‘MDT tijdens corona van nog grotere meerwaarde’

Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT
Meisje met laptop op bank
De Rijksoverheid heeft vanuit het regeerakkoord budget vrijgemaakt om de maatschappelijke diensttijd (MDT) te organiseren. Programmadirecteur MDT Jacqueline de Jager kijkt samen met haar team hoe ze dit het beste kunnen organiseren. ‘Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met ZonMw. Zij organiseren subsidierondes om organisaties te stimuleren en te helpen een MDT aan jongeren aan te bieden.’

Jacqueline is programmadirecteur MDT vanuit de Rijksoverheid. Ze is blij dat ze een positieve bijdrage kan leveren aan talentontwikkeling van jongeren. ‘Ik word vaak gevraagd welk ‘probleem’ MDT oplost. Onze samenleving denkt nog teveel in problemen en oplossingen. Wij bieden jongeren een kans om hun talenten verder te ontwikkelen en bieden perspectief. Elke jongere, jong, oud, van welke culturele achtergrond dan ook, wordt geïnspireerd door deze aanpak.’

Priya Ramjanam was tot voor kort programmamanager van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bij ZonMw. ‘Ik vind MDT een ontzettend mooi initiatief en ik sta echt achter de doelstellingen. We moeten jongeren een kans bieden om talenten te ontwikkelen en iets te doen voor een ander. Je kunt ontzettend veel leren als je met mensen van een andere doelgroep of met een andere achtergrond in aanraking komt.’

Corona

De uitbraak van het coronavirus had grote invloed op de samenleving. ‘Veel fysieke activiteiten van huidige MDT-trajecten kwamen stil te liggen.’, legt Priya uit. ‘De projectorganisatoren en jongeren wilden wel graag wat doen. MDT gaat, naast talentontwikkeling en ontmoeting, over iets doen voor een ander. En daar was veel behoefte aan. Zoals ouderen die hun boodschappen niet meer konden doen of geen bezoek meer kregen van familie en vrienden.’

Subsidieoproep

Jacqueline en Priya bekeken samen met de MDT-organisaties of ze MDT, binnen de RIVM-richtlijnen, specifiek konden inrichten op de behoeften van de samenleving in coronatijd. ‘MDT-organisaties bleken erg flexibel te zijn en juist in deze tijd iets te willen betekenen voor belangrijke maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, verveling en overlast. Binnen 1 week hebben we een subsidieoproep neergezet en alle MDT-organisaties uitgenodigd om een plan voor een hulpinitiatief in te dienen.

Afbeelding
Jacqueline tijdens het openen van de tentoonstelling met kunstwerken van het project Operatie Vrijheidsschrijvers
Jacqueline tijdens het openen van de tentoonstelling met kunstwerken van het project Operatie Vrijheidsschrijvers

Beoordeling

ZonMw honoreerde 19 projecten binnen 7 werkdagen nadat ze waren ingediend. Jacqueline hielp mee met de beoordeling. ‘Het is leuk om een keer in de schoenen van een ander te staan. ZonMw had criteria opgesteld voor de beoordeling van de #ookditisMDT-projecten. Daar hebben we alle aanvragen op getoetst. Ik vond het heel leuk om te doen en de energie van de samenleving terug te lezen in alle plannen.’

‘ZonMw gaf ons duidelijke kaders over wat wel en niet kon in coronatijd. Daardoor konden we snel schakelen en het hulpinitiatief Operatie Vrijheidsschrijvers vorm geven.’
Carmen Moll
Projectofficier MDT bij Defensie

Budget

‘Paul Blokhuis, politiek verantwoordelijke voor MDT, vond de projecten in deze subsidieronde zo belangrijk dat hij voldoende middelen beschikbaar stelde om alle aanvragen die aan de criteria voldeden toe te kennen.’, licht Priya toe. ‘Omdat de coronamaatregelen ook na 1 juni werden verlengd was er voor elk project de mogelijkheid om het project te verlengen en daarvoor aanvullend budget te krijgen.’

Inbreng jongeren

Priya vindt het bijzonder hoe organisaties jongeren bij de projecten betrekken. ‘Jongerenparticipatie is een belangrijk onderdeel van MDT. Via het jongerenpanel kunnen zij echt hun stempel op het MDT drukken. Het jongerenpanel merkt het in reguliere subsidierondes trouwens gelijk als jongeren niet betrokken zijn bij het opzetten van een project, omdat zij ook altijd de projectaanvragen beoordeelt. Hun stem weegt even zwaar als die van de referenten en de commissie. En dat was ook in deze ronde het geval.’

De projecten

Alle projecten hebben veel impact gehad, vindt Jacqueline. ‘MDT-organisaties hebben laten zien dat ze flexibel en creatief zijn als de omstandigheden in de samenleving veranderen. Ze hebben bijgedragen aan het doorbreken van isolement en stimuleren van ontmoeting. Wat dat betreft is MDT van nog grotere meerwaarde gebleken.’ Priya somt een paar initiatieven op: ‘Operatie Vrijheidsschrijvers van Defensie, waarbij jongeren in gesprek gingen met een veteraan. #boterkaaseneieren, die jongeren bereikten via festivalnetwerken. En ten slotte de coronahelden in Overvecht, waarbij de jongeren in de lead waren, de activiteiten bedachten en uitvoerden. Uiteindelijk zijn alle projecten uniek op hun eigen wijze.’, besluit Priya.

‘Mede dankzij #ookditisMDT hebben ruim 2500 jongeren in de leeftijd van 14-27 jaar zich ingezet om kwetsbare mensen, in een tijd waar sociaal isolement op de loer lag, afleiding en plezier te bieden.’
Jacqueline de Jager
Programmadirecteur Maatschappelijke diensttijd

Trots

Priya en Jacqueline zijn trots op alle projecten die zijn uitgevoerd en de passie waarmee dat is gebeurd. ‘Alle organisatoren hebben goed nagedacht over hoe ze in korte tijd iets door en voor jongeren konden neerzetten, vanuit de behoefte van de maatschappij. De jongeren hebben meegedaan aan gave projecten en verschillende groepen mensen in de samenleving zijn geholpen op het moment dat dat het hardst nodig was. Win-win dus!’

Vervolg

De subsidieronde Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT was bedoeld om in te spelen op de uitbraak van het coronavirus en de behoeften in de maatschappij. ‘De bedoeling is dat 1 oktober 2020 alle projecten zijn afgerond. We zien ook dat de meeste organisaties na de zomer hun reguliere MDT-projecten weer opstarten en daar de focus op leggen. Laten we hopen dat er geen 2e coronagolf komt. Maar mocht het toch zo zijn, dan zijn de lessons-learned uit deze subsidieronde heel waardevol.’

‘De #ookditismdt subsidieronde van ZonMw heeft geholpen om veerkrachtig en innovatief te zijn in een periode waarin veel wegviel. Juist nu konden we verschil maken. Daar ben ik dankbaar voor.’
Reinoud Beimers
Pprogrammaleider MDT-project #boterkaaseneieren

Colofon

Tekst: Milou Oomens, Doelgroep in beeld.