Wat gebeurt er als een projectidee is ingediend bij het ZonMw-programma Palliantie? De indieners zitten in spanning. De programmacommissie buigt zich dan over de projectideeën en staat voor de taak om een eerste selectie te maken van projectideeën die uitgewerkt mogen worden tot een volledige subsidieaanvraag.

Begin juni kwam de programmacommissie Palliantie bijeen om de ingediende projectideeën van de subsidieronde 2017 te bespreken. De 53 ingediende projectideeën zijn daar besproken, zonder aanwezigheid van de leden van de commissie Palliantie die zelf direct of teveel indirect betrokken waren bij één van de projectideeën. Die nemen geen deel aan deze beoordelingsvergadering en krijgen over deze ronde ook geen informatie totdat de projecten zijn gehonoreerd (eind dit jaar). 23 indieners kregen een positief advies om hun project uit te werken.

Beoordeling op basis van 14 prioriteiten

De oproep voor projecten in 2017 was anders dan voorgaande jaren. Op basis van de gesprekken op 3 plaatsen in Nederland met in totaal ca. 130 deelnemers, zijn de belangrijkste verbeterpunten in de palliatieve zorg geselecteerd waar tot op heden nog geen of nauwelijks actie op is ondernomen. Naar aanleiding van deze belangrijkste verbeterpunten zijn 14 prioriteiten geformuleerd. De commissie beoordeelde alle projectideeën op hun aansluiting bij die 14 prioriteiten.

Voorafgaande aan de commissievergadering wordt ieder projectidee bekeken door een paar commissieleden die vervolgens een oordeel hierover vormen. Tijdens de commissievergadering zelf leiden zij het project in waarna de gehele commissie een oordeel geeft en uiteindelijk een advies uitbrengt over het projectidee. De kwaliteit is globaal beoordeeld, omdat het een projectidee betreft waarin niet uitvoerig het plan van aanpak beschreven staat.

Aansluiting op prioriteiten van groot belang

De projectideeën zijn per prioriteit besproken. Hoewel alle prioriteiten belangstelling hadden bij de indieners, zijn op 2 daarvan de meeste projectideeën geformuleerd, namelijk 'Gezamenlijke besluitvorming mogelijk maken voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten' (prioriteit 1) en 'Beleving van mensen in de palliatieve fase en de aansluiting van de zorg daarop' (prioriteit 4). 

Gezien de tijdinvestering voor het schrijven van een uitgewerkte subsidieaanvraag is gestreefd naar een passend honoreringspercentage. Met uitzondering van prioriteit 3 en 11 zijn binnen de overige 12 prioriteiten projecten met een positief advies beoordeeld. Indieners met positief advies ontvingen aandachtspunten of tips om hun projectidee verder uit te werken tot een volledige aanvraag. De indieners met een negatief advies tot uitwerken, hebben argumenten gekregen waarom de commissie hun slagingskans klein acht. 

Opnieuw aan de slag

Sinds donderdag 29 juni kunnen de indieners aan de slag met het uitwerken van een volledige subsidieaanvraag. Op 13 september sluit de termijn voor het indienen van hun voorstel. Dan is het weer wachten... Voor iedere aanvraag geven minimaal 2 externe referenten hun mening over de kwaliteit. Het patiëntenpanel kijkt naar het nut voor de patiënt en de inbreng die patiënten hebben bij de opzet en uitvoering van het project. Dan horen de indieners wat de referenten en patiëntenpanel hebben gezegd. Daar mogen ze binnen 3 weken op reageren. De commissie kijkt wederom of ook de uitwerking nog goed past bij de prioriteiten van dit jaar en geeft op basis van alle informatie een oordeel en adviseert hierover aan het ZonMw-bestuur.

Start gehonoreerde projecten

Medio december 2017 informeert het ZonMw programmabureau de indieners over het oordeel van de programmacommissie. Een maand later staan de titels en samenvattingen van de gehonoreerde projecten op onze website. De gehonoreerde projecten dienen uiterlijk een half jaar na honorering van start te gaan, anders vervalt de honorering.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de subsidieoproep 'Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017'. 

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website