Ervaringsdeskundigheid verbindt de systeemwereld met de leefwereld

Interview met Ben Roelands, manager bestuursbureau MIND
Welke rol speelt ervaringsdeskundigheid in de aanpak van verward en/of onbegrepen gedrag? Wat zijn de bevindingen van MIND, de koepelorganisatie voor cliënten- en familieorganisaties in de ggz? Dat is het thema van dit artikel, uit de reeks “Kennis en in inzichten uit het Actieprogramma Verward Gedrag”.

MIND

Bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag kunnen ervaringsdeskundigen - mensen die zelf deze zorg hebben gehad - hulp bieden. Ze kunnen hun ervaring professioneel inzetten om mensen die in een vergelijkbare situatie zitten te helpen. Dat zegt Ben Roelands, manager bestuursbureau bij MIND, de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Breed begrip

Ervaringsdeskundigheid is volgens Ben een breed begrip. ‘Iedere ervaring is immers anders. Elke ervaringsdeskundige ontwikkelt zich bovendien op zijn of haar manier en heeft zijn of haar specifieke kwaliteiten. Maar de grote gemene deler is dat ervaringskennis, naast professionele praktijkkennis, enorm waardevol kan zijn bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag.’

Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen

Om ervaringsdeskundigheid te professionaliseren en professionals te leren de leefwereld van cliënten en hun naasten centraal te stellen heeft ZonMw in het kader van het AVG in de periode 2019-2021 een ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen opgezet. Dit programma bestond onder meer uit subsidies voor projecten om ervaringsdeskundigen en naasten te betrekken bij zorg en ondersteuning, en hun daarbij een meer gelijkwaardige rol te geven.

Van systeemwereld…

Zo kunnen ervaringsdeskundigen professionals inzicht geven in de problematiek van de cliënt. Ben: ‘Zij herkennen de symptomen en de vaak complexe situatie waarin de cliënten zich bevinden. Daarbij kun je denken aan psychische kwetsbaarheid, eenzaamheid, werkloosheid, schulden, verslaving of dak- en thuisloosheid. Maar ook de “systeemwereld” van instanties, loketten, wettelijke kaders en financieringsstromen, die bij zorg en ondersteuning vaak nog centraal staan, maken het voor cliënten ingewikkeld. Ervaringsdeskundigen weten dan ook dat voor herstel meer komt kijken dan alleen professionele en wetenschappelijke kennis over een psychiatrische aandoening.’

…naar leefwereld

Door de vroegtijdige betrokkenheid, inzet en signalen van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheid kun je juist de leefwereld, het perspectief en de omgeving van de cliënt centraal stellen. ‘Ervaringsdeskundigen leggen doorgaans gemakkelijk contact met cliënten, die dit contact als laagdrempelig ervaren’, aldus Ben. ‘Op die manier kun je veel mensen met onbegrepen gedrag bereiken en hen naar de juiste hulp begeleiden. Dankzij ervaringsdeskundigheid wordt het begrip bij professionals voor de vaak complexe situatie van de cliënten bovendien groter. Dat kan resulteren in geschiktere oplossingen en betere zorg en ondersteuning.’

Afbeelding
Ervaringsdeskundigen weten dat voor herstel meer komt kijken dan alleen professionele en wetenschappelijke kennis over een psychiatrische aandoening.

Ben Roelands
Manager bestuursbureau, MIND

Draagvlak, overtuiging en volwaardige positie

Inmiddels worden ervaringsdeskundigen in allerlei vormen en op verschillende niveaus in organisaties ingezet. Volgens Ben valt of staat het succes van deze inzet bij draagvlak voor ervaringsdeskundigheid en de overtuiging bij professionals dat die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. ‘Ervaringsdeskundigen kunnen de zorg en ondersteuning alleen daadwerkelijk verbeteren als ze een volwaardige plek in een organisatie hebben en structureel hierover mogen meedenken.

Spanningsveld

Bij de inbedding van ervaringsdeskundigheid in organisaties doet zich wel een spanningsveld voor. ‘Wie als geschoold ervaringsdeskundige is opgenomen in een team, werkt volgens kaders en richtlijnen, en wordt daarvoor beloond’, zegt Ben. ‘Dat vergt andere vaardigheden en kwaliteiten dan van iemand die zich vanuit ervaringskennis als vrijwilliger inzet op andere plekken in een organisatie. Het is dan ook belangrijk om goed te kijken naar de rol en kwaliteit van de ervaringsdeskundige. Dit kan uiteraard per persoon en organisatie verschillen.

Trainingen gemeentelijke teams

Uit onderzoek is gebleken dat gemeentelijke baliemedewerkers het lastig vinden om mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek te helpen. Tegelijk is het de taak van gemeenten ervoor te zorgen dat hun medewerkers goed geschoold zijn en over voldoende vaardigheden beschikken om in hun omgang met mensen met onbegrepen gedrag op de juiste manier te handelen. Gemeenten beschikken echter lang niet altijd over voldoende financiële middelen om al hun medewerkers te scholen. Daarom heeft ZonMw in september 2018 een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen, Trainingen gemeentelijke teams, voor op maat gemaakte trainingen om gemeentelijke medewerkers vaardiger te maken in hun omgang met mensen met onbegrepen gedrag. Denk aan het herkennen van onbegrepen gedrag, waardoor medewerkers problemen vroegtijdig kunnen signaleren en mensen kunnen doorverwijzen naar de juiste zorg. De subsidiemogelijkheid sloot op 1 oktober 2020.

Kennis delen

Ervaringsdeskundigheid is een relatief nieuw vakgebied. Daarom is het volgens Ben essentieel kennis over ervaringsdeskundigheid te delen.

Afbeelding
Bovendien kun je ervaringsdeskundigen inzetten voor het opleiden en trainen van professionals, zoals verpleegkundigen en politieagenten. Bijvoorbeeld in het herkennen van signalen of het creëren van inzicht in psychische kwetsbaarheid.

Ben Roelands
Manager bestuursbureau, MIND

De Vliegende Brigade

Medewerkers van cliënten- en naastenorganisaties kunnen te maken krijgen met mensen met onbegrepen gedrag. Maar lang niet altijd kennen die medewerkers het perspectief van deze verwarde mensen of weten ze hoe ze hen moeten helpen. Bijvoorbeeld bij vragen over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De Vliegende Brigade, een groep experts met een breed netwerk van onder meer ervaringsdeskundigen en bestuurders, biedt deze medewerkers praktische ervaringsdeskundigheid. Diverse organisaties weten de Vliegende Brigade te vinden. Zij zijn op weg geholpen en in contact gebracht met ervaringsdeskundigen uit hun eigen regio. Uiteindelijke doel van de Vliegende Brigade is het verzamelen, ontsluiten en delen van kennis, zodat organisaties maximaal zelfredzaam kunnen worden bij vraagstukken rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Naar een hoger niveau

Al met al staat Ben positief tegenover ervaringsdeskundigheid. ‘Uiteindelijk gaat het erom de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. Ervaringsdeskundigen kunnen daarbij meerwaarde bieden. Het is wel belangrijk hierover kennis uit te wisselen en die meerwaarde te laten zien. Alleen dan krijg je iedereen mee en kun je ervaringsdeskundigheid naar een hoger niveau tillen.’

Tekst: Onno Kronenberg, november 2023