De afgelopen week heeft ZonMw de besluitbrieven verstuurd voor de tweede subsidieronde van de programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid. In januari starten ruim 60 nieuwe projecten die met subsidie aan de slag kunnen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en/of terug te dringen.

Grote belangstelling

Binnen de programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) is deze zomer een tweede subsidieronde geopend. Het doel is om de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid te ondersteunen en om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van eenzaamheidsinterventies. Wij hebben een overweldigend aantal aanvragen mogen ontvangen. In januari gaan de projecten van start.

Twee subsidieoproepen

Deze subsidieronde bestond uit twee subsidieoproepen. De subsidieoproep ‘Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid’ heeft als doel het stimuleren van de duurzame doorontwikkeling en desgewenst uitbreiding van bestaande eenzaamheidsinitiatieven die op lokaal niveau impact realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het uitvoeren van een procesevaluatie.

Palet aan eenzaamheidsinitiatieven

Binnen deze subsidieoproep gaat een divers palet aan eenzaamheidsinitiatieven van start.  Zo werkt één van de projecten aan het levendig en vitaal maken van woongemeenschappen. Senioren wonen hierbij samen met sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. In hun huurcontract is opgenomen dat alle huurders zich minimaal 10 uur in de week inzetten voor medebewoners. Een ander project koppelt buurtgenoten 1-op-1 aan elkaar om maaltijden met elkaar te delen. De subsidie gaan zij inzetten om te professionaliseren. Ook gaan ze meer samenwerken met o.a. zorgorganisaties, om kwetsbare ouderen beter in beeld te brengen. Binnenkort zijn alle projecten op de website te vinden.

Beloftevolle eenzaamheidsinitiatieven

De subsidieoproep ‘Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning’, die alleen op uitnodiging is opengesteld, richt zich op de ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies. De projecten werken toe naar het goed beschrijven en/of theoretisch onderbouwen van hun interventie om deze voor te leggen voor erkenning bij één van de databanken voor erkende interventies. Gedurende de looptijd van de projecten organiseert ZonMw projectleidersbijeenkomsten om hen te ondersteunen en elkaar te laten inspireren.

VWS Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Deze subsidieronde sluit aan bij het VWS-actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”. Vanuit dit actieprogramma is in opdracht van VWS medio 2019 door ZonMw een deelprogramma ter ondersteuning van de acties binnen Eén tegen eenzaamheid ontwikkeld. De eerder uitgezette pilotrondes en de hierboven genoemde subsidieoproepen zijn hiervan een onderdeel.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website