Er wordt een samenwerkingsverband (consortium) gevormd binnen het dementieveld voor meer synergie en kennisdeling. Er is nu subsidie beschikbaar om het consortium vorm te geven en uitvoer te geven aan plannen hiertoe. Alzheimer Nederland is door ZonMw uitgenodigd om als regievoerder (hoofdaanvrager) van het te vormen consortium op te treden. Hieronder is uitgebreid toegelicht wat het consortium gaat doen en wie zich kan aansluiten bij dit consortium.

Wat gaat het consortium doen?

Het samenwerkingsverband ontwikkelt plannen en strategieën voor het (beter) doorgeleiden en implementeren van kennis, het versnellen van translatie richting de praktijk (in zorg en onderwijs) en het verduurzamen van de kennis- en datainfrastructuur. En voert deze uit. Hierdoor komen onderzoeksresultaten sneller terecht in de praktijk en ten goede aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Welke partijen worden betrokken bij de aanvraag voor dit consortium?

Denk aan partijen zoals..

 • Alzheimer Nederland en eventueel andere relevante patiëntvertegenwoordigers.
 • Kennisinstituten en andere relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten richting zorgpraktijk, zoals onderzoekers van practoraten en lectoraten.
 • Relevante partijen ten behoeve van economische valorisatie en bedrijvigheid.
 • Relevante partijen ten behoeve van het (her)bruikbaar maken en delen van data.
 • Vertegenwoordigers van de reeds gehonoreerde multidisciplinaire consortia, gevormd rond de werkpakketten
 • Vertegenwoordigers van lopende dementie consortia.
 • Vertegenwoordigers vanuit de zorgpraktijk.
 • Vertegenwoordigers vanuit onderwijsinstellingen (waaronder mbo en hbo).
 • Vertegenwoordigers vanuit zorgverzekeraars en eventuele andere relevante marktpartijen.

Hoe kan ik bijdragen aan dit consortium?

ZonMw hecht aan transparantie, openheid en dialoog in het subsidieproces en het opzetten van dit samenwerkingsverband. Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit consortium kunnen zich melden bij Alzheimer Nederland via consortium@alzheimer-nederland.nl).
Dit kan zowel voor als na de deadline van de subsidieoproep.

Wat wordt er van de betrokken partijen verwacht?

 • Dat er een overkoepeld consortium wordt gevormd, waarbij domein-overstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.
 • Dat er gezamenlijke activiteiten en strategieën worden bepaald die bijdragen aan bovengenoemde doelen van de subsidieoproep.

Hoe kwam deze subsidiemogelijkheid tot stand?

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie wordt er voor een periode van 10 jaar ingezet op onderzoek. Zoals in de Nationale Dementiestrategie beschreven, wordt er met het programma gewerkt aan meer focus en synergie in het dementieonderzoek.

Eind vorig jaar startten daarom meerdere multidisciplinaire onderzoeksconsortia waarbij topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk zijn samengebracht om in consortia relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen en te onderzoeken.

Nu deze verschillende consortia voor een langere periode gecommitteerd zijn aan het uitvoeren van hun onderzoek, is dit het uitgelezen moment om ook in te zetten op verdere synergie en kennisdeling binnen het dementieveld, waarbij ook koppeling plaatsvindt met grootschalig dementieonderzoek buiten het Onderzoeksprogramma Dementie. In voorbereiding op deze subsidieronde heeft in opdracht van ZonMw een verkennend behoefteonderzoek plaatsgevonden. De behoeften die in het dementieveld zijn opgehaald hebben geleid tot de kaders van de subsidieoproep.

Meer informatie

Rapportage van het verkennend behoefteonderzoek

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website