Vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek hebben 18 projectgroepen een stimuleringssubsidie ontvangen. De financiering is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met stakeholders.

Illustratie stimuleringssubsidie

De projecten


Impact van een web-based Caregive Mediated Exercises programma bij patienten en hun mantelzorgers na een beroerte: Voorbereidingen op een cluster gerandomiseerd onderzoek
Dr. R. Nijland (Reade)
Fysiek intensief oefenen is een belangrijk onderdeel van het revalidatietraject na een beroerte. Door meer te oefenen kan een patiënt beter bewegen en dagelijkse activiteiten weer zelf doen. Een veelbelovende manier om de hoeveelheid oefentijd te vergroten is het betrekken van familie of vrienden bij het oefenen. Wanneer de mantelzorger en de patiënt ondersteuning krijgen via een app, blijkt dat het samen oefenen, zowel in het revalidatiecentrum als later bij de patiënt thuis, goed mogelijk is.
Deze zogenaamde Caregiver Mediated Exercises (CME) wordt tijdens deze studie verder doorontwikkeld met tele-revalidatie in een online omgeving (eCME). Hierbij worden onder meer ervaringsdeskundigen betrokken.

Reanimeerbeslissingen in het ziekenhuis
Dr. E.C.T. Geijteman (Erasmus MC)
Er is geen een duidelijk kader voor wanneer er met wie in het ziekenhuis gesproken moet worden over de vraag of een patiënt wel of niet gereanimeerd moet worden. Ook wordt er nog te vaak gereanimeerd terwijl dat niet moet. Dat gaat gepaard met frustratie en verdriet onder naasten van patiënten en zorgverleners.
In totaal werken er 14 ziekenhuizen mee  aan dit onderzoek om duidelijk te krijgen wat er nodig is om veilige, effectieve en betaalbare van de reanimeerbeslissingen te nemen.

Gerichte radiotherapie voor de behandeling van Neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier
Dr. J.M. de Laat MD PhD (UMCU)
Patiënten met Neuro-endocriene tumoren (NET) van de alvleesklier die groter zijn dan 2 cm worden geopereerd. Dit soort operaties gaat vaak gepaard met een lange hersteltijd en complicaties. Daarom is het wenselijk om de gezwellen van de alvleesklier in een vroeg stadium te behandelen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat NET van de alvleesklier gevoelig zijn voor radiotherapie. Daarom gaat de onderzoeksgroep een studie doen naar MRI-geleide bestraling. Met deze nieuwe techniek kan naar verwachting een operatie worden voorkomen

Event recording bij patienten met hartkloppingen en de rol van handzame ECG-apparatuur
Dr. W.A.M. Lucassen (Amsterdam UMC)
Het is moeilijk om achter de oorzaak van hartkloppingen te komen. Wanneer iemand met deze klachten bij de huisarts is, heeft hij of zij op dat moment vaak geen hartkloppingen. Samen met mensen uit de praktijk gaat de onderzoeksgroep na hoe groot het probleem is om een juiste diagnose te stellen. Daarnaast bekijkt het team de potentiële toegevoegde waarde van het gebruik van een smartwatch ten opzichte van een event recorder om bij mensen met deze klachten een hartfilmpje (ECG, electrocardiografische opname) te maken.

Het vroegtijdig verbreden van de pijngeneeskundige poliklinische patiëntenzorg van medisch-technisch naar biopsychosociaal om de doelmatigheid van pijninterventies te vergroten
Dr. L.N.L. Zonneveld (Amsterdam UMC)
In deze studie wordt onderzocht of de slaagkans van de medisch-technische pijnbehandelingen op de poliklinieken Pijngeneeskunde groter wordt als patiënten meer regie ervaren over hun pijn en de gevolgen van hun pijn. Om meer regie te ervaren hebben zij informatie nodig over wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Ook moeten zij weten wat ze zelf kunnen doen om beter met hun pijn en de gevolgen ervan om te gaan. Tijdens het onderzoek krijgen patiënten bij het eerste poliklinische consult informatie over wat pijn is en welke factoren pijn beïnvloeden. Na het eerste consult krijgen zij verdere (digitale) informatie en psychologische handvatten voor zelfmanagement. Vervolgens wordt nagegaan of deze stappen tot succesvollere patiëntenzorg leiden en of dat tegen lagere kosten is. Als dit het geval is, dan wordt de aanpak beschikbaar gesteld aan alle non-profit poliklinieken Pijngeneeskunde.

Prehabilitatie voor patiënten met de ziekte van Crohn bij een darmsparende operatie
Prof. dr. L.P.S. Stassen (Maastricht UMC+)
Ongeveer 70% van de patiënten met de ziekte van Crohn ondergaat binnen 10 jaar na diagnose een of meer darmsparende operaties. Die gaan gepaard met complicaties na de operatie en ziekenhuisopnames.
Met een prehabilitatieprogramma voorafgaand aan de operatie, kan de conditie van patiënten verbeterd worden, waardoor herstel na de operatie sneller verloopt en de kans op complicaties wordt verminderd. Dit vereist een intensieve trainingsaanpak op individueel niveau. In deze studie wordt gekeken naar welke ziektefactoren en patiëntgebonden factoren van invloed zijn op herstel na de operatie. Op basis daarvan worden prehabilitatieprogramma’s ontwikkeld en onderzocht op klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Optimaliseren van de beeldvormende diagnostiek bij patienten met een verdenking op blindedarmontsteking
Prof. dr. C. Rosman (Radboudumc)
Patiënten die vermoedelijk een blindedarmontsteking hebben krijgen op de spoedeisende hulp een echo, CT scan en/of een MRI scan. Dit zorgt voor een hoog aantal correcte diagnoses, maar heeft ook nadelen zoals een lang verblijf op de spoedeisende hulp en hoge kosten. Door gebruik te maken van scores die het risico op een blindedarmontsteking vaststellen, kan bij een deel van de patiënten een blindedarmontsteking worden uitgesloten zonder een echo, CT- of MRI scan te doen. Dit leidt naar verwachting tot verminderd zorggebruik en kan tot 10 miljoen euro per jaar besparen zonder nadelige gevolgen voor patiënten.

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformities
E. Stortelder Arts (RadboudUMC)
Kinderen met vasculaire malformaties (misvorming van de bloedvaten) moeten vaak operaties ondergaan. Dat veroorzaakt pijn, angst en stress. Het team van Stortelder Arts wil een integrale benadering van de behandeling voor deze kinderen stimuleren, zodat behandelingen veiliger worden en pijn, angst- en stressreacties kunnen worden verminderd. Hierbij willen ze Virtual Reality (VR) inzetten. Zij betrekken patiënten, behandelaars en VR ontwikkelaars bij deze studie.

Effectiviteit van gastro-enterostomie bij patiënten met alvleesklierkanker
Dr. M.W.J. Stommel (Radboudumc)
Jaarlijks ondergaan meer dan 700 patiënten een operatie (de Whipple-procedure) om kankertumoren van het hoofd van de alvleesklier te verwijderen. Deze ingrijpende standaard procedure kent een hoog risico (40-60%) op complicaties na de operatie en sterfte (2-5%). Vertraagde maaglediging is een veel voorkomende complicatie en kan mogelijk effectief verminderd worden, door naast de standaard procedure een gastro-enterostomie uit te voeren. In deze bypassoperatie wordt er een verbinding gemaakt tussen de maag en de dunne darm, waardoor voedsel beter doorgaat voor vertering. In dit project wordt samengewerkt tussen verschillende ziekenhuizen met als doel om in een grootschalige studie de klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit van de gastro-enterostomie te onderzoeken.

Een breed gedragen visie voor optimaal gebruik van patient gerapporteerde symptomen bij longkanker
Dr. C.J.G. van den Hurk (Integraal Kankercentrum Nederland)
Om de longkankerzorg te verbeteren gaat het onderzoeksteam een breed gedragen visie ontwikkelen op het verzamelen en gebruiken  van symptoomdata. In samenwerking met de verschillende stakeholders zetten zij zich in voor duurzame inzet op patiënt gerapporteerde symptomen.

Monitoren en behandeladvies op afstand bij patienten met een hartritmestoornis: de TeleCheck-AF
H.J.G.M. Crijns (Maastricht UMC+)
Patënten met een hartritmestoornis kunnen op afstand gemonitord worden en behandeladvies krijgen met behulp van een app en de eigen smartphone (de TeleCheck-AF). Zo hoeven ze tijdens de corona-crisis niet naar het ziekenhuis te komen voor een ECG en kan de zorg toch blijven doorgaan. In een multidisciplinair samenwerkingsverband wordt een studie opgezet waarmee de kosteneffectiviteit van de TeleCheck-AF vergeleken zal worden met de reguliere zorg.

Kosteneffectiviteit van de intra medullaire heup schroef versus de dynamische heupschroef bij patienten met een gebroken heup
Dr. E.M.M. van Lieshout PhD (ErasmusMC)
Jaarlijks worden ca. 20.000 patiënten met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. De heup kan op verschillende manieren breken. De meest voorkomende zijn dijbeenhalsbreuk en breuken in de verdikking van de heupkom (petrochantere fracturen). Bij een petrochantere fractuur kan de behandeling bestaan uit het plaatsen van een dynamische heupschroef (DHS) of een intra medullaire heup schroef (IMHS). De DHS wordt tot op heden in de richtlijn aanbevolen, maar in de praktijk wordt de IMHS vaker gebruikt door chirurgen. Er is echter nog weinig bekend over welke behandeling op de langere termijn de beste resultaten oplevert. Met deze subsidie zal met een groep van experts een studie opgezet worden. Die studie zal de (kosten)effectiviteit van de twee behandelingen met elkaar vergelijken.

Beter gebruik van non-invasieve en invasieve ondersteuning bij kinderen met acuut (dreigend) respiratoir falen
Dr. M. Kneyber (UMCG)
Dit project is gericht op het verkrijgen van wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van invasieve (in het lichaam) en non-invasieve ondersteuning bij kinderen met acute (dreigende) ademhalingsproblemen die worden opgenomen op een kinderintensive care in Nederland. Het doel is om de beperkte capaciteit van de kinderintensive care in Nederland beter te benutten.

Op weg naar samenwerking in de ketenzorg voor patiënten met systemische sclerose: effectieve fysiotherapie op maat in de eerste lijn
S.I.E. Liem (LUMC)
Vanwege de zeldzaamheid van systemische sclerose (SSc), een zeer ernstige vorm van reuma, ontbreekt het ook bij reumatologisch geschoolde fysiotherapeuten vaak aan specifieke kennis over en ervaring met behandeling van SSc. Om wetenschappelijk Onderzoek over de beste behandeling van mensen met SSc mogelijk te maken, wordt in dit project een samenwerkingsverband opgezet tussen multidisciplinaire behandelaars in gespecialiseerde centra en eerstelijns fysiotherapeuten.

Doelmatigheid van Welzijn Op Recept
Dr. M.R. Crone (LUMC)
Bij Welzijn op Recept (WoR) verwijst de huisarts of eerstelijnszorgverlener, patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, door naar eenwelzijnscoach. Dit project richt zich op het tot stand brengen van een samenwerkingsverband dat op een systematische wijze de effecten en de doelmatigheid van WoR gaat onderzoeken.

Samen stap voor stap vermoeidheid te lijf
Dr. C. Bode (Universiteit Twente)
In Nederland worden per jaar meer dan 50.000 mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (NAH), Vermoeidheid is één van de meest beperkende symptomen, zeker voor de patiënten die rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Alleen als patiënten worden doorverwezen naar een revalidatiecentrum is er aandacht voor deze klachten. Dat betekent dat 90% geen hulp krijgt bij het verbeteren van de vitaliteit en het verminderen van vermoeidheidsklachten. Deze patiënten proberen hulp te vinden bij diverse hulpverleners en bij patiëntverengingen. In deze studie wordt onderzocht hoe er een netwerk van hulpverleners gevormd kan worden om deze klachten op een bewezen goede manier te kunnen behandelen.

Implementatie van nieuw behandelalgoritme voor hypothalame obesitas bij kinderen met een suprasellaire tumor
Dr. H.M. van Santen MD PhD (UMCU)
Kinderen die een suprasellaire tumor (een tumor in een bepaald hersengebied) overleven, ervaren vaak een grote vatbaarheid voor ziekten door schade aan de hypothalamus (deel van de hersenen dat het autonome zenuwstelsel reguleert). Om deze vatbaarheid te verminderen is er een nieuw behandelalgoritme ontworpen. Om de doelmatigheid van het algoritme te onderzoeken is intensievere samenwerking nodig van de betrokken medisch specialisten, diëtisten en inspanningsfysiologen. In dit project wordt een effectief en duurzaam samenwerking tussen deze behandelaars opgezet.

Effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies bij patiënten met terugkerende depressie
Dr. J. Lokkerbol (Trimbos Instituut)
Er zijn meerdere effectief bewezen behandelingen zonder gebruik van medicijnen beschikbaar voor de preventie van terugkerende depressie. De vraag is welke patiënten met een hoog risico op een terugval het meeste baat hebben bij een dergelijke behandeling naast de reguliere zorg, In deze studie gaan verschillende experts uit de geestelijke gezondheidszorg samenwerken, om een algoritme te ontwikkelen voor het beter in kaart brengen van patiënten met een hoog risicoprofiel. Het doel is om behandelingen zonder medicijnen naast de reguliere zorg, beter af te stemmen op patiëntgebonden niveau en de effectiviteit hiervan te vergroten.

Stimuleringssubsidie Doelmatigheidsonderzoek

Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) is sinds dit jaar een nieuwe subsidie beschikbaar, de stimuleringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met minimaal 3 relevante stakeholders. Deze samenwerking met o.a. patiënt, ervaringsdeskundige, methodoloog en zorgverlener moet leiden tot het indienen van een projectidee of aanvraag binnen het programma DO. De stimuleringssubsidie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is €10.000,00

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website