Domein 2.9: deskundigheid

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Alle zorgverleners worden in staat geacht generalistische palliatieve zorg te bieden aan patiënten en hun naasten, en indien nodig specialistische ondersteuning te vragen. Iedere zorgverlener die betrokken is bij palliatieve zorg volgt daarom passende bij- en nascholing om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Overzicht projecten Palliantie

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: