Wij gaan samen met alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties een nieuw subsidieprogramma vormgeven gebaseerd op bereik en impact. Uit dialoogbijeenkomsten met het veld is gebleken dat het systeem van vouchers voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties onvoldoende werkt.

twee mensen lopen uit een zorginstelling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd een samenhangend programma voor projectsubsidies vorm te geven gebaseerd op bereik en impact. Dit doen wij samen met u. Doel is het versterken van de positie van de patiënt.

Het gaat om projectsubsidies voor aandoeningsoverstijgende doelen. Er zullen in de periode 2019-2022 diverse subsidierondes op maat worden opengesteld.

Nieuw is dat ook andere organisatievormen/netwerken/platforms en kleinere organisaties mee kunnen doen. Let op: het gaat in dit programma niet om zorg- of welzijnsorganisaties. Instellingssubsidies blijven lopen via DUS-I van het ministerie van VWS.

Bereik en impact

Bereik en impact, vormen samen met ‘aandoeningsoverstijgend’, kwaliteit en relevantie de criteria waaraan voorstellen voor projecten zullen worden getoetst. Hiermee wordt het eerdere criterium van de vouchers, dat was gebaseerd op ledenaantallen, losgelaten.

Samen het programma vormgeven

Voordat het programma start, gaat ZonMw samen met patiënten- en gehandicaptenorganisaties het programma vormgeven. Om welke onderwerpen gaat het en wat heeft prioriteit. Ook formuleren we gezamenlijk een eerste definitie van ‘bereik en impact’. Bij bepalen van de thema's wordt aangesloten bij de uitkomsten van de eerdere dialoogbijeenkomsten.

Projectsubsidies 2019-2022

ZonMw vertaalt het gezamenlijk opgestelde programma naar diverse subsidierondes in de periode 2019-2022. Voor deze rondes zullen eenvoudige, korte en begrijpelijke procedures gelden. Hierbij kunnen aanvragers ondersteuning van PGOsupport krijgen. Naar verwachting zal in het najaar 2018 de eerste subsidieronde worden opengesteld.

Onderzoek

Gedurende de 4 jaar waarin met de nieuwe projectsubsidies wordt gewerkt (2019-2022), worden twee onderzoeken uitgevoerd.

Een onderzoek bekijkt aan de hand van de ervaringen in de projecten hoe bereik en impact moeten worden gedefinieerd om projectvoorstellen en de projectresultaten in de toekomst te kunnen beoordelen. De uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe beleidskader van VWS voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. 

En ander onderzoek brengt in kaart  welke (nieuwe) vormen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, -platforms en netwerken er zijn en hoe deze hun doelen bereiken.

Enquête, deadline 22 mei

De eerste activiteit om in kaart te brengen hoe het programma vorm moet krijgen, is een enquête voor vertegenwoordigers van organisaties, platforms en netwerken voor patiënten- en gehandicapten.

De deadline voor het invullen van de enquête is inmiddels verstreken.

Contact

Wilt u als vertegenwoordiger van patiënten- en gehandicaptenorganisaties contact met ons opnemen? Dat kan via participatie@zonmw.nl (graag naam, organisatie, functie, e-mail en telefoonnummer vermelden)

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website