De zorg verbeteren met behulp van informatietechnologie is een aansprekende en schijnbaar voor de hand liggende oplossing voor de huidige en voorziene problematiek binnen de zorg, zoals de toenemende vergrijzing en oplopende personeelstekorten.

Meetapparaat in de hand

Het sluit ook aan bij de maatschappelijke tendens waar informatietechnologie een prominente rol heeft binnen de persoonlijke levenssfeer. Het zou niet alleen vreemd, maar ook onwenselijk zijn als de gezondheidszorg achterblijft bij de ontwikkelingen op dit terrein. 

Citrienprogramma e-health

In potentie speelt e-health een betekenisvolle rol in de transitie van zorg. E-health biedt de mogelijkheid om patiënten gelijkwaardiger en vollediger te informeren over aandoeningen en behandelopties. Daarbij kunnen fysieke waarden op afstand worden gemonitord, buiten de muren van het ziekenhuis. De mogelijkheden zijn talrijk en inspirerend. Het vakgebied trekt dan ook veel ondernemende en creatieve denkers aan die met behulp van technologie een oplossing zoeken voor problemen of suboptimale situaties in de klinische praktijk. Toch heeft e-health tot op heden niet de verwachte vlucht genomen. De meeste e-health projecten ontstijgen de pilotfase niet of nauwelijks. Maar waarom? Het heeft te maken met de ongekende complexiteit van e-health implementatie. Want het is een ingrijpende exercitie, waarbij veranderende werkprocessen, it-infrastructuur, wet- en regelgeving en financiering bepalende factoren zijn. Om verder te komen zijn onderlinge samenwerking en het delen van bestaande expertise cruciaal.

Het programma wil daarin een stuwende en verbindende factor te zijn. In de periode van 2019-2022 ligt de focus op het implementeren en uitbreiden van bewezen e-health toepassingen. Een belangrijke voorwaarde is dat universitair medische centra succesvolle e-health toepassingen overnemen van andere umc’s of van externe partners.

4 succesvolle e-health concepten

Er zijn 4 succesvolle concepten uit de eerdere fase van het Citrienprogramma e-health (Citrien-1: 2016-2019) aangewezen. Het gaat om de volgende projecten: Telemonitoring hartklachten, Telemonitoring zwangeren, Telemonitoring vitale functies en Medicatieverificatie via het patiëntenportaal. In het onderstaande wordt kort ingegaan op deze projecten en de bij behorende ambities.

1. Telemonitoring hartklachten
De ambitie van de umc’s is dat hartpatiënten vanaf 18 jaar met hartritmestoornissen thuis hun hartritme kunnen monitoren. Het thuis meten van hartritmestoornissen in niet-acute situaties willen we vóór 2023 behalen. Met als doel een accuratere inschatting van klachten in de thuissituatie, waardoor de aangeboden zorg beter kan worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. Verondersteld wordt dat dit zal leiden tot hogere betrokkenheid en tevredenheid bij patiënten.

2. Telemonitoring zwangeren
Bij zwangeren met een hoog risico op hypertensie moet met grote regelmaat de bloeddruk worden gemeten. Als dit op de polikliniek wordt gedaan, betekent dat een grote belasting voor patiënten, maar ook voor instellingen. Met telemonitoring wordt dit probleem opgelost doordat de metingen thuis worden verricht. Het doel van de umc’s is om dit concept breed te implementeren, binnen andere umc’s en overige (regionale) zorginstellingen. Dit zal leiden tot een significante verandering van de geboortezorg in Nederland met een grote maatschappelijke impact. De uiteindelijke doelen zijn het vergroten van de patiënttevredenheid én de werkbeleving van de zorgverleners, maar ook het reduceren van de kosten.

3. Telemonitoring vitale functies
Op verpleegafdelingen worden de vitale functies van patiënten na een operatie met tussenpozen en handmatig gemeten. Hierdoor wordt achteruitgang van patiënten niet altijd tijdig herkend. In de eerste Citrienfondsfase zijn veel inzichten verworven over het gebruik van zogenaamde slimme pleisters om de vitale functies van patiënten in de gaten te houden. De ambitie voor de komende jaren is om het gebruik van slimme pleisters na een operatie te implementeren en te implementeren binnen de verpleegafdelingen van andere umc’s en regionale partners. Het doel is om hiermee op grote schaal een verbetering van zorgkwaliteit te bewerkstelligen en een aandeel te leveren in toekomstbestendige zorg.

4. Medicatieverificatie via het patiëntenportaal
Juiste informatie over het gebruik van medicatie is van groot belang. Bij medicatieverificatie vraagt een zorgverlener bij de patiënt na of de informatie die bekend is bij de ziekenhuisapotheek klopt met wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Met name in de umc’s, waar patiënten met complexe problematiek komen, kost dit vaak veel tijd. Een veelbelovende strategie om deze medicatieverificatie te verbeteren, is het inzetten van e-health toepassingen, zoals een online patiëntenportaal. Daarmee kan een patiënt thuis en vooraf al invullen welke medicatie hij of zij gebruikt. De ambitie van Citrienprogramma e-health is om deze digitale manier van medicatieverificatie met de patiënt vorm te geven.

Opschalingskaart Nederland

Naast bovenstaande projecten, worden er vanuit verschillende umc’s implementatie trajecten gestart met externe partners. De hoeveelheid aan projecten en de status van opschaling binnen Nederland wordt via de website van het programma gedeeld.

Kennisdeling

De ervaringen die tijdens de implementatie en opschalingstrajecten worden opgedaan, worden vastgelegd en gedeeld via verschillende kanalen, waaronder de programmawebsite.

Meer informatie

Het Citrienprogramma e-health maakt onderdeel uit van het Citrienfonds. Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en ZonMw. En werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website