Paramedische beroepsgroepen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk gekomen tot een conceptkader voor een meerjaren programma (para)medische zorg. Dit deden zij tijdens de tweede werkconferentie van de werkgroep Paramedie op 18 mei 2018. Ruim 50 deelnemers uit de hoek van wetenschap, beleid, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gaven hun inbreng.

Het uit te voeren wetenschappelijk onderzoek gaat onderbouwing opleveren voor (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Hoe kan de paramedische zorg waarde toevoegen en kosten verminderen? En hoe kunnen paramedici bijdragen aan zorgoptimalisatie en optimaal functioneren van patiënten dicht bij huis?

Ambities

Relevante stakeholders, waaronder patiënten, zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de paramedie. Zo blijkt uit de voorbereidende activiteiten van de afgelopen maanden. Volgens hen hebben paramedici oog voor de context van de patiënt en kijken zij breder dan de aandoening of medische diagnose.

Wat is er nodig om de competenties van paramedici optimaal in te zetten, de zorgketen te versterken, zorgkosten te reduceren en de maatschappij optimaal te laten profiteren van de toegevoegde waarde van paramedische zorg? Het antwoord op deze vraag ligt in gedegen onderzoek. Onderzoek waar je beter van wordt!

Voordat we met onderzoek kunnen starten, is een raamwerk nodig met onderzoekslijnen. Dit ligt er nu in conceptvorm. ZonMw heeft op dit moment nog geen subsidie om het onderzoek uit te laten voeren, maar wél voor de voorbereidende activiteiten om input op te halen voor de onderzoekslijnen.

Op basis van goede plannen volgt (in principe) geld voor onderzoek en ontwikkeling. Of en hoeveel subsidie via ZonMw beschikbaar komt voor het expliciet maken van de toegevoegde waarde van paramedische zorg is nog niet duidelijk, maar de paramedische beroepsgroepen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben grote ambities. Ambities waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de houdbaarheid van de zorg.

Werkconferentie

Henk Smid, directeur van ZonMw, was gastheer voor de ruim 50 deelnemers aan de tweede werkconferentie over paramedisch onderzoek op 18 mei jl. in Den Haag. In zijn opening lichte hij toe dat ZonMw altijd in co-creatie programmeert met aandacht voor de hele kennisketen. Het gaat om de verbinding tussen de onderzoekscyclus met de kwaliteitscyclus, zoals dit ook tot uitdrukking komt in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Onderzoek en praktijk horen structureel bij elkaar in een cyclisch proces.

Partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en werkveld reflecteerden tijdens de werkconferentie op het concept onderzoekskader paramedische zorg. Salima Weely van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), gaf namens alle betrokken partijen een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden van het afgelopen jaar. Literatuursearch, bijeenkomsten, verkennende gesprekken, de ontwikkeling van beroepsgroepspecifieke kennisagenda’s uitmondend in een onderzoekskader voor een meerjaren onderzoeksprogramma paramedische zorg dat in juni aan het ministerie van VWS wordt aangeboden.

De werkconferentie is een mooi voorbeeld van co-creatie en het concretiseren van de kwaliteitscyclus voor paramedische zorg zoals geschetst door Henk Smid. Wie de praktijk echt wil verbeteren, moet aandacht besteden aan de interactie tussen onderzoek en praktijk.

Meerwaarde

Opvallend is dat in tal van richtlijnen en kwaliteitskaders de paramedische beroepsgroep onvoldoende wordt genoemd, terwijl de brede kijk op gezondheid van de paramedische zorg en de focus van paramedici op het functioneren van mensen heel behulpzaam is. Er is grote behoefte aan interprofessioneel en patiëntgericht handelen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen vaardigheden van de patiënt om zijn/haar gezondheid positief te beïnvloeden. Deze behoefte bestaat zowel aan de kant van beleidsmakers, met het oog op betaalbaarheid van zorg, als aan de kant van patiënten en medische disciplines. Interprofessioneel handelen maakt ook taakverschuiving mogelijk, mits de meerwaarde  wordt onderbouwd (bewezen effectief) en optimaal wordt ingezet. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid van de paramedische zorg en de keuzes van de patiënt.

Onderzoekskader

Het onderzoekskader voor het meerjaren onderzoeksprogramma paramedische zorg biedt houvast om aan te tonen welke waarde de paramedische discipline waar, wanneer en op welke wijze toevoegt aan de reis van de patiënt. Het moet helpen in het toerusten van professionals en patiënten. Tijdens de werkconferentie werden de onderzoekslijnen, thema’s en onderwerpen van het concept onderzoekskader uitvoerig bediscussieerd en van de nodige input voorzien. 

Werkgroep Paramedie

De werkgroep Paramedie bestaat uit: Paramedisch Platform Nederland (PPN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Voor inhoudelijke input en feedback zijn hoogleraren, lectoren en onderzoekers betrokken, werkzaam in het domein van de paramedische en aanverwante medische disciplines.

Meer informatie

ZonMw draagt bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Lees er meer over op onze webpagina Paramedische zorg.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie juni 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website