Financiering en Organisatie

De organisatie van een persoonsgerichte aanpak vereist een goed gecoördineerde aanpak die soms heel lokaal en soms juist regionaal opgezet moet worden. Financieringsstromen liggen niet in elkaars verlengde, maar zorgen voor een scheiding tussen onderwerpen en verschillende vormen van hulpverlening. Lees over verschillende ZonMw-projecten die deze uitdaging overbrugden.

Schakelpunt "Verward en gevaarlijk" Midden-Nederland

Over dit project

Er is een groot draagvlak voor en grote behoefte aan een “Schakelpunt Verward en Gevaarlijk” bij gemeenten, zorg- en veiligheidspartners, ervaringsdeskundigen en familie- en cliëntenberaden. In deze pilot gaat het Schakelpunt in Midden-Nederland van start, als aanvulling op een sluitende aanpak in het complexe netwerk van zorg, straf, hulp en ondersteuning.

Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van alle partners met expertise daar waar zij vragen hebben of zorgen maken over situaties met ‘niet-sluitende’ ketens in verband met het gevaarsrisico van een persoon. Het Schakelpunt adviseert, denkt mee, escaleert en signaleert bij moeilijke of ‘onmogelijke’ plaatsing en/of financiering, legt contacten, verbindt en brengt zo nodig de juiste mensen rond de tafel. Het Schakelpunt heeft korte lijnen met de Veiligheidshuizen, ZSM, de meldpunten (acuut en niet-acuut), lokale en regionale partners en zo nodig landelijke partners. Het aanstellen van een ‘schakelfunctionaris’ moet er voor zorgen dat het Schakelpunt in de praktijk van start kan gaan.

Resultaten

Sinds 1 juli 2018 is het Schakelpunt Personen met Verward gedrag en Gevaarsrisico Midden Nederland gestart. Het doel van het Schakelpunt is passende, tijdige zorg én het voorkomen en beperken van overlast en gevaar. Het Schakelpunt adviseert professionals binnen het complexe netwerk van (medische) zorg, strafrecht, en gemeentelijke hulp- en dienstverlening over de aanpak van complexe problematiek van personen.

De pionier in het Schakelpunt adviseert professionals in het netwerk van (medische) zorg, strafrecht en gemeentelijke hulp- en dienstverlening over de aanpak van complexe problematiek waarbij betrokken bestuurders en professionals vastgelopen zijn en ‘buikpijn’ hebben. De pionier spart, verbindt en bemiddelt bij passende plaatsing, overdracht en financiering. Ze denkt mee in (on)mogelijkheden, nodigt betrokken partijen uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en een stap extra te zetten met respect en kennis voor elkaars taak. Zij vertaalt daar waar gemeentelijke, zorg- en justitiële partners wel met dezelfde woorden spreken maar niet altijd in dezelfde taal. Het Schakelpunt vormt daarmee in het hele bestaande netwerk en de bestaande aanpak in Midden-Nederland een unieke en naar het zich laat aanzien een onmisbare rol. Vanuit een neutrale rol (niet bij één van de ketenpartners), een vertrouwenspositie en met bijzonder veel expertise voegt het Schakelpunt flinke meerwaarde toe aan onder meer de verschillende meldpunten en casusoverleggen bij veiligheidshuizen.

Meer informatie

Projectleider Drs. M.C.M. Kooij
Organisatie(s) Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland

Herstelhuis regio Midden-Limburg

Over dit project

De regio Midden-Limburg wil een plek creëren waar personen die de grip op hun leven dreigen te verliezen en verward gedrag vertonen terecht kunnen voor herstel en stabiliteit. Het Herstelhuis in Weert biedt deze mogelijkheid. In dit project wordt een tijdelijke time-out plek voor deze doelgroep mogelijk gemaakt.

De zeven Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van Aanpak voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Als regio Midden-Limburg willen we een plek creëren waar personen die de grip op hun leven dreigen te verliezen terecht kunnen voor herstel en stabiliteit. Het Herstelhuis in Weert biedt deze mogelijkheid. ln 2019 heeft het Herstelhuis verkend wat er nodig is om binnen deze voorziening ook een plek te bieden aan mensen die tijdelijk een time-outplek nodig hebben. ln 2019 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Dit proces wordt in het volgende subsidietijdvak voortgezet en structureel geborgd binnen de aanpak personen met verward gedrag.

Resultaten

Een procesdocument helpt medewerkers om vast te stellen of een inwoner voor verblijf in het Herstelhuis in aanmerking komt. In de pilotperiode maakten in totaal 36 personen gebruik van tijdelijke opvang in het Herstelhuis in Weert. In ieder geval tot eind 2020 zijn er voldoende financiële middelen om het Herstelhuis te verankeren in de regio.

In de pilotperiode hebben in totaal 36 personen in het Herstelhuis verbleven met een gemiddelde bezettingsgraad van 40%. Door de coronamaatregelen is het Herstelhuis ongeveer 8 weken gesloten geweest. Dit heeft invloed gehad op de gemiddelde bezettingsgraad. Om te komen tot een succesvol verblijf zijn op individueel niveau goede samenwerkingsafspraken gemaakt met betrokken professionals over onder andere het inroepen van extra ondersteuning als dit nodig is. Het procesdocument ‘Toegang en Verblijf’ helpt medewerkers om vast te stellen of een inwoner voor verblijf in aanmerking komt. Het Herstelhuis Midden-Limburg is een waardevolle voorziening die heeft bewezen van grote meerwaarde te zijn voor inwoners uit de regio. Verblijf in een Herstelhuis kan voorkomen dat iemand verder afglijdt en in een psychische crisis terecht komt. Het doel is om het Herstelhuis duurzaam te verankeren in de regio. Dit is gelukt, doordat er financiële middelen beschikbaar zijn gekomen die aangewend kunnen worden voor deze voorziening tot eind 2020.

Meer informatie

Projectleider M. Ghijsen
Organisatie(s) Gemeente Weert

Voor het Respijthuis Frits is succesvol structurele financiering opgezet. Het werd sinds 2018 door ZonMw gefinancierd. Vanaf nu dragen de gemeente Tilburg en gemeente Breda samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ hier structureel zorg voor vanuit reguliere middelen.

Integraal aanbod behandeling en begeleiding in Heerlen

Over dit project

In Heerlen is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van een pilot waarin gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag nauw samenwerken. Dit moet het integrale aanbod verbeteren voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van psychische problemen zowel behandeling als begeleiding nodig hebben.

Met de inzet van een ervaringsdeskundige wordt meer plek gegeven aan het herstelgerichte werken in de benadering en op deze wijze wordt de inbreng/positie van de cliënt verstevigd. De focus in het project ligt op het ontwikkelen van een werkwijze waarin de afstemming tussen behandelaar en begeleider geborgd is en doelen, voortgang en resultaten van de zorg in gezamenlijkheid met de cliënt worden vastgesteld en op gezette tijden worden geëvalueerd. Een ervaringsdeskundige krijgt, als de cliënt dat wil, een rol bij de start (herstelgerichte intake), bij het opstellen van het behandel-/ondersteuningsplan, in de voortgangsbewaking en bij afronding van zorg.

Resultaten

Een plan van aanpak is opgesteld dat de basis vormt voor de pilot ‘Integraal Aanbod Heerlen’ die in augustus 2020 van start is gegaan. In het plan van aanpak zijn de doelen, verwachte resultaten, werkwijze en inrichting van de pilotorganisatie beschreven, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende samenwerkingspartners.

De gemeente Heerlen, zorgcorporatie Heerlen Stand-BY en zorgverzekeraar CZ hebben samen een plan van aanpak opgesteld dat moet zorgen voor een integraal aanbod, gericht op het bevorderen van samenhang en integraliteit in de hulpverlening aan mensen met verward gedrag en het voorkomen van doublures. Het project zal vooral gericht zijn op verbeterde samenwerking en integraliteit, met name bij de start en bij beëindiging van de behandeling en/of de begeleiding, terwijl gedurende het zorgtraject laagdrempelig contact wordt gehouden over voortgang en resultaten. De verwachte resultaten van het project voor de cliënt zijn onder andere kortere lijnen waardoor sneller gereageerd kan worden op vragen/behoeften/wijzigingen, herstelgerichte intake en nadrukkelijk meer inbreng van cliënten in opstellen plan en (tussentijdse) evaluatie. Tevredenheid van de cliënt wordt gemeten en ook worden objectieve scores van bijvoorbeeld contactmomenten etc. bijgehouden.

Meer informatie

Projectleider Drs. O. Sollet
Organisatie(s) WIEP!advies