Leefwereld centraal

Een passende en persoonsgerichte aanpak gaat uit van de leefwereld van hen om wie het gaat. Het is hard werken om hun leefwereld centraal te stellen in je aanpak en uit te gaan van ‘herstel’. Te vaak staat nu nog de ‘systeemwereld’ van verschillende wettelijke kaders, financieringsstromen en organisatieculturen centraal. Bekijk hieronder ZonMw-projecten die leefwereld van degene om wie het gaat met succes centraal stelden.

Verwarring al om?!

Over dit project

Betere en eerdere herkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autisme spectrum stoornis (ASS) in Drenthe, waardoor er betere aansluiting op ondersteuning en zorg is. Dit is gerealiseerd door het geven van informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein.

Inadequate communicatie en het niet herkennen van beperkingen kunnen leiden tot angst, boosheid, niet-begrepen gedrag en daardoor verward gedrag. Dit kan leiden tot onduidelijkheid hoe er op ingespeeld moet worden in de samenleving, terwijl het vroegtijdig herkennen van de signalen preventief kan werken en crisissituaties kan voorkomen. De focus van dit project ligt op de preventieve herkenning in de lokale omgeving, in dit geval gemeenten in Drenthe. Het doel is om via informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein overlast van mensen met verward gedrag vroegtijdig te signaleren en hen vervolgens op een juiste manier te ondersteunen.

Resultaten

Samen met ervaringsdeskundigen zijn herkenningskaartjes ontwikkeld en tourevenementen georganiseerd voor voorlichting over verward gedrag in gemeenten in Drenthe. Professionals kregen trainingen, intervisie en advies over het herkennen en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking. Vijf ervaringsdeskundigen hebben meegeholpen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

Samen met ervaringsdeskundigen zijn herkenningskaartjes ontwikkeld die in een oplage van 1.000 stuks zijn uitgedeeld aan het algemeen publiek in verschillende gemeenten in Drenthe. De kaartjes helpen het algemeen publiek om contact te krijgen met mensen met verward gedrag. Om de kennis op straat verder te verbeteren zijn in oktober 2018, tijdens de Week van de Toegankelijkheid, twee tourevenementen georganiseerd met tussenstops in verschillende Drentse gemeenten. Daar is informatie gegeven over mensen met verward gedrag. In Assen is een vast informatiepunt in de bibliotheek gerealiseerd. Professionals werkzaam bij welzijnsinstellingen, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Vluchtelingenwerk, de gemeente Meppel en Werkpro in Drenthe, werden getraind in het herkennen en omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking. In totaal zijn vier trainingen inclusief intervisiebijeenkomsten gegeven. Vijf ervaringsdeskundigen hebben meegeholpen bij het uitvoeren van al deze activiteiten. Ze zouden worden ingehuurd via een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen, maar het realiseren van zo’n uitzendbureau blijkt meer tijd te kosten dan gedacht.

Meer informatie

Projectleider P.B.M. Revenboer
Organisatie(s) MEE Drenthe

Open Dialogue en toolkit om herstel en zelfredzaamheid te stimuleren

Over dit project

Bij GGz Eindhoven wordt de Open Dialogue methode ingezet in de behandeling van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Uitgangspunt van de methode is dat alle besluitvorming over de behandeling en ook de behandeling zelf in volledige openheid met de cliënt en zijn of haar netwerk plaatsvindt.

De Open Dialogue methode, een nieuwe vorm van hulpverlening die in Finland is ontwikkeld, stelt de cliënt en zijn of haar netwerk centraal. Het uitgangspunt is ‘nothing about me, without me’: alle besluitvorming over de benodigde hulp en de behandeling zelf wordt vanaf het begin in samenspraak met de cliënt en zijn of haar netwerk gedaan. Met dit project is de Open Dialogue methode geïmplementeerd binnen de FACT- en IHT-teams van GGz Eindhoven (GGzE). Ook is een aantal eHealth tools geëvalueerd en geschikt gemaakt voor toepassing bij de methode. Dit is in co-creatie met ervaringsdeskundigen en deelnemende behandelaren gedaan.

Resultaten

Het eerste team van GGz Eindhoven (GGzE) startte in november 2017 met het toepassen van de principes van de Peer-supported Open Dialogue methode (POD). De implementatie verliep soepel en GGzE wilo het POD-aanbod graag verder uitbreiden. Ook zijn ze in co-creatiesessies bezig met het kiezen en uitproberen van de juiste eHealth-tools, samen met cliënten, naasten én hulpverleners.

Meer informatie

Projectleider C. Blaauw-Hoogvliet
Organisatie(s) GGz Eindhoven

Herstel in de ggz

Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening

Over dit project

Mensen met ernstige psychische problematiek hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en hiermee zichzelf en anderen schade te berokkenen. In dit project ontwikkelt de gespecialiseerde GGZ-instelling Reinier van Arkel in de regio ’s-Hertogenbosch een sluitende aanpak voor de behandeling en begeleiding van deze doelgroep.

Een deel van de mensen met verward gedrag kampt met een ernstige psychische aandoening. Voor deze groep is het belangrijk dat er sprake is van een gecoördineerd zorgnetwerk. Hierbij is ook de samenwerking met het zogenaamde informele netwerk van belang. Binnen de regio ’s-Hertogenbosch zijn verschillende zorg- en veiligheidsinstellingen actief in de behandeling en begeleiding van deze doelgroep. Het doel van dit project is om deze ketensamenwerking verder te verbeteren, om op deze manier bij te dragen aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Resultaten

De implementatie van de herstelbevorderende zorgmodellen (ART en RACT) verloopt voorspoedig, waardoor ketensamenwerking meer op de agenda’s staat en vruchten begint af te werpen. Om familie en andere naasten meer in hun kracht te zetten is de cursus ‘Samen Sterk’ ontwikkeld. Tot slot zijn de mogelijkheden voor het opzetten van een respijtvoorziening onderzocht.

Meer informatie

Projectleider Drs. C. Truijens
Organisatie(s) Reinier van Arkel Groep

Kom je de volgende keer?

Over dit project

In aansluiting op de sociale wijkteams van de gemeente Purmerend wordt een plek gecreëerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking die overlast veroorzaken door criminaliteit of verwardheid. Samenwerking, inzet van ervaringsdeskundigheid en outreachend werk van zorg- en welzijnsorganisaties moet zorgen voor meer en betere ondersteuning van deze doelgroep.

 De vier sociale wijkteams van de gemeente Purmerend zijn de oren en ogen van de wijk. Door daarbij aansluitend een plek te creëren voor mensen met een licht verstandelijke beperking die overlast veroorzaken door criminaliteit of verwardheid, is de kans veel groter dat problemen de zij ervaren eerder worden opgepakt. Door samenwerking, inzet van ervaringsdeskundigen, een passende sfeer binnen een inloop, outreachend werk willen welzijnsorganisatie Clup, cliëntondersteuner MEE Amstel en Zaan, zorgaanbieder Odion, job- en schoolcoachorganisatie Odibaan en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen dat deze doelgroep zich meer gesteund voelen, waardoor zij beter in staat zijn om aan hun problemen te werken.

Resultaten

De conclusie van het project is dat de groepsaanpak, waarbij ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking elkaar kunnen versterken, goed werkt. Zij voelen zich erkend en krijgen beter zicht op het eigen functioneren. Dit is de basis voor een zelfbewuste voorlichting aan professionals.

Meer informatie

Projectleider Drs. E.T.J. van der Eerden
Organisatie(s) Odibaan

Interviews

1 / 3

In Respijthuis Frits is iedereen welkom die aan zijn herstel wil werken. Ook mensen zonder diagnose of indicatie voor zorg. Juist deze groep valt vaak tussen wal en schip.

Lees de interviewreeks

2 / 3

Jaap (49), is werkzaam in een biologische groothandel. Anderhalf jaar geleden overleed zijn geliefde Els. Kampt sinds zijn 23e met chronische depressiviteit.

Lees zijn verhaal waarin hij vertelt wat hem heeft geholpen

3 / 3

In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Door contact van mens tot mens willen ze het isolement van deze bewoners verminderen.

Lees meer

Kijk de talkshow Leefwereld Centraal terug

Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Bijvoorbeeld ggz-problematiek, schulden, verslaving, een licht verstandelijke beperking of dak- en thuisloosheid. Zij hebben dan met allerlei instanties, organisaties en loketten te maken. Dat maakt hun leven al snel enorm complex. Te vaak staat nu nog de ‘systeemwereld’ van verschillende wettelijke kaders, financieringsstromen en organisatieculturen centraal. Daarom is de leefwereld van de mensen om wie het gaat de belangrijkste focus van deze talkshow.