Het programma Zorg voor vluchtelingen is een innovatief programma, gericht op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van de kennis hierover. Er bevinden zich hiaten in het (onderzoeks)veld en er is ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen. Om hierop in te spelen is er, met middelen van verschillende ZonMw-programma’s, nu een subsidieronde opengezet binnen dit programma.

Praktijkprojecten

Deze subsidieronde biedt ruimte voor praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in de nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz). Het gaat hierbij om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van vluchtelingen en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk.
Bij praktijkprojecten is er ruimte voor het (door)ontwikkelen, aanpassen en/of experimenteren met (nieuwe) werkwijzen of methoden, waarbij een gedegen evaluatie dient plaats te vinden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 typen projecten:

  • Algemene projecten: projecten die gericht zijn op het verbeteren van de psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg in brede zin.
  • Gender-projecten: projecten die binnen het verbeteren van psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel of gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Onderzoeksprojecten

Wanneer het praktijkproject een nieuwe, nog niet bestaande of nog niet eerder in Nederland uitgevoerde interventie betreft, is er binnen deze subsidieronde ruimte voor aanvullende subsidie gericht op het onderzoeken van de interventie. Dit betreft een evaluatie van de (eerste) effecten van de interventie, in aanvulling op de procesevaluatie die in iedere projectaanvraag moet zijn opgenomen.

Samenwerking met Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Binnen de subsidieoproep ‘Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland’ wordt samengewerkt met het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Dit programma heeft als doel de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen om passende, kwalitatief goede zorg voor iedereen te realiseren en gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. Binnen deze subsidieoproep heeft het Kennisprogramma Gender en Gezondheid budget gereserveerd voor projecten gericht op vluchtelingenvrouwen die met seksueel of gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Geweld hoort nergens thuis

Parallel aan deze ronde zijn vanuit het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ 2 subsidieoproepen opengesteld gericht op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering en gericht op onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Beiden met een deadline van 3 maart 2020.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website