige weet niet wat voor rol de sociaal werker in de buurt heeft. Daarom ontwikkelt het Summa College in samenwerking met Markieza een keuzedeel ‘verward gedrag’.

Omgaan met verward gedrag is een complex probleem, dat vaak wordt bekeken vanuit de context vanuit het eigen beroep. Het aansluiten bij kwaliteiten van mensen, gericht zijn op zingeving en persoonlijk perspectief, actief gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid, de mate waarin de mens zich geholpen voelt centraal stellen en het creëren van experimenteerruimte worden op nog onvoldoende gezien en geoefend in het huidige scholingsaanbod, maar zijn essentieel voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag. Om mensen met verward gedrag de best mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk dat de kennis op dit gebied wordt geïntegreerd in de opleiding van professionals.

Resultaten

Sociaal Werkers (SW) en Medewerkers in de Maatschappelijke Zorg (MZ) krijgen in toenemende mate te maken met ‘verwarde personen’. In het keuzedeel ‘verward gedrag’ leren studenten hoe zij het beste kunnen omgaan met verwarde personen in de wijk. Voor het uitvoeren van het keuzedeel is een speciale gratis toolbox ontwikkeld.

Verwarde personen hebben te maken met (veelal) complexe problemen, waardoor ze vaak niet op eigen kracht kunnen meedraaien in de maatschappij en niet altijd (meer) zelf om hulp vragen. Als er niet tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning wordt geboden kunnen mensen met verward gedrag een grotere bedreiging zijn voor zichzelf en/of voor de directe omgeving en omwonenden. Door het volgen van het keuzedeel ‘verward gedrag’ is de beginnende beroepsbeoefenaar beter in staat om personen met verward gedrag (in de wijk) te signaleren en ondersteunen. Een gratis toolbox is een middel om het keuzedeel verward gedrag uit te kunnen voeren. Het uiteindelijke doel is om burgers en studenten om te leren gaan met de brede scoop van mensen met verward gedrag en de inzet van ervaringsdeskundigheid hierbij. In maart vond een eerste traject plaats waarbij 35 conciërges/huismeesters gebruik maakten van de toolbox om beter te leren omgaan met verward gedrag van studenten/ouders/gebouwgebruikers.

Meer informatie

Projectleider T.W.C.M. van Riel
Organisatie(s) Summa College

Samen opleiden, samen werken

Over dit project

In Arnhem wordt voor professionals werkzaam in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten een onderwijsmodule ontwikkeld gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor mensen met verward gedrag. In een pilot wordt met de module proefgedraaid. Na evaluatie en aanpassing wordt de onderwijsmodule geschikt gemaakt voor scholing in de regio.

Politie, ambulancedienst, acute psychiatrische diensten beveiligingspersoneel en de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen hebben steeds vaker te maken met verwarde personen. Ziekenhuis Rijnstate, de AZO (Acute Zorgregio Oost) en de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) nam het initiatief om samen met de politie Arnhem een onderwijsmodule voor bij- en nascholing te ontwikkelen voor deze professionals. Ook professionals uit de zorg en veiligheid en ervaringsdeskundigen (inclusief naasten) hebben hun expertise ingebracht. Voor duurzame inbedding in het onderwijsaanbod, wordt de module gedeeld met die van de HAN en zal voor AZO de module met regelmaat worden aangeboden in het al bestaande scholingsaanbod.

Resultaten

Rijnstate Ziekenhuis, AZO (als vertegenwoordiger van de partijen in de acute zorg) en de HAN (als onderwijspartner) ontwikkelden samen met de politie Arnhem de tweedaagse onderwijsmodule ‘Samen opleiden, samen werken’ voor professionals in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten. De module is uitgetest in een pilot en daarna geschikt gemaakt voor scholing in de regio.

De module is gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag. Professionals uit de zorg en veiligheid en ervaringsdeskundigen (inclusief naasten) brachten ervaringen uit eigen expertisegebied in. Ketenscenario’s, multidisciplinair samenwerken en patiënten casuïstiek staan in de scholing centraal, evenals kennis van wet- en regelgeving. Voor de scholing zijn vijf filmfragmenten over verward gedrag gemaakt. Ook is er een flyer met informatie over de scholing en informatie voor deelnemers. De docenten ontwikkelden presentaties en materiaal die het interactieve aspect zowel bij de voorbereiding als tijdens de scholing bevordert. Daarnaast wordt getraind met acteurs. De scholing is uitgetest in een pilot met professionals. Aan de hand van feedback werd het programma aangepast. Twee docenten, een ervaringsdeskundige en een acteur werkten mee aan de pilot. Dankzij een implementatieplan kreeg de onderwijsmodule een plaats in het onderwijsaanbod. Een communicatieplan zorgt voor het bereiken van de beoogde doelgroepen.

Meer informatie

Projectleider Dr. B. Verweij
Organisatie(s) Rijnstate Ziekenhuis