Van het ministerie van VWS hebben we de opdracht gekregen voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, hebben we aan de programmanaam het woord 'thuis' toegevoegd. Het nieuwe programma loopt van 2021 – 2023 en het beschikbare budget is € 15.525.000,-.

Beeldmerk programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Naar verwachting wordt de eerste subsidieronde eind juni 2020 opengesteld. Houdt u hiervoor de subsidiekalender van ZonMw in de gaten.

Doelstelling van het programma

Het doel van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021-2023 is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Dat is nodig, omdat er nog onvoldoende onderbouwing is voor de meerwaarde van de inzet van extramurale hulpmiddelenzorg. We financieren enerzijds onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. Anderzijds zetten we in op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur rondom hulpmiddelenzorg thuis.

Programmafocus

Het programma GGH focust op zowel het versterken van de onderzoekscapaciteit als van de positie van hulpmiddelengebruikers. Tevens willen we het gebruik van passende onderzoeksmethoden stimuleren. Ten slotte zetten we ons in om een structurele samenwerking tussen relevante partijen te bevorderen.

Subsidievormen

Het programma GGH kent vijf subsidievormen:

  • Open subsidierondes over doelmatigheidsstudies naar effectiviteit en kosten.
  • Voorbereidende studies, zoals pilotstudies en studies naar de uitvoerbaarheid van een doelmatigheidsonderzoek.
  • Stimuleringssubsidies voor het bevorderen van methodologieondersteuning en samenwerking.
  • Gerichte subsidierondes voor actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen van beleidspartijen.
  • Academische werkplaatsen met fellowships voor het stimuleren van een stevige kennis- en/of onderzoeksinfrastructuur.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website