Draagt jongerenwerk bij aan de ontwikkeling van jongeren? Gemeenten willen antwoord op deze vraag om een weloverwogen afweging te kunnen maken over de bijdrage van jongerenwerk aan de uitvoering van de Jeugdwet. Het jongerenwerk wil aan gemeenten, wijkteams en collega-professionals in de wijk kunnen laten zien wat de bijdrage van het multi-methodisch handelen van jongerenwerk is. De wetenschappelijke kennisbasis van het jongerenwerk kan aanzienlijk worden versterkt. Daarom is nu dit onderzoek, gefinancierd door ZonMw, opgezet.

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam doet sinds mei 2017 onderzoek naar de bijdrage van het  multi-methodisch handelen van jongerenwerkers aan de psychosociale ontwikkeling van jongeren, het versterken van het sociale netwerk, maatschappelijke participatie van jongeren en het vinden van passende hulp. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met jongerenwerkaanbieders Combiwel, ContourdeTwern, Dock, Dynamo, JoU, SJJMH, Participe, De Schoor, Streetcornerwork, Xtra, en Youth for Christ.

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek Kracht van Jongerenwerk heeft een mixed method design en bestaat uit een combinatie van een longitudinale multiple cohortstudie met een multiple case-studie. Voor de multiple cohortstudie worden 4 meetmomenten uitgevoerd in een periode van 16 maanden. In totaal zijn 135 jongerenwerkers actief betrokken bij de dataverzameling. Zij hebben daarvoor vooraf een training gevolgd over het werven en motiveren van jongeren, het regelen van de toestemming en het betrouwbaar verzamelen van de data. Het beoogde aantal respondenten is behaald: 1.616 jongeren tussen de 10 en 24 jaar hebben de eerste vragenlijst ingevuld. 65% van de respondenten zijn jongens en 35% zijn meisjes. 1.068 respondenten hebben deelgenomen aan de tweede meting. Meetmoment 3 loopt momenteel tot begin september. 

Voor de multiple case-studie houden momenteel 24 jongerenwerkers voor de periode van één jaar een logboek bij waarin zij reflecteren op hun methodisch handelen. En hoe hun handelen bijdraagt aan de ontwikkeling van een de jongere die zij begeleiden. Daarnaast nemen de jongerenwerkers deel aan intervisiegroepen. De ervaring leert dat deze bijeenkomsten bijdragen aan verdieping en veel waardevolle bruikbare data opleveren voor het onderzoek. Bijkomend resultaat is dat jongerenwerkers de uitwisseling met professionals uit andere organisaties en werkgebieden erg waarderen, omdat zij leren van ervaringen van hun collega’s.

De uitkomsten van het onderzoek worden voorjaar 2019 verwacht. Deze worden gerapporteerd in een factsheet, tabellenboek, bundel met verhalen en artikelen. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website