Onderwerpen als zingeving, betekenisgeving en spiritualiteit doen hun intrede in de zorg. Steeds vaker krijgen zorgverleners te maken met zingevingsvraag-stukken. Aspecten die hiermee te maken hebben, zijn te operationaliseren en lenen zich voor wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit het ZonMw-signalement 'Zingeving in zorg: De mens centraal'. Met dit signalement wil ZonMw het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls geven en kennisontwikkeling stimuleren.

Zingeving – de spirituele of existentiële dimensie van gezondheid – betreft aspecten die bijdragen aan optimaal geestelijk welbevinden. In het signalement zijn vier kennisthema’s rondom zingeving in zorg uitgewerkt in essays. Deze essays bespreken actuele wetenschappelijke inzichten en agenderen inhoudelijke kennisvragen. Interviews vanuit verschillende praktijkperspectieven en zorgdomeinen, vullen de essays aan. Daarnaast zijn de resultaten van een peiling opgenomen die Patiëntenfederatie NPCF op verzoek van ZonMw heeft uitgevoerd naar de behoeften en ervaringen van patiënten op het vlak van zingeving.

Patiëntenperspectief

Een ruime meerderheid van de patiënten vindt dat zorgverleners bij kunnen dragen aan zingeving. Iets minder dan de helft heeft daadwerkelijk ervaring met zorgverleners die hier aandacht aan besteden. Hier lijkt dus ruimte voor verbetering: zorgverleners kunnen beter inspelen op de behoefte van patiënten aan aandacht voor zingeving. Niet iedereen vindt alle aspecten van zingeving (even) belangrijk. Dit vraagt om het bespreekbaar maken van individuele behoeften en een zorgaanbod dat op maat gesneden is.

Kansrijke kennisvragen

Dit signalement maakt duidelijk dat het onderwerp zingeving in de zorg brede maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie heeft. Zingeving is een wezenlijk aspect van het menselijk functioneren en behoort een integraal onderdeel van goede, op de persoon afgestemde gezondheidszorg te zijn. ZonMw wil bereiken dat de kwaliteit van zorg verbetert door het verwerven van meer kennis op dit gebied. Een volgende stap is het adresseren van kansrijke kennisvragen in nauwe samenwerking met stakeholders uit onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid. Met de uitreiking van het signalement aan Cathy van Beek (lid Raad van Bestuur Radboudumc) en Ab Klink (lid Raad van Bestuur VGZ) op vrijdagmiddag 18 maart op het Radboudumc geeft ZonMw samen met de aanwezigen hiervoor de aftrap.

Zingeving in zorg: De mens centraal

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website