ZonMw heeft 29 projectideeën ontvangen voor de 2e subsidieoproep van het programma Non-alimentaire zoönosen

Spreiding over de onderzoeksthema’s

Over de 5 onderzoeksthema’s van het programma zijn de projectideeën goed verspreid. Voor het thema ‘Specifieke kenmerken van ziekteverwekkers, transmissie en hun leefomgeving’ kwamen de meeste projectideeën binnen.

Criteria

Voor het bestrijden van zoönotische infecties in de publieke gezondheid is een geïntegreerde aanpak van belang, waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de disciplines humaan, veterinair en milieu (One Health). Met deze subsidieoproep wil ZonMw die samenwerking stimuleren. Verder heeft  opdrachtgever VWS bijzondere aandacht gevraagd voor het betrekken van eindgebruikers bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Deze criteria zijn dan ook toegevoegd aan de algemene criteria die ZonMw hanteert bij het beoordelen van de projectideeën.

Beoordeling

De subsidieoproepen van het gehele programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding vertegenwoordigen voor 17 miljoen euro aan aangevraagde middelen. In deze ronde is 3,35 miljoen euro beschikbaar. De leden van de programmacommissie toetsen de projectideeën op relevantie. Op basis van hun advies worden ongeveer 15 ideeën geselecteerd voor het uitwerken van het projectidee naar een subsidieaanvraag. Begin juni verwacht ZonMw deze beoordeling af te ronden en de projectleiders hierover te berichten.

Non-alimentaire zoönosen

Het programma Non-alimentaire zoönosen draagt bij aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door deze zoönosen. Non-alimentaire zoönosen zijn ziekten die van dier naar mens worden overgedragen; uitgezonderd de transmissie en infectie van deze ziekten binnen de voedselketen.

Het programma kent 5 onderzoeksthema’s:

  • Risicoperceptie en –communicatie en beïnvloeding van gedrag
  • Maatschappelijke aspecten
  • Specifieke kenmerken van patiënten
  • Specifieke kenmerken van ziekteverwekkers, transmissie en hun leefomgeving
  • Vroegsignalering van transmissie


Het programma is een deelprogramma binnen het programma Non-alimentaire zoönosen – Infectieziektebestrijding 2014-2017. De volgende subsidieoproep van het programma wordt verwacht in 2017 en richt zich op infectieziektebestrijding.

Gezondheidsbescherming

Het programma Non-alimentaire zoönosen maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Antibioticaresistentie, Q-koorts, Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie en het onderwerp Lyme deel uit van het domein Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website