Deze vraag markeert het uitgangspunt voor de nieuwe ZonMw publicatie Gender en Preventie: Een eerste inventarisatie. Hierin zoekt ZonMw een antwoord op welke verschillen tussen mannen en vrouwen vragen om andere preventieve maatregelen of interventies. Welke kennis daarover is er al en welke kennis ontbreekt?

De inventarisatie laat zien dat er een groot aantal aanwijzingen is  dat man-vrouwverschillen op diverse manieren invloed hebben op het bevorderen van gezondheid en de preventie van ziekte. De publicatie kan daarmee een nieuw aangrijpingspunt zijn voor de ontwikkeling van gendersensitieve aanpakken, waardoor we mannen en vrouwen beter bereiken en meer gezondheidswinst kunnen halen.

Kennisachterstand man-vrouwverschillen verminderen

Een gedeeld uitgangspunt in de Nederlandse gezondheidszorg is dat de kwaliteit van zorg voor iedereen zou moeten gelden. Dat betekent dat de gezondheidszorg rekening houdt met verschillen die er zijn tussen mensen, waaronder de verschillen tussen mannen en vrouwen. Via onderzoek maken we stappen om de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verminderen. Tot nu toe zijn bij ZonMw deze stappen vooral gezet op het gebied van de curatieve zorg (via het kennisprogramma Gender en Gezondheid), nu verbreden we het onderwerp richting preventie.

Onderzoek loont

Preventie gaat over het uitvoeren van interventies of het nemen van maatregelen om de
gezondheid te bevorderen of te beschermen en ziekten of gezondheidsproblemen te voorkomen of
vroeg op te sporen. Idealiter sluiten deze maatregelen en interventies even goed aan bij mannen als vrouwen. Biologische verschillen, maar ook gendergerelateerde verschillen in bijvoorbeeld gedrag en sociale context, rolpatronen en verwachtingen hebben hun weerslag op leefstijl en de ontwikkeling van lichamelijke of psychische aandoeningen. Kennis uit onderzoek kan helpen deze verschillen te duiden en waar nodig hierop in te spelen. Dit vraagt om zowel determinantenonderzoek als toegepast onderzoek naar gendersensitieve vroegsignalering en preventieve interventies.

Bijeenkomst in het najaar

De inventarisatie laat zien dat er aandacht nodig is om man-vrouwverschillen een betere plaats te geven in preventie. Wilt u meedenken over dit onderwerp? Houd dan onze website in de gaten of abonneer u op de nieuwsbrief Preventie. In het najaar van 2018 organiseren we een expertmeeting over dit onderwerp.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website