Van het ministerie van VWS hebben we de opdracht gekregen voor uitvoering van het vervolgprogramma Doelmatigheids-Onderzoek (DO). Het nieuwe programma voor onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg loopt van 2022 t/m 2026 en het totale beschikbare budget is €48,7 miljoen. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden.

Programmabeeld DoelmatigheidsOnderzoek

Nieuwe subsidievormen

Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en de studies te versnellen, komen er stimuleringssubsidies voor samenwerking en methodologische ondersteuning. Verder komt er financiering voor voorbereidende studies, waarmee systematische reviews, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden. Naar verwachting wordt de eerste subsidieoproep in 2020 opengesteld. Er is extra aandacht voor implementatie van kennis in de praktijk vanaf projectidee tot gebruik van resultaten in de praktijk. Hiervoor is er voor de medisch specialistische zorg intensieve samenwerking met het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG).

Al 20 jaar ervaring

Het programma bouwt voort op de ervaringen en geleerde lessen van 20 jaar doelmatigheidsonderzoek door ZonMw. De externe evaluatie van het programma DO over de periode 2006-2017 toont aan dat het programma relevante en kwalitatief hoogstaande kennis over de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg oplevert met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Doelstelling van het programma

De kerndoelstelling van het programma is maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis ontwikkelen over de doelmatigheid, ofwel de effectiviteit in verhouding tot de kosten, van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten, waaronder diagnostiek, chirurgische ingrepen, paramedische zorg en toepassing van medische hulpmiddelen).

Om de kerndoelstelling te realiseren is de uitvoering van het programma gericht op drie programmadoelen:

  • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante kennis
  • Ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande kennis en snelle uitvoering van studies
  • Ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken

Subsidievormen

Het programma DO 2022 - 2026 kent drie subsidievormen voor de open rondes.

  • Open subsidierondes: doelmatigheidsstudies naar effectiviteit en kosten van interventies.
  • Voorbereidende studies: review-, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies in aanloop naar een doelmatigheidsonderzoek.
  • Stimuleringssubsidies om methodologieondersteuning en samenwerking te stimuleren. Hiermee kunnen aanvragers aanvullende ondersteuning en expertise inschakelen, zoals bijvoorbeeld methodologische ondersteuning vanuit een universitair medisch centrum (umc), of Health Innovation Netherlands (HI-NL).

Daarnaast zijn er gerichte DO rondes voor internationale samenwerking of om actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen van beleidspartijen te agenderen voor onderzoek. Hiermee draagt het programma DO bij aan kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg tegen aanvaardbare kosten voor de samenleving.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website