Doel van het programma is het stimuleren van nieuwe kennis over patiëntveiligheid in de acute zorgketen. Het programma richt zich op het thema patiëntveiligheid bij medicatie- en/of informatieoverdracht in de spoedzorgketen. Er zijn binnen het programma 3 projecten afgerond. De resultaten van deze projecten geven een aantal knelpunten weer, met name in de samenwerking en communicatie. Maar ook zijn er een aantal verbetertrajecten ingezet om de patiëntveiligheid en samenwerking te verbeteren tussen professionals en de patiënttevredenheid te verhogen.

Resultaten van de 3 projecten: 

Kwaliteit visites verpleegkundig specialisten ten opzichte van huisartsenvisites

Om de werkdruk op de huisartsenposten te verminderen is in de regio Twente gewerkt aan een taakherschikking door de inzet van verpleegkundig specialisten (VS) van de ambulancedienst. Deze studie onderzocht de kwaliteit van visites door getrainde VS en vergeleek dit met de gebruikelijke huisartsvisites. Patiënten gaven zowel de visites van de verpleegkundig specialisten (8,6) als die van de huisartsen (8,3) zeer hoge rapportcijfers. De huisartsen beoordelen de werkzaamheden van de VS ook positief en zien de inzet van de VS als een wenselijke ontwikkeling. Of de geleverde zorg door de VS veiliger dan wel onveiliger is vergeleken met de huisartsen is op basis van deze studie niet te concluderen. In de studie viel het bezoek van de VS duurder uit, omdat gebruik werd gemaakt van de ambulance. Dus met een ander vervoermiddel zou dit wellicht wel goed uitpakken. 
Lees meer over project 'Veilig visite rijden door verpleegkundig specialisten'

Regionale eenduidigheid bij overdracht SBAR

In de acute zorgketen is goede communicatie tussen de zorgverleners van groot belang. Goed gestructureerde informatieoverdracht vergroot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Een methode  om informatie in de zorg over te dragen is de SBAR (Situation, Background, Assessment en Recommendation). In dit project werd het gebruik van deze SBAR-methode onderzocht tussen medewerkers van de ambulance en medewerkers van de spoedeisende hulp (SEH).

Conclusie is dat overdracht veelal niet volledig en niet in de juiste volgorde van de SBAR systematiek plaatsvindt. Behalve wanneer de patiënt zich niet in een acute situatie bevindt en men kennelijk meer rust ervaart om over te dragen. 

Naar aanleiding van dit project is ingezet op het inbedden van de systematiek in het onderwijs in de regio van het project (Amsterdam). Met een e-learning en een training in kleinere setting. Als het onderzoek positief uitpakt zullen de trainingen verder worden uitgerold in heel Noord-Holland en Flevoland.
Lees meer over project: 'Regionale eenduidigheid bij overdrachten: SBAR'

Inventarisatie van veiligheidsrisico’s personenalarmering in de Spoedzorgketen 

Het doel van dit project is in kaart te brengen hoe verbetering van de kwaliteit van personenalarmering -  en specifiek de samenwerking in de spoedzorgketen tussen centrale voor personenalarmering, huisartsenpost en spoedpost -  de risico’s voor patiëntveiligheid kan verbeteren. 

Bij de inventarisatie personenalamering komt naar voren dat de alarmknop niet goed wordt gebruikt door de gebruiker en dat hulpdiensten en huisartsen niet altijd beschikken over actuele informatie. Daarom zijn verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg niet altijd snel ter plaatse. Vooral ’s avonds en ’s nachts. Of er doen zich problemen voor met de verbinding met de cliënt. In de onderzoek regio (Rotterdam en Zuidoost-Brabant) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om beter gebruik te maken van de alarmering. De resultaten worden verwerkt in flowcharts, infographics en een video. Kennisverspreiding vindt plaats door een invitational conference, nieuwsbrieven, een onderzoeksrapport en artikel.
Artikel Nivel: 'Meer samenwerking nodig voor efficiënte inzet van personenalarmering' 
Video: 'Beter gebruik van personenalarmering'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website