Domein 3: fysieke dimensie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Het zorgen voor fysiek welbevinden en een goede behandeling van fysieke klachten van de patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, vormen de basis van palliatieve zorg. Het doel is om met de behandeling de symptoomlast te verlagen tot een voor de patiënt acceptabel niveau.