Meer samenwerking tussen organisaties, meer uitwisseling van ervaringen en verdere uitwerking van het concept Positieve gezondheid in concrete handvatten zijn nodig om het verder te brengen in de praktijk. Dit blijkt uit de inventarisatie die gehouden is.

Inventarisatie

Uit deze inventarisatie blijkt dat het concept met enthousiasme is ontvangen, het partijen in beweging brengt en nieuwe verbindingen maakt tussen zorg en welzijn.  Naast het vasthouden van het enthousiasme, is onderbouwing van het concept, een ‘proof of concept’ nodig. De inventarisatie is een quick scan om zicht te krijgen op wat er in de praktijk speelt in Nederland sinds de introductie van het begrip Positieve gezondheid in 2013. Op welke wijze de verschillende domeinen zorg, welzijn en publieke gezondheid met het begrip aan de slag zijn gegaan, was de centrale vraag van de inventarisatie. Een voorhoede van mensen en organisaties in zorg, welzijn en preventie is actief bezig met het concept Positieve gezondheid. Voorbeelden komen met name uit de individugerichte zorg.

Adviezen voor beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs

Een reflectiegroep heeft op basis van deze inventarisatie aangegeven dat Positieve gezondheid zowel een beweging is als een methodiek. Beide dienen gefaciliteerd te worden. De beweging vraagt erom het concept blijvend onder de aandacht te brengen en voor de methodiek is een ‘proof of concept’ nodig met praktijkgericht onderzoek: wat zijn de effecten? En wat betekent het voor de kosten?

Toekomst

Wat de voorhoede bindt, is energie, enthousiasme en de motivatie om anders te denken en te doen in zorg, welzijn en preventie. Naast al lopende initiatieven rond Positieve gezondheid, is het zaak om de motivatie en energie van de voorhoede adequaat te gebruiken en concreet in te spelen op hun behoeftes en thema’s, zoals kwetsbare groepen mensen. Ook voor het kunnen zetten van de juiste vervolgstappen, zijn motivatie en energie nodig. Zodat positieve gezondheid ook elders kans van slagen heeft en effectief ingezet kan worden. Aansluitend is onderwijs noodzakelijk voor de borging en het beleid moet voorwaardenscheppend zijn.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website