De 19 ZonMw-projecten die onderzoek hebben gedaan naar alliantie en andere algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd hebben veel kennis opgeleverd. De projectleiders gaan nu gezamenlijk deze kennis gebundeld verspreiden en implementeren.

De focus ligt daarbij op activiteiten zoals het overzichtelijk maken van belangrijkste inzichten en aanbevelingen over alliantie en andere algemeen werkzame factoren. En wordt inzichtelijk gemaakt welke instrumenten gebruikt zijn om alliantie en algemeen werkzame factoren te meten.

Dat is de uitkomst van de expertmeeting met projectleiders en andere experts die onderzoek doen naar deze thema’s. Conclusie van de aanwezigen was dat het zinvol is om de kennis en inzichten van gehonoreerde projecten te bundelen, en om op basis hiervan zicht te krijgen op relevante vervolgstappen in praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek.

Verwacht resultaat

Het ene project levert een overzicht op van aanbevelingen uit de 19 onderzoeksprojecten voor de hulpverleningspraktijk, het onderwijs, beleid, onderzoek en subsidieverstrekkers. Terwijl het andere project een overzicht maakt van de best bruikbare instrumenten om alliantie en andere algemeen werkzame factoren te meten. Er wordt in kaart gebracht of de instrumenten opgenomen kunnen worden in bestaande richtlijnen. Verder wordt er een plan gemaakt voor de vertaalslag naar opleiding (toekomstige professionals) en praktijk (huidige professionals).

VIMP-aanvragen

De volgende 2 VIMP-aanvragen zijn gehonoreerd en gaan in september 2018 van start:

Algemeen werkzame factoren

In de jeugdsector is veel aandacht voor de vraag door welke factoren het succes van steun- of hulpverleningstrajecten wordt bepaald. Veel onderzoek focust zich op specifieke factoren (interventiemethoden en –technieken). In deze programmalijnen ligt de focus op de algemeen werkzame factoren (interventie-nonspecifieke): cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de werkrelatie (alliantie) tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. 

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website