We hebben Regioplan gevraagd te verkennen in hoeverre er in het veld van Werk en Inkomen behoefte bestaat aan een kennisplaats en wat voor wensen en ideeën professionals en leidinggevenden daar bij hebben. Zo’n kennisplaats moet de infrastructuur versterken rond evidence based werken in het sociaal domein en speelt een rol in de kennisbundeling- en ontsluiting van het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2.

 

In het sociaal domein is de aandacht voor evidence based werken de laatste jaren groter geworden. Ons programma Vakkundig aan het werk levert dit soort kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

In 2021 start Vakkundig aan het werk 2. Binnen dit vervolgprogramma is ruimte gereserveerd om de infrastructuur te versterken die lokale beleidsmakers, leidinggevenden en professionals in het sociaal domein faciliteert en stimuleert om evidence based te werken.

Kennisbundeling- en ontsluiting krijgen nadrukkelijk een plek in het vervolgprogramma, zodat een verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur kan plaatsvinden.

Waaraan heeft het veld behoefte?

Ter voorbereiding op de daadwerkelijke ontwikkeling van deze ‘kennisplaats’ hebben we Regioplan gevraagd een vooronderzoek uit te voeren naar de behoefte aan zo'n kennisplaats.

Het geeft een eerste zicht op wat de wensen en ideeën van de stakeholders en de gebruikers zijn en wat randvoorwaarden zijn van een goed functionerende kennisplaats.

Professionals in re-integratie en schuldhulpverleningen denken mee

Als onderdeel van het onderzoek heeft Regioplan in oktober een bijeenkomst georganiseerd voor professionals in de re-integratie of schuldhulpverlening. Tijdens deze sessie stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe lever je maatwerk en hoe werk je evidence based?
  • Hoe betrek je informatie van buiten de organisatie?
  • Welke kennisbehoeften heb je?
  • Wat wil je uitwisselen met professionals van andere organisaties?

Managers en beleidsadviseurs in Werk & Inkomen denken mee

Ook voor managers en beleidsadviseurs in het veld Werk & Inkomen werd een sessie georganiseerd waarin de volgende vragen aan bod kwamen:

  • Hoe stimuleer en faciliteer je je professionals om evidence based te werken?
  • Wat vraagt dat van een manager/directeur?
  • Welke investeringskeuzes maak je als organisatie?
  • Welke wensen heb je voor externe samenwerking en ondersteuning?

Vakkundig aan het werk 2 van start in 2021

Het vervolgprogramma moet een bijdrage leveren aan het vergroten van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid en aan het verminderen van problematische schulden en armoede van veelal kwetsbare burgers.

Om dat te bereiken streeft Vakkundig aan het werk 2 naar een evidence based practice; een uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website