Interview met Anna Kersten

Anna Kersten
Anna Kersten is projectleider van het project Ontwikkeling van evidence-based preventieonderwijs in de geneeskundeopleiding. Waar richt het project zich op en waarom? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Anna voor.

Waar gaat het project over?

In het project ‘Ontwikkeling van evidence based preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding’ zullen de afdelingen Sociale Geneeskunde van de UMC’s samen de beroepstaken voor basisartsen in preventie definiëren en vertalen we dit in effectief onderwijs om studenten voor te bereiden op de beroepstaken.

Waarom vindt u dit project/onderwerp belangrijk?

Er is toenemend besef dat gezondheidsproblemen preventief domeinoverstijgend aangepakt moeten worden. Er is een oproep voor meer preventie in het medisch domein én daarmee ook in het medisch onderwijs. Dit wordt onderstreept door het nieuwe raamplan Artsopleiding 2020. Dit laat zien dat er een window of opportunity is en de eindtermen in het nieuwe raamplan vragen om een concretiseringsslag om tot effectief onderwijs te komen.

Waar bent u het meest trots op?

Op de samenwerking tussen de afdelingen sociale geneeskunde waarin we ook in de dagelijkse uitvoering van het project samenwerken. Daarnaast zijn we trots op de interesse in ons project van bijvoorbeeld het landelijk overleg van opleidingsdirecteuren geneeskunde van de NFU. Alle opleidingen zijn bezig om hun programma aan te passen aan het nieuwe raamplan en zij blijven graag op de hoogte van ons project.

Waarin is het project vernieuwend?

De inhoudelijke samenwerking tussen faculteiten in het onderwijs is vernieuwend. Zeker dat we dit op een gestructureerde manier doen in plaats van het enkel uitwisselen van voorbeelden en ideeën. Ook de grotere aandacht voor preventie en leefstijl in het geneeskunde curriculum is nieuw en wij hopen daar een belangrijke bijdrage aan te leveren om dat te helpen invullen. Tot slot werken we in ons project met een adviesraad waarin de partners (1e en 2e lijn, sociaal domein, paramedici, studenten en ervaringsdeskundigen) in preventie naast de sociale geneeskunde zijn vertegenwoordigd

Met wie werken jullie samen?

Met de faculteiten geneeskunde, formeel met het LUMC, Amsterdam UMC locatie AMC, Amsterdam UMC locatie VUmc en Maastricht MC. De andere faculteiten staan niet op de aanvraag maar zullen we wel informeren en betrekken in de vorderingen. Daarnaast werken we samen met onze partners in preventie via de adviesraad en via de eigen netwerken van de faculteiten.

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.