De Sportimpuls leidt tot een groter sportaanbod, een toename van het aantal leden bij sportverenigingen en een betere samenwerking tussen partners zoals de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging. Dit blijkt uit het onderzoek naar de borging van de Sportimpulsprojecten.

Het onderzoek is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het Mulier Instituut. Onderzocht zijn de projecten die in de eerste ronden van de Sportimpuls in 2012 en 2013 zijn gestart. 178 projectleiders vulden een online enquête in. Daarnaast zijn ook verdiepende interviews gehouden.

Impuls van twee jaar

Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. De bevraagde projecten zijn inmiddels 2-3 jaar verder sinds beëindiging van de subsidie. Ze hebben samenwerkingsverbanden opgezet, nieuw sport- en beweegaanbod gerealiseerd en kennis en ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van een project. Daarnaast bleek dat de Sportimpuls zorgt voor intensivering van de samenwerking met bestaande partners of een uitbreiding van het netwerk met nieuwe partners. ‘Zonder deze impuls was dit niet van de grond gekomen’, aldus de bevraagde projectleiders. Vrijwel alle projectleiders vinden dat de gemaakte kosten en inspanningen opwegen tegen de opbrengsten.

Borging

De meeste projecten (88%) die deelnamen aan het onderzoek hebben de opgezette activiteiten na de projectperiode geheel of gedeeltelijk voort kunnen zetten. Factoren, die de borging van activiteiten hebben bevorderd zijn:

  • samenwerkingsverbanden die voor alle betrokken partijen wat opleveren;
  • planmatig en vraaggericht werken;
  • enthousiaste projectleiders, uitvoerders en deelnemers.

Na afloop van de subsidie wordt de uitvoering van de activiteiten voornamelijk betaald uit deelnemersbijdragen of lidmaatschappen. Ook worden vrijwilligers ingezet in de uitvoering om de kosten laag te houden.
Bij de projecten die niet verder konden was de reden daarvoor een gebrek aan geld bij de uitvoerders of de deelnemers en onvoldoende motivatie bij de deelnemers.

Kwetsbare doelgroepen

Ondanks dat het merendeel van de opgezette activiteiten is voortgezet blijft het structureel in beweging brengen van alle deelnemers lastig. De mate van structurele deelname van de doelgroep varieert tussen slechts een kwart van de doelgroep tot meer dan de helft die (wekelijks) blijven sporten en bewegen. Met name bij de kwetsbare doelgroepen zoals chronisch zieken of kinderen met overgewicht bleek het lastig deelnemers te behouden. Zij vinden vaak geen aansluiting bij een reguliere sportaanbieder en het vragen van een eigen bijdrage lijkt een te hoge drempel. Hoeveel mensen na afloop van het Sportimpulsproject op een andere wijze zijn blijven sporten of bewegen, is niet zichtbaar in deze resultaten. De Sportimpulsregelingen zijn door de opgedane ervaringen van de eerste jaren aangepast waardoor er nu meer en beter sportaanbod is voor met name deze kwetsbare groepen.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website