Binnenkort starten 13 onderzoeksprojecten die zich richten op het versterken van de integrale samenwerking in de eerste lijn en dan met name in de huisartspraktijk.

Deze onderzoeken dragen bij aan de uitvoering van preventie in de eerste lijn. Dit is nodig want bij een aanzienlijk deel van het preventieaanbod in de zorg ontbreekt het bewijs voor effectiviteit. Ook is meer kennis nodig over de langetermijneffecten, het behoud van gedragsverandering en de baten buiten het zorgdomein om gemaakte aannames bij kosteneffectstudies te staven (zie VTV-rapport ‘Preventie in de zorg’, RIVM, 2013). Daarnaast is het van groot belang dat GGZ-aanbod geschikt wordt gemaakt voor uitvoering binnen de eerste lijn.

Gehonoreerde projecten

Van de 23 subsidieaanvragen heeft ZonMw 13 onderzoeken gehonoreerd. In 6 onderzoeken staat onderzoek naar werkzame elementen van bestaande, effectieve, integrale interventies gericht op leefstijl (roken, bewegen en overgewicht bij de jeugd) en/of psychische gezondheid centraal. 3 onderzoeken richten zich op de evaluatie van de organisatievormen voor preventie in de huisartsvoorzieningen. De thema’s die in deze onderzoeken centraal staan zijn psychische gezondheid, bewegen en een combinatie van thema’s (multi-problematiek). Tot slot starten er 4 projecten in de vorm van een pilotstudie. De thema’s die in deze pilotstudies centraal staan zijn psychische gezondheid en leefstijl algemeen.

Toepassing

Het doel van de projecten is onderzoek naar een integrale aanpak waarin de huisarts centraal staat. Immers, de huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt bij veel gezondheidsklachten en is een vertrouwenspersoon voor de cliënt. De projecten versterken de samenwerking van zorgprofessionals in de eerste lijn onderling en met professionals buiten de zorg en de resultaten bevorderen de (verdere) implementatie van bestaande effectieve interventies. Daarnaast vergroten de resultaten het inzicht in de kosteneffectiviteit van preventieve interventies in de eerste lijn. De projecten richten zich ook op het vergroten van gezondheidsvaardigheden bij cliënten zoals zelfmanagement, het voeren van eigen regie over preventieve activiteiten en het komen tot een goed geïnformeerde keuze over het preventie-aanbod in de eerstelijnszorg.

Resultaten

De projecten starten uiterlijk in januari 2017. De eerste eindresultaten verwachten we halverwege 2018 (doorlooptijd van de projecten is tussen 1,5 en 4 jaar).

Achtergrond subsidieaanvraag

Preventie in de zorg is een deelprogramma binnen het preventieprogramma 5. Het vijfde programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP): 'Alles is Gezondheid'. Het deelprogramma Preventie in de zorg stimuleert kennisontwikkeling voor de onderbouwing en implementatie van een preventief aanbod in de eerste lijn en voor het verbeteren van de samenwerking rond preventie in de eerste lijn.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website